fbpx

ދީން

Museebaatheh Kurimathi Vejje Nama Hivvaru Gadha Koh Azum Varugadha Kurey: Mufthi Menk

މުސީބާތެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ ހިތްވަރުގަދަކޮށް ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ކުރޭ: މުފްތީ މެންކް

މުސީބާތެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ ހިތްވަރުގަދަކޮށް ޢަޒްމު ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިމަޢުޟޫޢަށް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Mysthakunnah Eheetherive Dhinumakee Ves Mathiveri Alhukameh: Mufthi Menk

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީވެސް މަތިވެރި އަޅުކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކިވެސް މަތިވެރި ނިޢުމަތެއް ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިމަޢުޟޫއަށް ޝެއިޚް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މީސްތަކުންނަށް ...
ދަރުސް ޚަބަރު
Aniyaa Libifaivaa Myhaa Ge Dua Allah Subhaanahoo Vathalaa Ijaaba Kuravva Vaane: Sheikh Shamoon

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ދުޢާ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިޖާބަ ކުރައްވަވާނެ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ދުޢާ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިޖާބަ ކުރައްވަވާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Keerithi Quran Aa Ekee Vaguthu Heydha Kurumakee Ves Zikuru Kurumreh: Mufthi Menk

ކީރިތި ޤުރްއާނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީވެސް ޛިކުރުކުރުމެއް: މުފްތީ މެންކް

ކީރިތި ޤުރްއާނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ވެސް ޛިކުރުމެއްކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކީރިތި ޤުރްއާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Jamiyyath Salafge Mireyge Programge Mauloo "Rape Kurun Huttuvaany Kihineh?"

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމުގެ މައުޟޫޢު "ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟"

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމީ ވެށީގެ މިރޭގެ މައުޟޫޢަކީ "ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟" ކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Subhaanahu Vathalaa Ge Loabi Vodigathun Hoadhumah Takaa Gina Gina In Thaubaa Ve Isthighfaar Kuran Jehey: Mufthi Menk

ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ލޯބިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށްޓަކައި ގިނަގިނައިން ތައުބާވެ އިސްތިޣްފާރު ކުރުން ގިނަކުރޭ: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ލޯބިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށްޓަކައި ގިނަގިނައިން ތައުބާވެ އިސްތިޣުފާރު ކުރުން ގިނަ ކުރުމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގިނަގިނައިން ތައުބާވެ އިސްތިޣްފާރު ...
ދަރުސް ޚަބަރު
Dhekkuntheri Kamuge Nurakkaatheri Vabaa In Alhugadumen Rakkaatheri Vaan Jehey: Sheikh Saajidh

ދެެއްކުންތެރިކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރި ވާން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ސާޖިދު

ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ޝެއިޚް ސާޖިދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސާޖިދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Ge Rahmathun Ummeedhu Kadaa Nulaa: Sheikh Haleem

މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ އުފަލެއް ދޭއެއްޗެއް: ޝެއިޚް ޙަލީމް

މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ އުފަލެއް ދޭއެއްޗެއް ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝެއިޚް ވިދާޅުވީ ﷲ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Maaf Kurumakee Dhemafirin Ge Medhuga Loabi Ithuruvaa Kameh: Mufthi Menk

މަޢާފު ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

މަޢާފް ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެށް ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުށް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އިޚްލާސްތެރި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ވެށި؛ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ މުޅިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން "އިސްލާމީ ވެށި" މިނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުވެރިކުރައްވާ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިސްލާމީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rape Kurun Huttuvumah Takaa Mainbafain Ge Zimma Varah Bodu: Sheikh Ghalib

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭ: ޝެއިޚް ޣާލިބް

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޣާލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޣާލިބު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Mainbafainah Loabidhee Alhaalaa Eheetherive Ufaluga Baithibba Nama Allah Ge Ruhi Vodigathun Libeyne: Mufthi Menk

ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ރުހުމަށްވުރެ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން މާ މުހިއްމު: މުފްތީ މެންކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ރުހުމަށްވުރެ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން މާ މުހިއްމުވާނެ ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންސާނާ މަރުވުމުން މީސްތަކުންނާ ވަކިވެ ގުޅުން ކެނޑުނު ...
ދަރުސް ޚަބަރު

Posts navigation