fbpx
ކޮލަމިސްޓް

މިއީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތެވެ! ރައްޔިތުން ހޭލައި ތިއްބަވާށެވެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން އިވިގެން ދިޔައީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަމަކާމެދު ފިސާރި ރަނގަޅަށް ފާރަވެރިވެ، ހޭލައި ތިބެންޖެހޭ ވާހަކައެއްގެ އަޑެވެ. މިއީ ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދީނާމެދު ޣީރަތްތެރި މެމްބަރުންނަކީ ...
ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ ހަޑިހޭވުން!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު އެންމެ ސަޕޯޓުކުރި ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ އެވެ. އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އެފިކުރެއްގެ މަތީ ދެމިހުރި ސިޔާސީ ފިކުރަކީވެސް އެއީއެވެ. ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބުމަށްފަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިޔާސީން ޖައްސަވާހާ ބެރަކަށް ނަށާނީ މޮޔައިންނެވެ!

އެބަޔަކަށްޓަކައި ތިމާމެންގެ މުޅި ޒިންދަގީ ބަރުބާދުކޮށް، ޤުރުބާން ވާންޖެހޭވަރުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެއް މިރާއްޖެއަކު ނެތެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ޙައްޤުގައި، އެމީހުން ގޮވާލާ ކޮންމެ ގޮވާލުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޖާބަ ދޭއިރު، ކަމުގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

ދީނާ ސިޔާސަތު ވަކި ކުރުމާއި، އެކު ކުރުމުގެ ފިލާވަޅެއް!

ސެކިއުލަރ ތުރުކީވިލާތުގެ ބާނީ މުސްޠަފާކަމާލު އަތާތުރުކު އޭނާގެ ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކިކުރުމުގެ ނިޒާމް، އާދެ! ސެކިއުލަރިޒަމް ނުވަތަ ޢަލްމާނިއްޔަތު އެޤައުމުގައި އިޢްލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެއަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެގާރަ ކައިވެނިފުޅުގެ މަޤްސަދު (3)

އަޅުވެތިކަމުން މިނިވަން ކުރެއްވުން ޖުވޭރިޔާ ބިންތި އަލް ހާރިޘް ޙިޖުރައިން 5 ވަނަ އަހަރު ބަނޫ މުސްތަލިޤް ވަންހަ އާއި ކުރެވުނު ހަނގުރާމައަށް ފަހު އެވަންހައިގެ ދުއިސައްތަ ޢާއިލާ އަޅުންގެ ގޮތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުށް މަދުކުރުމަށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާނޭ ކަމެއް ނެތެވެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށުގެ މާހައުލު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ދަނީ ފުޅާވެ ތަރައްޤީވަމުންނެވެ. ކުށްކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދާއިރު ކުރާ ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަންވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބޮޅެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެގާރަ ކައިވެނިފުޅުގެ މަޤްޞަދު (2)

ހުވަފަތް އަންހެނުންނަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުން. މިކަމުގައި އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދެއްކެވުން. ސަޢުދާ ބިންތި ޒަމްޢާ :- ސަޢުދާ ބިންތި ޒަމްޢާ ގެ ފިރިކަލުން ހަބުޝްކަރާގައި އަވަހާރަވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެކަމަނާ އެނބުރި މައްކާއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެގާރަ ކައިވެނިފުޅުގެ މަޤްޞަދު (1)

މިޝަނަރީން އާއި މުސްތަޝްރިޤުންގެ ފޮތްތައް މުޠާލިއާކޮށް ބަލާ މީހަކަށް ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއުރެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އާ ވާހަކަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢިލްމުވެރިންނަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގައި ވިޔަސް.....!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާތާ މިވީ އަހަރެއް ދެ އަހަރެއް ނޫނެވެ. އެކި ގިންތީގެ މީހުން ތަފާތު ފަންތިތަކުގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެކެވެ. ތެދާއި ދޮގުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަބަދުވެސް އިވެނީ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދެމުންދާ ވާހަކައެވެ!

ހުކުރު ޚުތުބާތަކާއި، ޢިލްމުވެރި ބޭބޭފުޅުންގެ ތަޤްރީރުތަކުންނެވެ. ހޮޅުއަށިތަކާއި، ސިޔާސީ ޕޯޑިޔަމް ދޮށުންނެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އިވެމުންދާ އެއް އަޑަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާ ފީވެގެން ވީދިގެން ދާ ވާހަކައެވެ. ޒުވާނުންނާއި ހަރުމީހުން، އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ. ވަޙީދު... ބާޣީއެއްތަ؟؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އަކީ ބާޣީއެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އާއި، އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީ އިން ތަކުރާރުކޮށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާއަށް ނަޒަރެއް!

އަޅުގަނޑަކީ ވަކި ދާއިރާއަކުން ތަޚައްސުސް ވެގެން ހުރި ޢިލްމުވެރިއަކީމެއް ނޫނެވެ. ޢިލްމުވެރިން، ވަކީން ޙާއްސަކޮށް ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ކުރައްވާ ކަންކަމަށް ހަޖޫކިޔުމަށް އެކަށޭނަ މީހެއްވެސް ނޫނީމެވެ. މިމަގުން ކަންތައް ހުރުމާއެކު ނިމިދިޔަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އޭ އުޚްތާއެވެ! މިއީ ޢިލްމާއި ފަންނުގެ ދީނެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ ޢިލްމާއި، ފަންނުގެ ދީނެވެ. މިދީން ގޮވާލަނީ ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށް، ސައިންސީ ހޯދުންތަކަށް، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 700 އަށްވުރެ ގިނަ ...

Posts navigation