ކޮލަމިސްޓް

އައްޔާޝީ ކަވަރޭޖުން....ނޫސްވެރިންގެ ސޯޓު ބޭލިއްޖެ!!

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒާހިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސާޖު ޚާނާ ތަކާއި، ބާވަތް ބާވަތުގެ ނާސިގެތައް ހުންނަ ވާހަކަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ފަރިތަ ވާހަކައެކެވެ. އެފަދަ ތަންތަނަށް ސިފައިން ގޮސްގެން އެތަންތަން ބަންދުކުރާ ވާހަކަވެސް  ޚަބަރުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އަހައި އުޅެމުއެވެ. އަދި އެފަދަ ތަންތަން ހިންގަނީ ބޭސްވެރި ކްލިނިކް ތަކާއި، ބިއުޓީ ސެލޫން ތަކުގެ ނަމުގައިކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީން ދަންނަމުއެވެ. މިގޮތުން 2011 މިވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު މ. ކުރަހާގޭގައި ހިންގަމުން އައި ގްލީޓްސް ސެލޫންގައި ހަށިވިއްކި މައްސަލާގައި 13 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ވާހަކައެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ޙަޤީޤަތް މިގޮތުގައި އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މުސްލިމް ދިވެއްސަކު އެފަދަ ތަންތަން މާލެއައި ރާއްޖެތެރޭގައި ހިންގާތޯ ބެލުމުގެ ނަމުގައި، އެތަންތަނަށް ވަދެ އައްޔާޝީ ދާންތަކުގައި ވަޙުޝީ ޖަރީމާތައް ހިންގާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ރީތި ނަމެއްގައި ބަޔަކު މީހުން ނިކުމެ މި ވަހުޝީ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމެވެ. ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ކަމެވެ. އަދި އެ ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް ލަދެއް ޙަޔާތެއް ނެތި "ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫސްވެރި" ކަމުގެ ނަމުގައި ފަތުރަމުންދާކަމެވެ. ވަޙުޝީ ޚިޔާލުތަކުގެތެރެއަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާންމުން ޣަރަޤު ކުރަމުންދާކެމެވެ. ފޮރުވިގެންތިބެ ބަޔަކުމީހުން ހިންގާ ނާސިގެތައް އިސްތިހާރު ކުރަމުންދާކަމެވެ. އެތަންތަނުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެތަންތާ ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ ކަސްބީ އަންހެނުންގެ "ފައްކާ" ވާހަކަ ޢާންމުންނަށް ކިޔައިދޭކަމެވެ.

އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ބުނާގޮތުގައި މީހަކު ކުރާ ފާފައިގެ ވާހަކަ ފަޚުރެއްކަމުގައި ހަދައިގެން އަނެކާއަށް ކިޔައިދިނުމަކީ ފާފައިގެ މައްޗައް ކުރެވޭ އިތުރު ފާފައެކެވެ. އެފަދަ މީހުނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުމީހުން "ޚާއްސަ ކަވަރޭޖް" ގެ ނަމުގައި އެމީހުން ނާސިގެތަކަށް ދިޔަ ވާހަކަ އާއި، އެތަންތާނގައި ހިންގި ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާގެ ވާހަކަ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ކިޔައިދެމުން އެތިބަދަނީ، ތިމައުރެން ހުށަހެޅެމުން މިދަނީ އަލިފާނުގެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބަށް ކަމާމެދު ފިކުރުކޮށްލުމެއްނެތިއެވެ.

އާނއެކެވެ! އަޅުގަނޑު މިދައްކަނީ ސަން އޮންލައިނުން "ސަން ނޫސްވެރިން ނާސިގެތަކަށް" މިނަމުގައި ކުރިޔައްގެންދާ "ޚާއްސް ކަވަރޭޖް" ގެ ވާހަކައެވެ. މިކަވަރޭޖުން ޙާސިލްވީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަން ޖެހެނީ ނަހަމަ ގޮތުގައި ސަންގެ ނޫސްވެރިންގެ ޖިންސީ ޣަރީޒާ ފުދިގެން ދިޔުމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އައްޔާޝީކަން ފެތުރުން ނޫންކަމެއް ނުވާކަމަށެވެ. ނާސިގެތައް ހިންގާމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ތިބި ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް އެތަންތަން "ރެޑް ހޭންޑް" ކޮށް އަތުލައިގަތުމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް މި އޮޕަރޭޝަނުގެތެރެއިން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ކޮންމެ ނޫސްވެރިޔެއްގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ފުދިގެން އެ ނާސިގެތަކުން ނިކުމެވުނީމަ "މިޝަން ސަކްސެސްފުލް" ވީއެވެ.

ޤަބޫލުކުރަން ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުންނާބު އުސް ނޫސްވެރިންގެ ސޯޓު ބޭލިއްޖެއެވެ. އެމީހުންވެސް ވަނީ "ވެބް ކެމް" ކުރިމަތީ އޮރިޔާންވީ މީހުން ފަދައިން އޮރިޔާން ވެފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި މަގު އޮޅިފައިވާ ނޫސްވެރިންތަކެއް ކަމުގައި އެމީހުންވެ ނިމިއްޖެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ފަންނުވެރި ކަމުގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް އަމިއްލަޔަށް ނަގާލި މީހުންގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިކަން ހަޑިވެ ތަޣައްޔަރުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

8 ޚިޔާލު

 1. ވަރަށް ރަގަޅު ވާހަކައެއް. ނޫސްވެރިންނަށް ހީވާކަހަލަ އެމީހުންނަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް ހުއްދައޭ. ސަން އޮންލައިން އެހިންގީ ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއް. އަދި ބިރެއް ސިހުމެއްނެތި އެވާހަކަ ނޫހުގައިލިޔެ އެކަމަށް ފަޚުރުވެރިވަނީ ލަދު ޙަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީމަ.ސަންގެ އަގު އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި މުޅިން ވެއްޓިއްޖެ. އަދި މިޢަމަލު ހިންގި ބަޔަކު ހޯދައި އެމީހުންނާ އެނާސިގެތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ގޮވައިލަން.

 2. ހަގީގަތުގައިވެސް އަހަރެން ސަން އޮންލައިނުން ތިހަބރު ކިޔާފައި ވަރަށް ހައިރާންކަމާއިއެކު ބުނެވުނީ އޮޕްރޭޝަން ސަންސެޓްގެ ނަމުގައި ތި ނޫސްވެރިން ޒިނޭއާއި ކައިރިވީތާއެ

 3. މީ މިމީހުންގެ ހާލު…ޢަމިއްލައަށް ބަރަހަނާވެވޭ އިރު ނޭންގެ. މާާމޮޅުކަމެއް ކުރެވުނީ ކަމަށް ދެކިގެން އެވާހަކަ އެންމެންތެރޭ އާންމުކޮށް ސީދާ ބަހުން ތިމަންނަ މިވެނި ކަމެއް ކުރީމޭ ޖަލުގެ ގޮޅިއަކަށް ލިޔަސް ހެވޭ ކިޔާއިރު މިތިބެނީ ހަމަހޭގަބާއޭ ހިތަށްއަރާ. މިއީ ނޫސްވެރިންނަށް ހުތުރު އަރުވަން އުޅޭބައެއް. މިކަމާމެދު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު ނާޅާއިފިނަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި އެކި ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހިންގަން ފަށާފާނެ

 4. މިމީހުން މިހެން ކަންތައްކުރުމުން ދިވެހި ގައުމުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ސަމާލުކަމަށް އަންނާނެތާ. އަދި ﷲ ގެ އިރާދަ ފުޅުން މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. ސަންގެ ނޫސްވެރިން ×ޒިނޭ ކުރި ނަމަ އެކަމަށް ތާއީދެއް ނޫން މިކުރަނީ..އެކަމަކު އެމީހުންގެ މަގުސަދަކީ މުޖުތަމައު ރަނގަޅުކޮށް އިސްލާހުކުރުން ކަމައިވާނަމަ ރަނގަޅުތާ..

 5. ހަޤީޤަތަކީ އެބުނާ މިޝަންގައި ދީނާއި ދިވެހި ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ އެތަކެއް ބަދުޢަޚްލާޤީ ޢަމަލްތައް ސަންގެ ނޫސްވެރިން ހިންގިކަން. ކަމެއް ސާފުކޮށް ދެނެގަތުމަށް ހުއްޖަތުގައި. ޙާއްޞަކޮށް ފާހަނގަކޮށްލަން ”އިންޑިއަން ސުޕަރ މަސާޖް” ނެގި ނޫސްވެރިޔާ. އޭނާ ނުސީދާ ގޮތަކަށް ޒިނޭ ކުރި ކަމަށް ލިއުމުގައި އިޢްތިރާފް ވެފައި ޥޭ.

 6. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ ނޫރު

  ހަމަކަށަވަރުން، إيمان ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކައާއި، عمل، ފެތުރިގެންދިއުމަށް ލޯބިކުރާމީހުން (ދަންނާށެވެ!) ދުނިޔެއާއި آخرة ގައި ވޭންދެނިވި عذاب އެމީހުންނަށް ހުށްޓެވެ. اللَّه ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގެތެވެ.

 7. މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފަައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. “އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޒިނޭއާ ގާތްނުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި މަގެއްގެ ގޮތުން އެކަންތައް ހާދަހާ ނުބައިވެގެންވެއެވެ.” (އިސްރާއު 32)
  http://www.quran.mv/17/32

 8. ނޫސްވެރިންނަށް ހީވާކަހަލަދޯ އެމީހުނަށް ނޫސްވެރިންނޭ ނޫނީ ނޫސްވެރިންގެ މަގާމް ލިބުނީމަ މިމީހުނަށް މުސްލިމުންގެ ދަރަޖައިން ބޭރުވެ ބޭނުންހާކަމެއް ކޮށް ބޭނުންހާ ކަމެއް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެއޭ!! ތިކުރިކަންތަކުން ﷲގެ އަޒާބުން ރެކިގެން “ނޫންވެރިންގެ ލޭބަލް” ޖެހިގެން އެކަލާނގެ ދަރުބާރުގައި ނުތިބެވޭނެކަން ހަނދާން ކުރާތި!!

Your email address will not be published. Required fields are marked *