ރިޕޯޓް

ފެއިލްވުމުގެ މުހިއްމުކަން

ލިޔުނީ: އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ފެއިލްވުން ނުވަތަ ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އެ ފޮނި ކާމިޔާބީގެ ކުރީގައި ފެއިލްވުން ނުވަތަ ނާކާމިޔާބު ވުމުގެ ހިތިރަހަ ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ.

މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު އިޤްތިޞާދުތަކުގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ފެންނަނީ ނާކާމިޔާބު ވެފައިވާ ޕްލޭން ތަކެކެވެ. ކަރުދާހުގައި ފަވާލާފައިވާ އަކުރުތަކެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހޯދޭ ހޯދުންތަކާއި އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކާއި އަލަށް އީޖާދު ކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ އީޖާދުތައް އަޞްލު ދުނިޔެއަށް އައުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ އެތައް ބައިވަރު ނާކާމިޔާބީ ތަކެކެވެ. ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ފެއިލްވުމަކީ ނުވަތަ ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ވަރަށް ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހުން އެމީހުންނާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވެ އެއީ ދެރަ ނޫނީ ކަޓުމީހެއްކަމުގެ ތަޞައްވުރު މުޖްތަމަޢުގައި ނުވަތަ ތިމާ ވަށައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކުށްހީއެކެވެ.

ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ކާމިޔާބީއަށް ކޮށޭ މަގެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެ ދުނިޔެމަތިން ފޫހިވެ ތިމާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލުމަކީ އެމީހާގެ އަމިއްލަ އަތުން ފުން ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ އޭގެ ތެރެއަށް ފުންމާލުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ

ގުޅުންހުރި

1 ޚިޔާލު

  1. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ ސައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމްވެސް، މައްކާގެ މުޝްރިކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުނުކުރުމުން ޠާއިފަށް ދަޢުވަތު ދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތުގައި އެދުވަސް ވެގެން ދިޔައީ އެންމެ ހިތް ދަތި އެއް ދުވަސް ކަމުގައެވެ. ޠާއިފުގެ އަހުލުވެރިން އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ އިތުރުން އެކަލޭގެފާނަށް ތަފާތު ގެއްލުންތައް ދިނެވެ. ދުނިޔެލެއްވި އެންމެ ހަޑި ހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވިއެވެ. މޮޔަޔަށް ގޮވިއެވެ. އެވަރުން ނުވެގެން، ކުޑަ ކުދިން އަތަށް ހިލަދީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ޠާހިރު ހަށިކޮޅަށް ހިލައިގެ ވާރޭ ވެއްސިއެވެ. އެ ނިކަމެތި ހާލުގައި އެތަނުން ނުކުމެ ވަޑައިގަތްއިރު ހަށިކޮޅުން ލޭ ހޮއޮރި އޮހޮރި ހުއްޓެވެ.

    މާތް ﷲ ގެ އަމުރަށް ޖިބްރީލުލް އަމީން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ﷲ ގެ ރަސޫލާއަށް ޠާއިފުގެ އަހުލުވެރިން ދިން އަނިޔާގެ ބަދަލުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ނަޞްރާއި މަދަދު ދެއްވުމަށެވެ. ޖިބްރީލާއެކުގައި ފަރުބަދަތަކުގެ މަލާއިކަތާ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުން ބޭނުންފުޅުނަމަ ބޮޑު ދެފަރުބަދަ ދޭރެތޭ ޠާއިފުގެ އަހުލުވެރިން ޗިސްކޮށްލުމުގެ އަމުރާއިގެންނެވެ. ނަމަވެސް، ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ އެގޮތެއް ޚިޔާރެއް ނުކުރައްވައެވެ. ދުޢާ ކުރެއްވިއެވެ. އެބައިމީހުން އީމާން ނުވިޔަސް އެބައިމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅުގައި މާތްﷲ އަށް އީމާންވާ ބަޔަކުލެއްވުމަށެވެ.

    ޠާއިފުގެ ހިތި ދަތުރަށްފަހު، މާގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވެ އެކަލޭގެފާނު ﷲ ގެ އިޛްނަފުޅާއެކު މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ މަދަނީ ދައުރުގައި އެތަކެއް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯއްދެވިއެވެ. އެތަކެއް ފުތޫޙާތުތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. ޢަދުއްވުން ހަނގުރާމަތަކުގައި ބަލި ކުރެއްވިއެވެ. ޠާއިފާއި މައްކާ ފަތަޙަކުރެއްވިއެވެ.

    މައްކާގައި ހޭދަކުރެއްވި 13 އަހަރުގައި އީމާންވީ މަދު މީސްކޮޅެކެވެ. އެކަމަށް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މުޝްރިކުންގެ އެތަކެއް ޖެއްސުންތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރެއްވިއެވެ. ފިކުރީ ގެއްލުމާއި ޖިސްމާނީ ގެއްލުންވެސްމެއެވެ.

    ހަމަކަށަވަރުން، ހުރިހައި ކަމެއްގައިވެސް އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ނަމޫނާއަކީ ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާއެވެ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ރިޕޯޓް