fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުމުގެ ސަގާފަތެއް ފަށަންވެއްޖެ!

މިއަދު ﷲ ތަޢާލާ މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޢުމަތް ދެއްވާފައެވެ. މިއީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަޔަކު އޭގެ ބޭނުން ހިފައިފި ނަމަ ނިޢުމަތަކަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ތިނޫން އެހެންކަމަކަށް ގޮވާލާ!

  ޤައުމުގައި ހިނގާ ތަފާތު ކަންކަމާއިދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މަގުމައްޗަށްނިކުމެ ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަޤައުމުތަކުގައި ވަރަށް ޢާއްމުކަމެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

'ހަޖަމް' ކުރައްވާށެވެ! އިސްތިއުމާލް މިކުރަނީ 28 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤެކެވެ! (1)

ޑިމޮކްރަސީ އަށް ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ކުރާ ދަޢުވާއެކެވެ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އެއީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ސިޔާސީ ވަކަރަށްޖެހުން!

  އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ލަކުޑީގެ ބޭނުމުގައި ރުއް ކެނޑުމުގެ ކުރިން އެރުކަކީ އާރުލާ ރުކެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ވަކަރަށްޖެހުން މިއީ ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ކޮށްއުޅޭކަމެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

މިއަދުގެ ޢާންމުދިރުއުޅުމާއި މުސްލިމް ޝަޚްޞިއްޔަތު

  މިއަދު ގިނަ މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މުސްލިމުންނާ އެހެންމީހުންގެ ދިރިއުޅުމާ މާބޮޑު ތަފާތެއްނުފެނެއެވެ. ތިޔަ ހީކުރެއްވީ މުޅިންރަނގަޅަށެވެ. މުސްލިމުން ﷲއަށް ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ބަހުސް ކުރުމަށް ބާވައިލެއްވުނު 'ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓެއް' ނޫން!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 'ބެހޭ' އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރު ނަވަނިތަމް ޕިއްލޭ މިއަދު ...
ކޮލަމިސްޓް

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ "ރާމާމަކުނާއި އޫރުގެ ދަރިން"ގެ ނިމުންކައިރިވަނީ

  ސުބްޙާނަﷲ! ރާމާމަކުނާއި އޫރުގެ "ގުރޭންޑް ޗިލްރަންގ"ގެ ކިއްލާ ނިމިދިއުމުގެ ވަގުތުކައިރިވަނީއެވެ. ޒައިނިސްޓުޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމުގެ ވަގުތުޖެހެނީއެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2025 ގައި އިޒްރޭލްގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

ތުއްތު ކުދިން މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތަށް ނަމާދަށް ގެންދިއުމުގައި ސަމާލުވުން

  ދަރިން ލިބިއްޖެނަމަ އެދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބޮޑެތި ކުރުމަކީ މުސްލިމު ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުއައްސަސާތައް އެމެރިކާއާއި ޔަހޫދީންނަށް އަޅުދާސްވެފައި

  އިންސާނީ މަސްލަހަތު ނިޔާކުރާގޮތުގެ މަތީން، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، ހެޔޮސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއައްސަސާތަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ އެމެރިކާގެ ހަމަޖީ ސިޔާސަތުގެ ނުފޫޛުން އެފަދަ މުއައްސިސާތައް ...
ކޮލަމިސްޓް

ސަމާލުވެލައްވާ!!!

ފެންނަ ގޮތުގައި މާތް މީހެކެވެ. ވާހަކާގައި ވަނީ ބަލާޣާތްތެރިކަމާ ފަސާޙާތްތެރި ކަމެވެ. މާތް ﷲ އާއި، އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

އިޒްރޭލު މައްސަލަޔަކީ ދީނާ ގުޅުންހުރި ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ!

އިޒްރޭލު ފުލައިޓް ރާއްޖޭގައި ޖެއްސުމާދެކޮޅަށް ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation