fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ ވަޢުޡު ވިދާޅުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގޮސްފިއެވެ. ބ ހިތާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ޖަމާޢަތެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
November 1 un Feshigen Saudi Arabia in Beyru Faraiythakah Iraadha Kurevviyya Umra Kurumuge Furusathu Hulhuvaalany

ނޮވްމަބްރު 1 އަކުން ފެށިގެން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޢުމްރާކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް 19 އާއި ވިދިގެން އެޅުނު ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދެޙަރަމަށް ދިޔުން މަނާކުރެވުމަށްފަހު، މިފެށޭ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން އިތުރު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Viyaafaariga Dhogu Hadhaa Olhuvaa Laagen Echehi Vikka Nama Viyafaaryga Allah Thala Barakaai Nulavvaane: Sheikh Rimaaz

ވިޔަފާރީގައި ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކާނަމަ ވިޔަފާރީގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ނުލައްވާނެ: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ވިޔަފާރީގައި ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކާނަމަ ވިޔަފާރީގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ނުލައްވާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Peace Foundationun Sheikh Hussain Yee aai eku Live Streameh Gendhavany

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއިއެކު ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދަވަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ، ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއި ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islamee Tharika Himayaiy Kurumaky Mulhi Ummathuge Waajibeh: Raees Maumoon

އިސްލާމީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމަކީ މުޅި އުއްމަތުގެ ވާޖިބެއް: ރައީސް މައުމޫނު

އިސްލާމީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމަކީ މުޅި އުއްމަތުގެ ވާޖިބެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Harukashi Fikuru Miadhu Maana Kurany Islam Dheenuge Adhaavaai Therin Beynun Vaa Maffhoom Akah: Sheikh Fikury

ހަރުކަށިފިކުރު މިއަދު މާނަކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީން ބޭނުންވާ މަފްހޫމަކަށް: ޝެއިޚް ފިކުރީ

ހަރުކަށިފިކުރު މިއަދު މާނަކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީން ބޭނުންވާ މަފްހޫމަކަށް ކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތް ދިނުމަށާއި، މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

އިންސާނުންނަށް މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވެވި ރިޒްޤުގެ ތެރެއިން ދެއްވާ މުދަލަކީ ބައެއްފަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައެއް ކަމަށާއި، އަދި މުދަލަކީ އިންސާނާ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވެވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
11 Mas Kurin Bandhu Kurevunu Hukuru Miskiyy Hulhuvumuge Masahkaiy Kuriah Dhany

11 މަސް ކުރިން ބަންދުކުރެވުނު މާލެ ހުކުރު މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި މީގެ 11 މަސް ކުރިން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Burakoh Ulhuhva Beyfulhunnah Khaassa Hifz Class Dhuvaalaku 5 Folhuvaiy Dhaskuravvaigen Dhe Mas Therey Fotheh Dhas Kuravva

ބުރަކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ޙިފްޡު ކިލާސް؛ ދުވާލަކު 5 ފޮޅުވަތް ދަސްކޮށްގެން ދެމަހުން ފޮތެއް ދަސްކުރައްވާ!

ބުރަކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވައިގެން، ދުވާލަކު ފަސް ފޮޅުވަތް ދަސްކުރަމުން، މުޅި ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެއްޓެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Amilla Nafsah Thedhuveri Vumakee Varah Bodu Amaanaatheh: Sheikh Muhammed Moosa

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރި ވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް: ޝެއިޚް މުހައްމަދު މޫސާ

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Beleniverinnah Khassa Kurevigen Rakkatherikoh Internet Beynun Kurumai Behey Webinar eh Baahvany

ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ރައްކާތެރިކޮށް އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ވެބިނާރެއް ބާއްވަނީ

ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން، ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ދަރިން އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ވެބިނާރެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. "ތިބާގެ ދަރިފުޅު އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައިކަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Viyaafaariga Dhogu Hadhaa Olhuvaa Laagen Echehi Vikka Nama Viyafaaryga Allah Thala Barakaai Nulavvaane: Sheikh Rimaaz

ޙަޞަދަވެރީންގެ ހިތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހަަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ޙަޞަދަވެރީންގެ ހިތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhogu Habaru Fethurumakee Mulhi Dhuniye Ah Fethurifai Vaa Nurakkaatheri Vabaa Eh: Sheikh Rimaz

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކަތެރި ވަބާއެއް: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation