fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ސަމާސާ އަދަބު: އަހަރަމެން ރަށުގަވެސް އެއާރޕޯޓެއް އަޅާދޭށެ

ނުރޯދަރިއަކަށް ކިރެއް ނުލިބޭނޭ މުސްކުޅިން ބުނެއުޅެނީ އެއީހަމަ ތެދުވާހަކައެކެ! މިއޮތީ ޅައިރު، ގަސްބިނދި ދޮންވާ ކެޔޮގަނޑެއްހެން ޑިމޮކްރަސީ ދޮންވެފައެ. ޑިމޮކްރަސީގަ ހުރިހާ ރިހުމަކަށް ...
ރިޕޯޓް

އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ، އެއްގަމާއި، ވަޔާއި، ކަނޑުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، އެ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ...
ރިޕޯޓް

އެމެރިކާ ގެ ޓައުން އެއް ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފި – ބަނގުރާ މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުން އުޅޭކަމަށާއި މި މީހުން ރާއްޖޭގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކޮށްފާނެކަމަށް ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ، މުސްލިމް ނަންކިޔާ ބައެއްމީހުން ތެޅިފޮޅޭއިރު ...
ރިޕޯޓް

ދޫކޮށްފައި ނުދާށޭ!

  އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ހަނދާން ހުންނަށް ފެށިއިރުންސުރެ އަހަރެން “ކަލާ” ދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވަމެވެ. ކަލާގެ ހަޤީޤީ ސޫރަ އަހަރެންނަށް ނޭނގުނުކަމުގައިވިޔަސް އަހަރެން ...
ރިޕޯޓް

ހާލަތާއި ފިކުރު

" އޭނައަކީ މިހާރު ސިޔާސީމީހެއް، އެއީ ބޮޑު މޮޔައެއް" ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައިހުރި މީހަކު ފޯނުންވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނިއަޑުއިވުނެވެ. ސިޔާސީ މީހަކަށްވެފައި އަދި މޮޔައެއްގެ ...
ރިޕޯޓް

މިގޮތް ކިހިނެއްތޯއެވެ!

މުޖުތަމަޢްގައި ތަފާތު ކުށްތައް ގިނަވެ، ކުށްކުރުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުން އެކަމަށް ހައްލެއްފެނޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައިވެސް މިދަނީ އެކިގޮތް ގޮތުން ކުރެވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ...
ރިޕޯޓް

މިކަމާއިމެދު ތިބާގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ!

ދިވެހިން ޢާއްމުގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްއުޅެނީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ. ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްއުޅޭމީހުން ހަވީރު ހައެއްޖެހުމުން އެބައިމީހުންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާއިރު އަނެއްބައިމީހުން ރޭގަނޑު ހަތެއް ...
ރިޕޯޓް

ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުމުގެ ސަގާފަތެއް ފަށަންވެއްޖެ!

މިއަދު ﷲ ތަޢާލާ މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޢުމަތް ދެއްވާފައެވެ. މިއީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަޔަކު އޭގެ ބޭނުން ހިފައިފި ނަމަ ނިޢުމަތަކަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ތިނޫން އެހެންކަމަކަށް ގޮވާލާ!

  ޤައުމުގައި ހިނގާ ތަފާތު ކަންކަމާއިދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މަގުމައްޗަށްނިކުމެ ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަޤައުމުތަކުގައި ވަރަށް ޢާއްމުކަމެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation