fbpx
Dhogu Habaru Fethurumakee Mulhi Dhuniye Ah Fethurifai Vaa Nurakkaatheri Vabaa Eh: Sheikh Rimaz
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކަތެރި ވަބާއެއް: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ...
Goas Kameh Kithamme Ginain Thaaraf Vegen Dhiya Kamuga Viyas Sharuee Gothun Onna Hukum Badhaleh Nuvaane: Sheikh Fikury
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގޯސް ކަމެއް ކިތަންމެ ގިނައިން ތަޢާރަފު ވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ޝަރުޢީ ގޮތުން އޮންނަ ޙުކުމް ބަދަލެއް ނުވާނެ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

ގޯސް ކަމެއް ކިތަންމެ ގިނައިން ތަޢާރަފު ވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ޝަރުޢީ ގޮތުން އޮންނަ ޙުުކުމް ބަދަލެއް ނުވާނެކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވީ ...
Baeh Myhunnah Faafa Eh Kurevunyma Eee Evves Kameh Kamuga Ihsaas Nuvey: Sheikh Imraan (2 Vana Bai)
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިތާނާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރީ ތައުބާވެ ހެޔޮގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކަށް ނޫން: ޝެއިޚް އިމްރާން

ޝައިތާނާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރީ ތައުބާވެ ހެޔޮގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކަށް ނޫންކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުހައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ...
Baeh Myhunnah Faafa Eh Kurevunyma Eee Evves Kameh Kamuga Ihsaas Nuvey: Sheikh Imraan (2 Vana Bai)
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބައެއް މީހުންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުނީމަ އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ކަމުގައި އިޙްސާސް ނުވޭ: ޝެއިޚް އިމްރާން

ބައެއް މީހުންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުނީމަ އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ކަމުގައި އިޙްސާސް ނުވާކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުހައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޢިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޞިހުރަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ހުރި ނުރައްކަަލެއް: ޝެއިޚް ޠައްޔިބު

ޞިހުރަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ހުރި ނުރައްކަަލެއްކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ އައްނިދާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. "ޝައިޠާނާ ...
Budhiveri Aky Fithuna Thakun Rakkatheri Vumattakaa Alhan Jehey Fiyavalhuthah Alhagen Ulhey Myhaa: Sheikh Haleem (2 Vana Bai)
ވާހަކަ

ޖުރައިޖުގެ ވާހަކަ (2 ވަނަ ބައި)

މިމީހާ އެތާގައި އެނބުރެނިކޮށް އެތަނަށް ބަކަރި ހުއިހައްޕާ މީހަކަށް ދެވިއްޖެއެވެ. އެމީހާ އެތަނަކަށް ގޮސް އަންހެން މީހާއާއި ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހިންގާ އެންމެ ފަހުން އަންހެން މީހާ ބަނޑުބޮޑު ވެއްޖެއެވެ. ދެން ...
Sihuru Jehidhaane Kamah Rakkatheri Kamuge Fiyavalhu Elhun Muhimmu: Sheikh Thayyib (2 Vana Bai)
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިއްމު: ޝެއިޚް ޠައްޔިބު

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ...
Budhiveri Aky Fithuna Thakun Rakkatheri Vumattakaa Alhan Jehey Fiyavalhuthah Alhagen Ulhey Myhaa: Sheikh Haleem (2 Vana Bai)
ވާހަކަ

ޖުރައިޖުގެ ވާހަކަ (1 ވަނަ ބައި)

މިއީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދެވި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ކިޔާދެއްވެވި ވަރަށް ވަރަށް އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. އެވާހަކައަކީ ޖުރައިޖުގެ ވާހަކައެވެ. ޖުރައިޖަކީ ބަނީ އިސްރާއީލު ބާގައިގެ ...
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ...
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުއުމިނުން ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

މުއުމިނުންތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
Emyhegge Umuru Heyo Gothuga Heydha Koffi Kamuga Vaanama Ufalaa Hih Hama Jehun Libeyne: Sheikh Ibrahim Rasheedh
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ...
Allah Thalaa Ah Takaa Kuraa Evves Kameh Gelligen Nudhaane: Mufthi Menk
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ...
Kaivaeni Roolhifai Thibi Anhenunna Kaiveni Kurumakee Gina Guna Savaabu Dhevvane Kameh: Mufthi Menk
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކައިވެނި ރޫޅިފައި ތިބި އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

ކައިވެނި ރޫޅިފައި ތިބި އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ...
Kan Kan Emme Furihama Nuvumuge Shakuvaa Hithuga Onna Myhakah Dhuvahaku Ves Hih Hama Jehumeh Nulibeyne: Mufthi Menk
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ޝަކުވާ ހިތުގައި އޮންނަ މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ: މުފްތީ މެންކް

ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ޝަކުވާ ހިތުގައި އޮންނަ މީހަަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ...

Posts navigation