fbpx
ރިޕޯޓް

ކަރުނަ ފޮހެލާފަ ދެން ހީލަބަލާށެވެ!

"އަހަރެންނަށް އުފަލެއް ނެތީތަ؟ އަހަރެންގެ ކުޑަދުވަހުއްސުރެ ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭ. އަލިފާނެއް ފެނެއް ވަކިނުވާއިރުއްސުރެ ބަލިވެ. ހެޔޮނުބައި ވަކިވާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑު. އަދިވެސް ރީތި ދިރިއުޅުމެއް ...
ކޮލަމިސްޓް

ފޮނިމީރުކަން ހޯދަން ވަކި މަލެއް ހަމަ ނެތީތޯއެވެ؟

'މީއީ އަބަދު ކިޔަންފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އަޑުއަހާށެވެ. ތަންދޮރު ވަކިނުވާއިރު އެންމެ 2 އަހަރުގައި އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ކާފަގެ އަތުން ވިއްސިވިހާލިކޮށްލިއެވެ. މުޅި އާއިލާއިން ޚާއްސަކަމެއް ދެމުން އައި ...
ކޮލަމިސްޓް

މިއޮތީ "އެންމެ ސަޅި ގިވްއަވޭ"!

ގިވްއަވޭ އިނގޭތަ؟ އެއީ އަގަކާ ނުލާ ހިލޭ ލިބޭ ހަދިޔާއަށް އިނގިރޭސިން ކިޔާނަމެވެ. މިއަދު އެއީ ވަރަށް ފަރިތަ ބަހެކެވެ. އަބަދުވެސް އިވެނީ ކޮންމެވެސް ގިވްއަވޭއެއްގެ އަޑެވެ. ހެދުމެކެވެ. ގަޑިއެކެވެ. ފޯނެކެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

މިވެސް ދަޢުވަތެެެކެވެ.

އޭ މަގޭ އަޚާއެވެ. އުޚްތާއެވެ. ފީނުމަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނާ ބުނޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟ "ކަނޑު އަޑިއަށް ފީނާ ބަލާވަރަކަށް އެއްގަމަށް ވުރެ މާރީތިކަން އިނގޭނެއެވެ. ބަލާ ފޫހި ނުވެއެވެ." ހަމަ އެބީދައިން އަހަރެންވެސް ...
ކޮލަމިސްޓް

ހަރާމް 'ނޯމަލައިޒް'ވެ، ހަލާލު 'އެކްސްޓްރީމް' ވެއްޖެ

ތެދެއް ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެން ކުޑައިރު އަޑުއެހިވާހަކަތައް މިފަދައިން ހަމަލޮލަށް ފެންނާނެކަމަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. މިދައްކަނީ ރަންނަމާރި، ފޫޅުދިގުހަންޑި، ސަފަރުކަތްދަ ނޫނީ ސަންތި މަރިޔަބުވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ މާތަފާތު ވާހަކަތަކެކެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

‌‎އަހަރެންގެ ބަސް ހުއްޓުވި ރިޕްލައި

ފޭސްބުކްގައި ދައުރުވި ޕޯސްޓެކެވެ. ނިވާވެފާ ހުރި އުޚްތެއްގެ ފޮޓޯއާއެކު ލިޔެލާފައި އިނެވެ. "ދީންވެރި ކަނބަލުން، ހުދު ރަނަށް ވުރެންވެސް އަގުމާތް ވެގެންވެއެވެ." މިފޮޓޯ އަހަރެންވެސް އެކުވެރި އުޚްތުންނާ ހިއްސާކޮށްލީމެވެ. ހާޓް ރިއެކްޓް ...
ކޮލަމިސްޓް

"އައްޒުމަރު 53"

"ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ވީޑިއޯ ކޯލެއް ބިޓަށް ކޮށްލުމަށްފަހު ހެޑްސެޓްނުނަގާ އެއޮތްގޮތަށް އޮވެ ނިދަން ފަސޭހައަކަށް އަލީރަމީޒުގެ ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. އޭރު ގަޑިން ފަތިހު 4 ޖަހަނީއެވެ. ލަވައިގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން އޮއްވާ ނިދުނު ...
ކޮލަމިސްޓް

ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ އެރޭ ލިބުމަށް ނޭދެން؟

"ހަލޯ" ނިދިއަޑެއްގައި ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ. ގަޑިން ހަވީރު 4 ޖެހީއެވެ. މިއޮއް ރަމަޟާން މަހު އިރުއޮއްސުމަށް 2 ގަޑިއެއް ހާއިރަށް ވީއިރުވެސް ރަހުމަތްތެރިޔާ އެއޮތީ ނިދާފައެވެ. "އަދިވެސް ނިދަނީތަ؟ ނަމާދުވެސް ނުކޮށް ...
ކޮލަމިސްޓް

އެފަދަ ދުވަހެއް ނުދައްކަވާށި!

"ހެނދުނުގެ ސައިގެ ކަންތައް ނިންމާނުލެވި އުޅެނިކޮށް އަހަރެންގެ 5 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދުވެފައި އައިސް ބުނެފިއެވެ. "މަންމާ! ބައިވަރު މީހުން އެބައޮތް އެގޭ ކައިރި. ކޮންމެވެސް ދައްތައެއް މަރުވިއްޔޯ؟" އަހަރެން ދިޔައީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޝުކުރުވެރިވާކަށް އަޅެ ނުވޭހެއްޔެވެ؟

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވި ހާދިސާއެއްގައި އަހަރެންގެ ވާތުއަތް ބުރިވެއްޖެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއްޖެއެވެ. އެހެން މިބުނީ އެކިކަހަލަ ޒަރޫރީ ކަންކަން ކުރުމުގައިވެސް ދަތިވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ވީދެރައިން ދުނިޔެ ...