fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Islam Dheenuga Minivankamuge Agu Varah Muhimmu Agegge Gothuga Balaa: Sheikh Ali Zahir

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަކީ ޙިކުމަތުން ފުރިގެންވާ ކަންކަން: ޝެއިޙް އަލީ ޒާހިރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަކީ ޙިކުމަތުން ފުރިގެންވާ ކަންކަން ކަމަށް އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސްއަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިފި

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސްއަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 2019ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ރެއިޒް" ގެ ނަމުގައި މަހަލްދީބުން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކޯހެއް ބާއްވަނީ

"ރެއިޒް"ގެ ނަމުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ބެހޭ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކޯހެއް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. 2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަރިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އޮންލައިން ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދޭ ސެމިނަރ އެއް ބާއްވަނީ

އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޢިލްމީ އަދި ޝަރުޢީ މަޢުލޫމާތުދޭ ވަރޗުއަލް ސެމިނަރއެއް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)އިން އިންތިޒާމް ކޮށްފިއެވެ.   ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Haram Faisaa Hoadha Myhaa Kuraa Sadhagaai Allah Thalaa Gabool Nukuravva: Mufthee Menk

ޙަރާމް ފައިސާ ހޯދާ މީހާ ކުރާ ޞަދަޤާތް ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުނުކުރައްވާ: މުފްތީ މެންކް

ޙަރާމް ފައިސާ ހޯދާ މީހާ ކުރާ ޞަދަޤާތް ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Falastheenuge Aslu Haalath Dhenegathumaky Muslimunge Ageedhaa Aa Gulhifai Vaa Kameh: Sheikh Fikury

އިސްލާމީ ޙިޖާބުން ނިވާވެއްޖެނަމަ މިޒަމާނުގައި ވަނީ ނާހަތުޒީބު ބަޔަކަށް: ޝެއިޚް ފިކުރީ

އިސްލާމީ ހީޖާބުން ނިވާވެއްޖެނަމަ މިޒަމާނުގައި ވަނީ ނާތަހުޒީބު ކަމަކަށް ކަމަށް އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Geyga Anhen Myhaa Adhaa Kuramun Dhany Varah Bodu Zimmaa Eh: Sheikh Sameer

ގޭގައި އަންހެން މީހާ އަދާކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް: ޝެއިޚް ސަމީރު

ގޭގައި އަންހެން މީހާ އަދާކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Komme Dhathi Kamakun Araaganeven Othy Allah Thalaa Ekameh Himmavaa Dhevvumun: Mufthee Menk

އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙްކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސު: މުފްތީ މެންކް

އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Gina Ginain Thaubaa Vaa Alhun Dheke Loabive Vodigannava: Sheikh Nouman

ﷲ ތަޢާލާ ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ އަޅުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ: ޝެއިޚް ނުޢުމާން

ﷲ ތަޢާލާ ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ އަޅުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމަށް އައްޝައިޚް ނުޢުމާން އަލީ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަރުސެއްގައި ވާހަކަފުޅު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dheenee Gothun Harukashi Vun Maana Kuran Ingeyny Dheen Ingey Myhunnah: Sheikh Allaam

ދީނީގޮތުން ހަރުކަށިވުން މާނަކުރަން އެނގޭނީ ދީން އިނގޭ މީހުންނަށް: ޝެއިޚް އައްލާމް

ދީނީގޮތުން ހަރުކަށިވުން މާނަކުރަން އެނގޭނީ ދީން އިނގޭ މީހުންނަށް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު އައްލާމް ނައީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ފަގީރުންގެ އަދަދު މައްޗަށް، މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފަގީރުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް 2000 ރުފިޔާގެ މަގުން މުދަލު ޒަކާތް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Museebaathuge Vaguthuga Alhugadumen Alhukama Dhuruvefa Vaavaru Ihsaas Vegen Dhey: Sheikh Fikury

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުކަމާއި ދުރުވެފައިި ވާވަރު އިޙްސާސް ވެގެންދޭ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުކަމާއި ދުރުވެފައި ވާވަރު އިޙްސާސް ވެގެންދާ ކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Emirates in Raajjeah Dhe Sanitization Truck Hadhiya Kuravvaifi

އިމާރާތުން ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

އިމާރާތު (ޔޫއޭއީ އިން) ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އިމާރާތުން މިޓްރަކުތައް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމާއި ވިދިގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Covid Ge Sababun Alhugadumennah Allah Thalaa Ge Kulhadhun Vantha Kan Ingigen Dhey: Sheikh Abdhulsalam

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން އެނގިގެންދޭ: ޝެއިޚް އަބްދުއްސަލާމް

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާވޫދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation