fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޮހިންގްޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތެއް ލައިޓް އަޕޮން ލައިޓުން ފަށައިފި

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޢާލަމީ ވަބާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރޮހިންގްޔާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންގެ ޙާލަތުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. ފުރަބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުމުން، ކިރިޔާވެސް ...
ރިޕޯޓް

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ ކުރެވިދާނެބާ؟

ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން ގިނަ ޤައުމެކެވެ. ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ވެސް މެއެވެ. މިއީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ގެއްލުން ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހި ޤައުމު ކުނިން “ކުނި” ވުމުގެ ކުރިން ވިސްނަވާ!

ސާފުތާހިރުކަމަކީ އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އަދި އެހާމެ މުހިންމު އަސާސެކެވެ. އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމުން ފެށިގެން ގޮސް ތިމާ އުޅޭ ގެއާއި ގޯތިތެރެ އާއި ފެންވަރާ ފާޚާނައިގެ އިތުރުން ތިމާ ހިނގާ ...
ރިޕޯޓް

މި ރަށްތައް ފަޅުވިގޮތް އެނގޭތަ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށި ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭރުގެ ބައެއް ލިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރާ ނަމަ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެގައި މީހުން ދިރިއުޅޭތާ 2500 އަހަރަށް ވުރެ ...
ރިޕޯޓް

ތިވަރަށް އިސްރާފު ކުރަން ޖެހޭބާ؟

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ އެ މަހަކަށް ޓަކައި އަހަރުމެން މުސްލިމުން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ މަހެކެވެ. ރަމަޟާން މަސް މުސްލިމުންނަށް ހާއްސަ ވަނީ އެންމެ ސަބަބެއް ދެ ސަބަބަކަށް ޓަކައެއް ނޫނެވެ. އެތައް ...