fbpx

ދީން

ޞިހުރަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ހުރި ނުރައްކަަލެއް: ޝެއިޚް ޠައްޔިބު

ޞިހުރަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ހުރި ނުރައްކަަލެއްކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Sihuru Jehidhaane Kamah Rakkatheri Kamuge Fiyavalhu Elhun Muhimmu: Sheikh Thayyib (2 Vana Bai)

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިއްމު: ޝެއިޚް ޠައްޔިބު

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon

މުއުމިނުން ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

މުއުމިނުންތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Emyhegge Umuru Heyo Gothuga Heydha Koffi Kamuga Vaanama Ufalaa Hih Hama Jehun Libeyne: Sheikh Ibrahim Rasheedh

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (11 ވަނަ ބައި)

ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަލާމަތް ކުރާނީ ތިމަންމެންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަންތަކާ ޢަޖާއިބުވާނީ ވެސް ތިމަންމެންނެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަންމަތީ ދެމިތިބީތީއެވެ. ނަތީޖާއަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ...
ކޮލަމިސްޓް
Allah Thalaa Ah Takaa Kuraa Evves Kameh Gelligen Nudhaane: Mufthi Menk

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Haram Faisaa Hoadha Myhaa Kuraa Sadhagaai Allah Thalaa Gabool Nukuravva: Mufthee Menk

ކައިވެނި ރޫޅިފައި ތިބި އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

ކައިވެނި ރޫޅިފައި ތިބި އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dharinge Medhuga Thafaathu Kurumaky Boduvegenva Haram Kameh: Sheikh Ali Zaid

ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޙަރާމުކަމެއް: ޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު

ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޮޑު ވެގެންވާ ޙަރާމުކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Kan Kan Emme Furihama Nuvumuge Shakuvaa Hithuga Onna Myhakah Dhuvahaku Ves Hih Hama Jehumeh Nulibeyne: Mufthi Menk

ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ޝަކުވާ ހިތުގައި އޮންނަ މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ: މުފްތީ މެންކް

ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ޝަކުވާ ހިތުގައި އޮންނަ މީހަަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Ah Takaa Kuraa Evves Kameh Gelligen Nudhaane: Mufthi Menk

ތިބާގެ ކިބައިން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކާއި މެދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވިސްނާލާ: މުފްތީ މެންކް

ތިބާގެ ކިބައިން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކާއި މެދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވިސްނާލުމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation