fbpx
ރިޕޯޓް

ފޮތް ތަޢާރަފު: "ޝަރުޙުލް މަންޡޫމަތިލް ބައިޤޫނިއްޔާ"

ޢުލޫމުލް ޙަދީޘްގެ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން "މަންޡޫމަތިލް ބައިޤޫނިއްޔާ" މިފޮތަކީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނޭ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ފޮތެކެވެ. ޢުލޫމުލް ޙަދީޘަކީ ޙަދީޘެއްގެ ސަނަދާއި މަތުނުގެ ޞައްޙަކަމުގެ ދަރަޖަތަކާއި މެދު ...
ކޮލަމިސްޓް

ފޮތް ތަޢާރަފު: "ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތް"

ފޮތުގެ ތަޢާރަފު: މިއީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތް ބަޔާންކުރައްވާ އިމާމް އަލްބާނީ ލިޔުއްވެވި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގެ އަޞްލަކީ އިމާމް އަލްބާނީ ލިޔުއްވައިވާ 3 ...