fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Keerithi Quran Aa Ekee Vaguthu Heydha Kurumakee Ves Zikuru Kurumreh: Mufthi Menk

ކީރިތި ޤުރްއާނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީވެސް ޛިކުރުކުރުމެއް: މުފްތީ މެންކް

ކީރިތި ޤުރްއާނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ވެސް ޛިކުރުމެއްކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކީރިތި ޤުރްއާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Fah Kendumuge Aqdhaky Baathil Aqdheh: Sheikh Adam Nishan

ފަށް ކެނޑުމުގެ ޢަޤުދަކީ ބާޠިލު ޢަޤުދެއް: ޝައިޚު އާދަމް ނިޝާން

ފަށް ކެނޑުމުގެ ޤަޞްދުގައި ކުރާ ކައިވެނީގެ ޢަޤުދަކީ ބާޠިލު އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ކައިވެނި ޞައްޙަ ނުވާނެކަމަށް އައްޝައިޚު އާދަމް ނިޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Honihiru Dhuvahu Sheikh Ali Zahirge Mulhin Aa Dharuheh; Furusathakah Fahu Furusatheh

ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރުގެ މުޅިން އާ ދަރުހެއް؛ ފުރުޞަތަކަށް ފަހު ފުރުޞަތެއް

"ފުރުޞަތަކަށް ފަހު ފުރުޞަތެއް" މިނަމުގައި، ޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރުގެ މުޅިން އާ ދަރުހެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ޛުލް ޙިއްޖާ މަހުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Jamiyyath Salafge Mireyge Programge Mauloo "Rape Kurun Huttuvaany Kihineh?"

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމުގެ މައުޟޫޢު "ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟"

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމީ ވެށީގެ މިރޭގެ މައުޟޫޢަކީ "ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟" ކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rayyithunge Majlihah Israelge Laainsaany Amaluthah Huttuvumah Govaala Qaraareh

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިސްރާއީލުގެ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައްވާ ޤަރާރެއް

ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކުގައި، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިދިކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް އެއަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާ ޤަރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Aqsa Miskiyy Himayaiy koh Rakkatheri Kurumaky Dheenee Wajibeh

އަޤްޞާ މިސްކިތް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ދީނީ ވާޖިބެއް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ދީނީ ވާޖިބެއްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhivehi Raajjeaa Behey Mauloomaathu Arabi Bahun Foarukodhey Maaldif.com Ifthithahu Koffi

ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢަރަބި ބަހުން ފޯރުކޮށްދޭ މާލްދީފް.ކޮމް ވެބްސައިޓު އިފްތިތާޙް ކޮށްފި!

މާލްދީފް ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ޢަރަބި ދުނިޔެއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ޢަރަބި ބަހުން އުފައްދަވާފައިވާ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޯށްދޭ ވެބްސައިޓު މާލްދީފް.ކޮމް ދެންމެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhekkuntheri Kamuge Nurakkaatheri Vabaa In Alhugadumen Rakkaatheri Vaan Jehey: Sheikh Saajidh

ދެެއްކުންތެރިކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރި ވާން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ސާޖިދު

ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ޝެއިޚް ސާޖިދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސާޖިދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Awra Nivaakurumaky Rakkatheri Kameh: Sheikh Shuaib Nazim

ޢައުރަ ނިވާކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް: ޝައިޚު ޝުޢައިބު ނާޡިމް

ޢައުރަ ނިވާ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ ރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚު ޝުޢައިބު ނާޡިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން، މިހާރު ދަޢުވަތުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Ilmveringe Gulhumun Commissioner Of Polihaai Badhahlu Kuravvaifi

ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ އިސްބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުޙައްމަދު ޙަލީމާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެމްއެންޔޫގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Maaldif.com in Arabi Dhuniyeah Dhivehi Raajje Promote Kurumah Bodu Project eh!

މާލްދީފް.ކޮމް އިން ޢަރަބި ދުނިޔެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް!

މާލްދީފް.ކޮމްގެ ނަމުގައި ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހި މައުޟޫޢުތައް ހިމެނޭ ވެބްސައިޓެއް ފެއްޓެވުމަށް މާލްދީފް ގްރޫޕުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލްދީފް ގްރޫޕަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Ge Rahmathun Ummeedhu Kadaa Nulaa: Sheikh Haleem

މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ އުފަލެއް ދޭއެއްޗެއް: ޝެއިޚް ޙަލީމް

މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ އުފަލެއް ދޭއެއްޗެއް ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝެއިޚް ވިދާޅުވީ ﷲ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Maaf Kurumakee Dhemafirin Ge Medhuga Loabi Ithuruvaa Kameh: Mufthi Menk

މަޢާފު ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

މަޢާފް ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެށް ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުށް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އިޚްލާސްތެރި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ވެށި؛ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ މުޅިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން "އިސްލާމީ ވެށި" މިނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުވެރިކުރައްވާ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިސްލާމީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation