fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Thimaa Emme Bodah Loabivaa Faraathaky Allah Thalaa Kamuga Hadhaa: Yaasmin Mogahed

ތިމާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައި ހަދާ: ޔާސްމީން މޮގަހިދް

ތިމާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައި ހަދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޢިލްމުވެރިޔާ ޔާސްމީން މޮގަހިދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާސްމީންމީގެއިތުރުންވިދާޅުވެފައިވަނީ ތަނަވަސްކަން ގެއްލުނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ: ޝައިހް ޝަފީއު 

މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ ކަމަށް އައްޝައިހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުުކޮށް ނަމާދުުކުރަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދުން ފެށިގެން ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ނަމާދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް އެންގީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ދެމިސްކިތެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި 

ހުވަދު އަތޮޅު މާމޭންދޫގައި ހުންނަ މަސްޖިދު ޚާލިދު ބިން ވަލީދު އާއި މަސްޖިދުލް ވަޙްދާ މިސްކިތުގައި ކުރަން ހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Fathis Namaadh Ge Ihu Sunnathuge Dhe Rakuai Dhuniyeaa Dhuniyeyga Vaa Echakah Vure Maa Mathiveri: Dr Zakir Naik

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި: ޑރ ޒާކިރް ނައިކް

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތްކުރުމުން އެލިބިގެންދަނީ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި ނިޢްމަތެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ ޒާކިރް ނައިކްވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި 

އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްމަދަރުސާ ތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކީސްޓޭޖް 4 އަދި 5 ގެ އިސްލާމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް ހަލުވިކޮށް ފެތުރެމުން ދާތީ ހުކުރު ހުތުބާ ކުރުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ފެތުރެމުން އަންނާތީ އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުކުރު ހުތުބާ ކުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

މާލެ ސިޓީގައި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރެއްވި އިއުލާނެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލީ 1442 ވަނަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސްކޫލުތަކަށް 20،000 މުސްހަފު ހަދިޔާކޮށްފި

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލްތަކުގައި ކީރިތި ގްރުއާން ކިޔެވުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 20،000 މުސްހަފު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދެއްވުމަށް ޙަސަން ކަލާމް އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި، ކ.މާލެ، ގ.ގުޑްލައިފް ޙަސަން ކަލާމް ކެޕިޓަލް މާކެޓް އޮތޯރިޓީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް ދީނީ ފެސިލިޓޭޓަރަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ގުޅީފަޅުގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ޑްރަގް އޮފެންޑަރސް ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ދީނީ ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ހޯދަން ނޭޝަނަލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމަކީ އިލްމުވެރިންގެ ޒިންމާއެއް: މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމަކީ އިލްމުވެރިންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ މިޔުޒިކް އަޑުއަހާލައި، ހާސްކަމެއް ނެތި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން އިމާމުންނަށް އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން މިސްކިތްތަކުން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރަން ބާރުއަޅަން އިމާމުންނަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation