fbpx

ދީނީ ލިޔުން

އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

ލިޔުނީ: އަހުމަދު މިހްސާން އުފަންދުވަހުގެ ހަފްލާތައް ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަންފެށީ ކިހިނެއް ކަމާމެދު ވިސްނިންތޯއެވެ؟ ރަޙްމަތްތެރިންނާއި ގާތްތިމާގެމީހުން އުފަންދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ހަދިޔާ ބަދިޔާ ...
ދީނީ ލިޔުން

ރޯދަމަހުގެ އިސްލާމުން! – ތިބާ އަކީ ވެސް އޭގެ މީހެއްތަ؟

އަނެއްކާވެސް އައު ރޯދަ މަހަކަށް ހަނދު ބަލަނީއެވެ. މި ރޯދަމަސް ތިބާ ހޭދަކުރައްވަން ޤަޞްދު ކުރައްވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ރޯދަމަހުގައި މުސްލިމުންގެ ކަންތައްތައް ހުންނަގޮތުން ...
ދީނީ ލިޔުން

ދޫ ރައްކާތެރިކުރުން (1)

މިމައްސަލައަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މީސްތަކުންނަށް އެކަމުގައި ހުރި ނުބައިކަން އެނގިފައިނުވާ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. ވުމާއިއެކު، މިކަމުގެ މައްޗަށް ކޮންމެވެސް ...
ދީނީ ލިޔުން

Posts navigation