fbpx

ދީން

Museebaathuge Vaguthuga Ketheri Vaa Myhunge Faafathah Allah Thalaa Fussavaa Dhevvaane: Sheikh Fikury

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކެތްތެރިވާ މީހުންގެ ފާފަތައް ﷲ ތަޢާލާ ފުއްސަވާ ދެއްވާނެ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކެތްތެރިވާ މީހުންގެ ފާފަތައް ﷲ ތަޢާލާ ފުއްސަވާ ދެއްވާނެކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Viyaafaariga Dhogu Hadhaa Olhuvaa Laagen Echehi Vikka Nama Viyafaaryga Allah Thala Barakaai Nulavvaane: Sheikh Rimaaz

ވިޔަފާރީގައި ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކާނަމަ ވިޔަފާރީގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ނުލައްވާނެ: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ވިޔަފާރީގައި ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކާނަމަ ވިޔަފާރީގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ނުލައްވާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Peace Foundationun Sheikh Hussain Yee aai eku Live Streameh Gendhavany

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއިއެކު ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދަވަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ، ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއި ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Harukashi Fikuru Miadhu Maana Kurany Islam Dheenuge Adhaavaai Therin Beynun Vaa Maffhoom Akah: Sheikh Fikury

ހަރުކަށިފިކުރު މިއަދު މާނަކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީން ބޭނުންވާ މަފްހޫމަކަށް: ޝެއިޚް ފިކުރީ

ހަރުކަށިފިކުރު މިއަދު މާނަކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީން ބޭނުންވާ މަފްހޫމަކަށް ކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތް ދިނުމަށާއި، މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

އިންސާނުންނަށް މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވެވި ރިޒްޤުގެ ތެރެއިން ދެއްވާ މުދަލަކީ ބައެއްފަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައެއް ކަމަށާއި، އަދި މުދަލަކީ އިންސާނާ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވެވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Amilla Nafsah Thedhuveri Vumakee Varah Bodu Amaanaatheh: Sheikh Muhammed Moosa

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރި ވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް: ޝެއިޚް މުހައްމަދު މޫސާ

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Viyaafaariga Dhogu Hadhaa Olhuvaa Laagen Echehi Vikka Nama Viyafaaryga Allah Thala Barakaai Nulavvaane: Sheikh Rimaaz

ޙަޞަދަވެރީންގެ ހިތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހަަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ޙަޞަދަވެރީންގެ ހިތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhogu Habaru Fethurumakee Mulhi Dhuniye Ah Fethurifai Vaa Nurakkaatheri Vabaa Eh: Sheikh Rimaz

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކަތެރި ވަބާއެއް: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Museebaathuge Vaguthuga Ketheri Vaa Myhunge Faafathah Allah Thalaa Fussavaa Dhevvaane: Sheikh Fikury

ގޯސް ކަމެއް ކިތަންމެ ގިނައިން ތަޢާރަފު ވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ޝަރުޢީ ގޮތުން އޮންނަ ޙުކުމް ބަދަލެއް ނުވާނެ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

ގޯސް ކަމެއް ކިތަންމެ ގިނައިން ތަޢާރަފު ވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ޝަރުޢީ ގޮތުން އޮންނަ ޙުުކުމް ބަދަލެއް ނުވާނެކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (13 ވަނަ ބައި)

އަހުލުކިތާބީން ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގައި ނޫޙުގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ހިމެނިވަޑައިގަތީ ނަވުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ އެކަމަނާ ފަހުން ނޫޙުގެފާނަށް ...
ކޮލަމިސްޓް
Baeh Myhunnah Faafa Eh Kurevunyma Eee Evves Kameh Kamuga Ihsaas Nuvey: Sheikh Imraan (2 Vana Bai)

ޝައިތާނާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރީ ތައުބާވެ ހެޔޮގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކަށް ނޫން: ޝެއިޚް އިމްރާން

ޝައިތާނާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރީ ތައުބާވެ ހެޔޮގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކަށް ނޫންކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުހައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Baeh Myhunnah Faafa Eh Kurevunyma Eee Evves Kameh Kamuga Ihsaas Nuvey: Sheikh Imraan (2 Vana Bai)

ބައެއް މީހުންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުނީމަ އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ކަމުގައި އިޙްސާސް ނުވޭ: ޝެއިޚް އިމްރާން

ބައެއް މީހުންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުނީމަ އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ކަމުގައި އިޙްސާސް ނުވާކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުހައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޢިމްރާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation