fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ފޮތް ތަޢާރަފު: "ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތް"

ފޮތުގެ ތަޢާރަފު: މިއީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތް ބަޔާންކުރައްވާ އިމާމް އަލްބާނީ ލިޔުއްވެވި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގެ އަޞްލަކީ އިމާމް އަލްބާނީ ލިޔުއްވައިވާ 3 ...