ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ދުޢާކުރުމުން ހިންމަވައި ނުދެއްވަވާނެ ކަމެއްނެތް: މުފްތީ މެންކް

Dua Kurumun Hinmavaa Nudhevva Vaane Kameh Neii: Mufthi Menk

ދުޢާކުރުމުން ހިންމަވައި ނުދެއްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުފްތީ މެންކް މިމަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންސާނާ ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކަށްބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ އެއްކަމަކީ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް މިންވަރުކުރައްވަވައި ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ލައްވަވާފައިވާކަމެވެ. އަހަރެންނަށް ވިސްނޭގޮތުން އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިކުމަތަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެބައޮތްކަން މީސްތަކުންނަށް އަނގަވައިދެއްވެވުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އާއި ކުއްތަންވުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމާއި އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށްކަން އަންގަވައި ދެއްވެވުމެވެ.

އެއްވެސް އިންސާނަކު ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ އެމީހާގެ އަމިއްލަބާރަކު ނޫނެވެ. އަދި ދުނިޔެއިން ނުކުމެގެންދަނީވެސް އަމިއްލަ ބާރަކު ނޫނެވެ. އެކަންކަން ހިނގަނީ ﷲ ތަޢާލާ އެކަމަށްޓަކައި ލައްވަވާފައިވާ ނިޒާމެއްގެތެރެއިންނެވެ. އެ ނިޒާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާންމަހު އަންނަ ލައިލަތުލްޤަދްރްވިލޭރެއަކީ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ހިނގާނެ ހުރިހާ ކަންކަން ﷲ ތަޢާލާ ކަނޑައަޅުއްވަވައި ލިޔުއްވަވާރެއެވެ. އެއިގެތެރޭގައި ކޮންމެ މީހެއްގެ ކަންކަންވެސް ހިމެނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކާއިމެދު ލިޔުއްވެވި ކަންކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުއެނގޭނެއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ޙާޞިލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމާއި ދުޢާކުރުމެވެ.

ދުޢާކުރުމުން ހިންމަވައި ނުދެއްވަވާނެ ކަމެއްނެތެވެ. އަދި ބަދަލުގެންނަވައި ނުދެއްވަވާނެ ކަމެއްވެސް ނެތެވެ. އެކަން ޔަޤިންވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އިންސާނުން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަވަނީ ދުނިޔޭގައި އެމީހަކު ހުންނާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅުއްވަވާފައިނަމަވެސް ދުޢާކުރުމުން ޢުމުރު ދިގުކުރައްވަވައި ދެއްވަވާކަމެކެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *