fbpx

ދީނީ ލިޔުން

އަތުގަ ހިފައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ކޮނޑުގަ ބޯއަޅައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ނޫން! ނޫން!

އަޅުގަނޑު ނުބުނަން އެއީ މައްސަލައެކޭ، އެއީ ދެމަފިރިންގެ ލޯބި، އެދެމީހުންގެ ގުޅުން، މާތް ﷲ އެ ދެ ރޫޙުގެ މެދުގަ ލައްވާފައިވާ ލޯތްބާ ...
ދީނީ ލިޔުން

ދެމަފިރިންގެ ހައްޤުތައް

އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ އަނބިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އަނބިމީޙާގެ މައްޗަށްވާ ފިރިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އަދި ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްގު ...
ދީނީ ލިޔުން

Posts navigation