fbpx
Mi Dhuniyeyge Hayaathakee Vaguthee Ufaleh Dhey Echeh: Sheikh Haleem
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ އުފަލެއް ދޭއެއްޗެއް: ޝެއިޚް ޙަލީމް

މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ އުފަލެއް ދޭއެއްޗެއް ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝެއިޚް ވިދާޅުވީ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނައިގައި ...
Maaf Kurumakee Dhemafirin Ge Medhuga Loabi Ithuruvaa Kameh: Mufthi Menk
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޢާފު ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

މަޢާފް ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެށް ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުށް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ތައުބާ ވެއްޖެނަމަ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ...
Alhugadumen Ikhthiyaaru Kuraa Ekuverinakee Thaqvaa Verin Kamuga Vaanjehey: Sheikh Ghaalib
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭ: ޝެއިޚް ޣާލިބް

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޣާލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޣާލިބު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ...
Dhuniyeyge Emmenge Ruhumah Vure Allah Ge Ruhivodigathun Maa Muhimmu: Mufthi Menk
ދަރުސް ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ރުހުމަށްވުރެ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން މާ މުހިއްމު: މުފްތީ މެންކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ރުހުމަށްވުރެ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން މާ މުހިއްމުވާނެ ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންސާނާ މަރުވުމުން މީސްތަކުންނާ ވަކިވެ ގުޅުން ކެނޑުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަޙްމަތުން ...
Nafsaanee Balimadu Kamegge Thereyga Insaanaa Hunna Vaguthakee Shaithaanaa Ge Nufooz Emyhegge Machah Emme Gadha Vaane Vaguthu: Sheikh Rimaz
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އޭނާގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު ކަމަށް އައްޝައިޚް އަހްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރިމާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ ...
Keerithi Quran Kiyevumakee Alhukameh: Sheikh Ilyas Hussain
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް: ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން

  ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި ދަރުސް ސިލްސިލާ އެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ...
Heyo Amaluge Mathyga Saabithuve Hurumakee Varah Muhimmu Kameh: Sheikh Ibrahim Raafiu
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިއު

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންދޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ...
Rasoola Dheke Loabi Vumakee Varah Mathiveri Vaajibeh: Sheikh Muhammed Haleem
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަސޫލާދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް: ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް

ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށް އަޢްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް ޙަލީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
Vaguthakee Alhugadumennah Dhevvaafai Vaa Varah Agu Bodu Niumatheh: Sheikh Thayyib
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމަތެއް: ޝެއިޚް ތައްޔިބް

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމްތެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ތައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ތައްޔިބު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ...
Alhugadumen Kairiah Maru Annan Dhen Allah Thaalaa Ah Alhukan Kurumugai Dhemi Hunnan Jehey: Sheikh Shihaam
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް މަރު އަންނަންދެން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝިހާމް

އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް މަރު އަންނަންދެން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޝެއިޚް ޝިހާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޝިހާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ...
Hidhaayai Libun Edhey Nama Allah Ge Hazrathuga Gina Ginain Dhannavan Jehey: Sheikh Imran
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިދާޔަތްލިބުން އެދޭނަމަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދަންނަވަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އިމްރާން

ހިދާޔަތް ލިބުން އެދޭނަމަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދަންނަވަން ޖެހޭކަމަށް ޝެއިޚް އިމްރާން މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް ކަމުގައިވާ ...
Allah Ge Rahmathun Ummeedhu Kadaa Nulavvaa: Sheikh Adam Nishaan
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލައްވާ: ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާން

ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލުމަށް ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ނިޝާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ...
Zikuru Kurumaky Hurihaa Haalathegaa Ves Kurevi Dhaane Amaleh: Sheikh Ibraahim Raafiu
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒިކުރު ކުރުމަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއް: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

ޒިކުރު ކުރުމަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ...
Heyo Kankamah Magu Dhehkumuge Sababun Eyge Dharuma E Magu Dhakka Myha ahves Libigen Dhey: Sheikh Shafeeu
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެޔޮ ކަންކަމަށް މަގު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަރުމަ އެ މަގު ދައްކާ މީހާއަށްވެސް ލިބިގެންދޭ: ޝެއިޚް ޝަފީޢު

ހެޔޮ ކަންކަމަށް މަގު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެހެޔޮ މަގު ދައްކާ މީހާއަށް ވެސް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް ޝަފީޢު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ޝަފީޢު މިހެން ...

Posts navigation