fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Shiruku Nukuraanama, Bin Fureyha Faafa Kuriyas Allah Fussavadhehvaane Kamah Hadithga Vaaridhuvegen Vey: Sheikh Nazih

ޝިރުކު ނުކުރާނަމަ، ބިންފުރޭހާ ފާފަ ކުރިޔަސް ﷲ ފުއްސަވާދެއްވާނެކަމަށް ޙަދީޘުގައި ވާރިދުވެގެންވޭ: ޝައިޚު ނާޒިހް

ޝިރުކު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބިންފުރޭހާ ފާފަ ކުރިޔަސް ﷲ ފުއްސަވާދެއްވާނެ ކަމަށް ޙަދިޘުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ކަމަށް ޝައިޚު ނާޒިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islam Dheenuga Saabithuvumah Kureveyne Emme Muhimmu Kamaky Saabithukan Dhehvaatho Allah ah Dhua Dhennevun: Sheikh Nazih

އިސްލާމްދީން މަތީގައި ޘާބިތުކަން ދެއްވާތޯ މާތް ﷲ އަށް ދުޢާ ދެންނެވުމަކީ، ދީނުގައި ޘާބިތުވުމަށް ކުރެވޭނެ އެއްމެ މުހިއްމު ކަންތައް: ޝައިޚު ނާޒިހް

އިސްލާމްދީން މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެއްމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، މިދީން މަތީ ފައިތިލަ ޘާބިތުކޮށްދެއްވާތޯ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުން ކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Ragalhu Ekuveri Eh Hoadhumah Takaa Eyna Aa Ekyga Ulheny Kon Kahala Baehtho Balan Jehey: Sheikh Maumoon

ޢަރަފާތް ދުވަހުގައި ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އަޙްމަދު މައުމޫން

ޢަރަފާތް ދުވަހުގައި ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Hajju Vileyreyge Khassa Dharus; Qibla Hajj and Umrage Faraathun

ޙައްޖުގެ ވިލޭރޭގެ ޚާއްޞަ ދަރުސް؛ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާގެ ފަރާތުން!

މިރޭ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާގެ ފަރާތުން ޙައްޖު ދުވަހާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ދަރުސްތަކެއް ގެނެސްދީފިއެވެ. މިގޮތުން ރޭގެ ދަރުސްތަކުގައި ބައިވެފައިވަނީ އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rape Kurun Huttuvumah Takaa Mainbafain Ge Zimma Varah Bodu: Sheikh Ghalib

ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު: ޝެއިޚް ޣާލިބް

ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ ވަަރަށް ބޮޑުކަމަށް ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޣާލިބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޣާލިބް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބޭއްވި ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Uthema Jamiyya aai Idhikolhah Vashafaru Councilun Bayaaneh Neruvvaifi

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއާއި އިދިކޮޅަށް ވަށަފަރު ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގަމުންދާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އުތެމައާއި އިދިކޮޅަށް ވަށަފަރު ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. ވަށަފަރު ކައުންސިލުން މިބަޔާން ނެރުއްވާފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Mifaharu Iraadha Kurevviyya 6 Dhivessaku Hajjuge Alhukamuga Baiverivey

މިފަހަރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 6 ދިވެއްސަކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވޭ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ 1000 ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 6 ދިވެއްސެއް ހިމެނޭކަމަށް ދިވެހި ޙާޖީއެއް މަޢުލޫމާތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhivehi Raajjeyge Islami Universityge Is Beyfulhunna Islamic Minister Bahdhalu Kuravvaifi

އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއާއި، އެޔުނިވާރސިޓީގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
30 Jamiyya akun Uthema ah Fiyavalhu Elhuvvumah Govalavvaifi

30 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އުތެމައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވާ ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 30 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އުތެމައަށް ފިޔަވަޅު އަޅާދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާ ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިޖަމްޢިއްޔާތަކުން މިފަދައިން ގޮވާލައްވާފައިވަނީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Anhenun Hijabve Awra Nivakuran Engumaky Sheikhunge Baheh Nun, E ee Allah ge Amurufulheh: Sheikh Adam Nishan

އަންހެނުން ޙިޖާބުވެ ޢައުރާ ނިވާކުރަން އެންގުމަކީ ޝައިޚުންގެ ބަހެއް ނޫން، އެއީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅެއް! ޝައިޚު އާދަމް ނިޝާން

އަންހެނުން ޙިޖާބުވެ ޢައުރަ ނިވާކުރަން އެންގުމަކީ ޝައިޚުންގެ ބަހެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅެއްކަމަށް ޝައިޚު އާދަމް ނިޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Falastheenuge Haqquthah Rakkatheri Kohdhehvumah Minister Shahidhu Govaalavvaifi

ފަލަސްޠީނުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ފަލަސްޠިނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދު ﷲ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދު ﷲ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Alhugadumenge Therein Komme Myhaku Ves Kulhadhaana Kan Huri Minvarakun Munkaraai Thah Nahee Kuran Jehey: Sheikh Shamoon

ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Mirey Sheikh Abdul Salamge Mulhin Aa Dharuheh; Maiy Nabiyya Sallallah Alaihi Wasallamage Dhathurufulhu

މިރޭ އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްސަލާމްގެ މުޅިން އާ ދަރުހެއް؛ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދަތުރުފުޅު

އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާވޫދުގެ މުޅިން އާ ދަރުހެއް މިރޭ 9:00 ގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ލައިވް ކުރައްވާނޭ ކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން އިޢުލާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation