fbpx
ރިޕޯޓް

ކުޑަކުދިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ....

މުރާޖައާކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ...
ޞިއްޙަތު

ބޭހާ ނުލާ ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ބޭރުކުރާނެ ގޮތް

ބަލިތައް ޖައްސަވާ، އަދި ބަލިތައް ފަސޭހަ ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ލައްވާށިއެވެ. ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުމަކީ ޔޫރޮލޮޖީ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ...
ރިޕޯޓް

ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ޙަޤީޤަތާއި ފަރުވާ

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް ރިޒްޤަކީ ދުނިޔޭގައި ﷲ ލެއްވި އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންނާއި އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އެކި ގޮތްގޮތުން ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ...
ރިޕޯޓް

ލޯބިވެރިޔާ ކާމިޔާބުކުރާ ފަންޑިތަ

 ސިޙްރުލް މަޙައްބަ، ނުވަތަ ލޯބިޖައްސާ ސިޙްރު/އިސްތިރި އަކީ ދެމީހެއްގެ މެދުގައި ލޯބިޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ހިތް ޖެއްސުމަށް ހަދާ ސިޙުރެވެ. އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ލޯބި ހޯދާ އަނބިމީހާ ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގައި ފިރިމީހާ މަސްތުކުރުވުމަށް ...
ރިޕޯޓް

ތަޢުލީމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ޙަޤީޤަތާއި ފަރުވާ

ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތައް ހައްދަވައި އިންސާނުންނަށް ޢިލްމު ދެއްވާ، ޢިލްމަކީ މާތް އެއްޗެއް ކަމުގައި ލެއްވި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށާއި ...
ރިޕޯޓް

ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ފިރިހެނުންގެ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ!

ބަލިތަކާއި ޝިފާގެވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި އެކަލާންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އަންހެނުންގެ ...
ރިޕޯޓް

ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ!

ބަލިތަކާއި ޝިފާގެވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި އެކަލާންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ސަބަބުން ތަފާތު ...
ރިޕޯޓް

ވަރިކުރުވަން ހަދާފައި ހުންނަ ސިޙްރުގެ ޙަޤީގަތާއި ފަރުވާ

ސިޙްރުއް ތަފްރީޤް (ދުރުކުރުވާ ސިޙްރު / ވަރިކުރުވާ ސިޙްރު) ސިޙްރަކީ އޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. އެކި ވައްތަރުގެ ސިޙްރުން ޖެހެނީ އެކިކަހަލަ ބަލިބައްޔެވެ. ކުރިމަތިވަނީ އެކިކަހަލަ އުނދަގުލެވެ. މިގޮތުން ...
ރިޕޯޓް

ޖިންނީން އިންސާނުންނަށް ގޯނާކުރަނީ ކީއްވެ؟

އިންސާނުންނަށް ޖިންނީން ގޯނާކުރަނީ ގިނަފަހަރަށް އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޖިންނީންނަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ ވަނީ ސިފަބަދަލުވުމުގެ ބާރުދެއްވާފައެވެ. އަދި އެސޮރުމެން މިފަދަ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފާފައިވާ ވަގުތު އިންސާނާއަށް ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ ...
ރިޕޯޓް

އެސްފީނާ އާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް

މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުން ...
ރިޕޯޓް

ސިޙުރު ބާޠިލުކުރާނެ ގޮތާއި ސިޙުރުގެ ޙަޤީޤަތް !

ސިޙްރަކީ ކޮބާ؟ ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ ޢަރަބިބަހުގައި ‘ސިޙްރު’ މިލަފުޒަކީ ސަބަބު ފޮރުވިފައިވާ، އަދި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތެކެވެ. އަދި ސިޙްރުގެ އަޞްލަކީ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތުން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. އަދި ...
ރިޕޯޓް

"ފޭސް ބުކް" އާއި "އެސްފީނާ"ގެ ބަދަހި ގުޅުން!

ފޭސްބުކް މިއީ މިއަދު އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވާއިރު، ފޭސްބުކަކީ މިއަދުގެ ޒުވާނުންނާއި، އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުންގެ ހިތްތައް އަތުލައިގަނެ އެއަށް  އަހުލުވެރިކުރުވާފައިވާ، ގިނަބައެއްގެ ހަތުރެކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޫޙާނީ ފަރުވާ 2012 ޕްރޮގްރާމް 2 ގެ ރިޕޯރޓް

މިރިޕޯރޓަކީ ޖިންނިއާއި އެސޮރުމެންގެ ޙަޤީޤަތްތަކާބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިން މަޢުލޫމާތު ހިމެނިގެންވާ ރިޕޯރޓެކެވެ. މުޅި ޕްރޮގްރާމް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އަޕްލޯޑްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

Posts navigation