fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޙަލްދީބު ފައުންޑޭޝަނުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ކާބޯތަކެތި ބަހަން ފަށައިފި

މަޙަލްދީބު ފައުންޑޭޝަނުން ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ކާބޯތަކެތި ބަހަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޓެލެކިލާސްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ކިޔަވާދޭއިރު ޤުރްއާން ނުހިމެނޭތީ އާދަމް ޝަރީފް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ޓެލެކިލާސްތައް މެދުވެރިކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާ ނުދެވޭތީ އާދަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުުރައްވައިފިއެވެ. އާދަމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޅި ރ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލެވިގެން މަދަޙަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މުޅި ރ އަތުޅަށް ހުޅުވާލެވިގެން މަދަޙަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިހިނގާ ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވިމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމަދަޙަ މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މި ރަމަޟާންމަހު އޮތް އެންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ މިސްކިތާއި ވަކިން ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުން: ޝެއިޚް ޝަފީޢު

މި ރަމަޟާންމަހުގައި ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ މިސްކިތާއި ވަކިން ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުން ކަމަށް ޝެއިޚް ޝަފީޢު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ހިރިގަލު މިސްކިތްތަކަށް ވެބް ސައިޓެއް ހުޅުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލު މިސްކިތްތަކަށް ވެބްސައިޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިވެބްސައިޓު ހުޅުއްވައިދެއްވީ މި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައްޝައިޚު ޙުސައިން ޔޫސުފް އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚު ޙުސައިން ޔޫސުފް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމް ފަތުރުއްވަން އެތައް އަހަރެއްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ޝައިޚު ޙުސައިން އަވަހާރަވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލޭ ސަރަޙައްދުން މިހާތަނަށް 690172 ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތަށް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 690172 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފުން ތަފްސީރު ކުލާހެއް ބާއްވަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ތަފްސީރު ކިލާހެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. “ޤުރްއާނުގެ ހިޔަލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކިލާހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ސޫރަތުލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލަޔަވާއި މިޔުޒިކާއި ދުރަށްދިޔުމުން ޑރ އިޔާޟްގެ ހިތްވަރު އިޝާނަށް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢީލްމުވެރިޔާ ޑރ މުޙައްމަދު އިޔާޟް އަބްދުއްލަތީފް، އިޝާން ލަވަކިޔުމާއި ދުރަށްދިޔުމުން އެކަމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފިއެވެ. ޑރ އިޔާޟް މިއަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހުގެ ކަދުރު ބެެހުމުގެ އުޞޫލު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އާއްމުކޮށްފި

1441 ވަނަ އަހަރު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ކަދުރު ބެހުމުގެ އުޞޫލު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ޢާއްމު ކޮށްފިއެވެ. މި އުޞޫލު ޢާއްމު ކޮށްފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޖިދައިގެ ފޮނިކަން އިހްސާސްވެ، އިޝާން ލަވަކިޔުމާއި ދުރަށް!

މޯލްޑިވިއަަން އައިޑޮލްގައި 3 ވަނަ ލިބިފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮޮލް އިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމަށްފަހު ލަވަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation