ސުފުރާ

ބްރެޑްސޮސެޖް ރޯލްސް

ބޭނުންވާތަކެތި

4 ސޮސެޖް

4 ފޮތިޕާން

ކުޑަފުށޮކޮޅެއް (އޮލަކޮށް ގިރާފައި)

ތެޔޮފޮދެއް

ހައްދަވާނެގޮތް

ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތިތައް ކަނުން ކަނަށް ކަފާލާފައި ޕާންތަކުގެ ކައިރިވެސް ކަފާލާށެވެ. ދެން ޕާނަފޮތިތައް ރޮށިދަމާހެން ދަމާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ސޮސެޖް ކޮޅެއް ޕާންކޮޅަކަށްލާފައި އޮޅާލާށެވެ. އަދި ޕާންކޮޅުގެ ދެކޮޅުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާފައި ތަތްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެޔޮތާސް އުނދުންމައްޗަށް އުދާފައި ތެޔޮ ހޫނުވީމާ ތާހަށް އަޅާފައި މަޑު ބްރައުން ކުލައެއް އަރަންދެން ތެލުލާށެވެ

ގުޅުންހުރި

5 ޚިޔާލު

  1. ތެންކް ފަސޭހަކޮށް ހަދާލެވޭ އެއްްޗެއް

  2. ރަނގަޅު އެއްޗެއް…

  3. މީރު އެއްޗެއް

  4. ހަބޭސް

  5. ޕާން ފިސްވަނީ ދެންކިހިނެއް ހަދަންވީ؟؟؟؟

Your email address will not be published.

More in ސުފުރާ