fbpx

ސުފުރާ

ސޫޖީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 /1 2 ޖޯޑު ރަވާ 4 ރާނބާފަތްކޮޅު (1 އިންޗިއަށް ބުރިބުރިކޮށްފައިހުރި) 2 /1 ޖޯޑު ކަނަމަދު (ފަޅިފަޅިކޮށްފައި) ...
ސުފުރާ

ރިހާކުރު ފޮޅި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 150ގ ވަޅޯ މަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/4 ޖޯޑުގެ ގާނާފަހުރި ހުނި 2 މޒ ސަމުސާގެ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި) 1 ...
ސުފުރާ

Posts navigation