fbpx
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ ގާތުގައި ތަރުބިއްޔަތަކީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތެވެ

"ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމެއް" މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް އަތްމަތީ ބަހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމަކަށްވެގެން ވީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުގައުމެކޭ ބުނާތީ ބައެއްފަހަރަށް ...
ރިޕޯޓް

އުމަވީ ދައުލަތް: އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުމާއި ދައުލަތް ނިމުން

1.      އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުން މުޢާވިޔަތު ބުނި އަބީސުފްޔާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި އެކަލޭގެފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ފަތުރުއްވައި އަދި ޢަރަބިބަސް ނުދަންނަ މީހުންނަށް ޢަރަބިބަސް ދަސްކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ނިކަމެތި ދަނޑުވެރިންނަށްވެސް ...
ރިޕޯޓް

އަހިވަކަކާ ޖެހި އަހިވަކެއް ފާވާނޭ

މާތް ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢަލާ އިންސާނުން އުފައްދަވާފައިވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަންމަތީއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވާފައި ވެއެވެ. "كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه, ...
ރިޕޯޓް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިވަނީ ހަގީގީ މިނިވަންކަން ހެއްޔެވެ؟

  ދިވެހި ރާއްޖެ ސިޔާސީގޮތުން މިނިވަންވިތާ 46 ވަނަ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، މިނިވަންކަމަކުގެ ހަގީގީ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަން އެބަޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިރާއްޖެއަކީ މުސްލިމުންކަމަށް ވީހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން މިނިވަންކަން މާނަކުރަންވާނީ އެންމެހާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމްދީން އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސާބިތުކުރޭ!

  އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތައްކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތް އަދި އެހާމެ ޤާބިލް ޖެހިލުން ކުޑަ ބަޠަލުންނާއި އަބްޠާލުން އުފެދިފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ފަހުން ނަގާ ރާޅު ބޮޑުވާނެ!

    އިންސާނާގެ ހިތަކީ އަޑިނޭނގޭ ކަންވާރެކެވެ. އެއީ އުމަރު އައްޔާރުގެ ސުންބުލިފަދަ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ކަންތައްތައްތަކެއް ކުރުމަށް އިންސާނާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ. ބައެއް ކަންކަން ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ހަޟާރާތުގެ ކުރިން އޮތް އެހެން ހަޟާރަތްތަކުގައި އަންހެނުންނާ މެދު މުޢާމާލާތު ކުރެވިފައިވަނީ ވަރައަށް އިހާނެތިކޮށް

ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި އަންހެނުނަށް ކިރިޔާ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިދިން ހަމަ އެކަނި ޙަޟާރަތަކީ ޤަދީމީ މިޞްރުގެ ޙަޟާރަތެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނާއަށް މުދާ މިލްކުކުރެވުނެވެ. ފިރިމީހާ ގެ ޣައިރު ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތަކީ ވާޤިޢީ ޘަޤާފަތެކެވެ.

ވާޤިޢީ ވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތް ވުމެވެ. އިންސާނީ ޠަބީއަތުން ބޭރުން އަދި އިންސާނުންގެ ކެރި ކުޅަދާނަކަން  ނުފޯރާ ވަރުން އެއްވެސްކަމެއް އިސްލާމްދީން ގެނެސްފައެއް ނުވައެވެ. އިސްލާމީ ޝަރިއަތް ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައި؟ މިމައްސަލައަށް އޮތް ޙައްލަކީ ކޮބައި؟ (ފަހު ބައި)

ތަރުބަވީ ފަރާތްތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކިޔަވާކުއްޖާ ވަރަށް ގިނަވަގުތު ސުކޫލުގައި ހޭދަކުރެއެވެ. މިގޮތުން ސުކޫލުގައި އުޅޭ ވަގުތަކީވެސް އެކުއްޖާގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ވަރަށް މުހިންމު ވަގުތެކެވެ. އެހޭދަކުރާ ކޮންމެ ސިކުންތަކީ ނުވަތަ ކޮންމެ މިނެޓަކީ، ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައި؟ މިމައްސަލައަށް އޮތް ޙައްލަކީ ކޮބައި؟ (ތިންވަނަ ބައި)

ޢިޖުތިމާއީ ސަބަބުތައް މަދަރުސާތަކުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ކިޔަވާދިނުމުގައި ހޭދަކުރަމުންދާ މުދައްރިސުންގެ ވާހަކަތައް ހުރިނެތްގޮތް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވަމުންދާތީ، އެކަމާ އެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައި؟ މިމައްސަލައަށް އޮތް ޙައްލަކީ ކޮބައި؟ ( ދެވަނަ ބައި)

ކުލާސް ތެރެއިންނާއި ޓީޗަރުންގެ  ސަބަބުން ކަމަށް ބުނާ ސަބަބުތައް * މި ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން، ބަސްދީގަތުން ހޯދި، 10 ދަރިވަރުންނާއި 5 ބެލެނިވެރިންނާއި އަދި 5 މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ބައެއް  ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައި؟ މިމައްސަލައަށް އޮތް ޙައްލަކީ ކޮބައި؟

އަޚްލާޤުގެ ތަޢުރީފް "އަޚްލާޤަކީ މީހެއްގެ ގައިގާ ހަރުލައިފާވާ ޚާއްޞަ "ހައިއާ" އެކެވެ. އޭގެސަބަބުން ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް، ރީތިކަންތައްތަކާއި ހަޑިކަންތައްތައްފާޅުވެގެންދެއެވެ. އެއްވެސް ބުރައަކާއި ނުލައި މީހެއްގެ ކިބައިންފާޅުވާ ...
ރިޕޯޓް

ކިޔަވާދިނުމުގައި ގިނަ މުދައްރިސުން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ނުކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

ދުވަސްތައް ހަފްތާތަކަށް، އަދި ހަފްތާތައް މަސްތަކަށް އަދި މަސްތައް އަހަރުތަކަށް ބަދަލުވެ ޒަމާންތައް ދައުރުވަމުން މިހެރަދަނީއެވެ. ހަމައެކަނި ޒަމާންތައް ދައުރުވެގެން ދަނީކީ ނޫނެވެ. ހޭދަވަމުން ނިމެމުން މިދާ ކޮންމެ ވަގުތުތަކެއްގައި އިންސާނުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

އިންޓަރނެޓްގެ ދެފަރާތް

ދުނިޔެއަށް އަންނަމުން މިދާ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޛީބުގެ ކުލަތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިލޮބުވެތި ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށްވެސް ކުރަންފަށައިފިއެވެ. ދުރުގައި ހުންނަމީހުން ގާތު ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ސިޓީގެ ގޮތުގައި ޕޯސްޓުކުރި ޒަމާންވަނީ، އޮޔާ ވައިގެ ...

Posts navigation