fbpx
ސުފުރާ

ޕަނީނީ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ޕަނީނޯ ބަނަސް 1 ދަޅު މަސް 1 ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 މިރުސް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފަޅި ލުނބޯ ހުތް އަސޭމިރުސް / ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް) ...
ސުފުރާ

މަސާލާ ސައި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ފެން 1 އިންޗި އިނގުރުކޮޅެއް 4 އިންޗި ފޮނިތޮށިކޮޅެއް 12 ކާފޫރުތޮޅި 6 އަސޭމިރުސް ފުށް 3 ކަރަންފޫ 3 ސައިސަމުސާ ސައިފަތް 1 ޖޯޑު ...
ސުފުރާ

ކަރާ އައިސްޓީ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ޖޯޑު ކަޅުސައި 2 ޖޯޑު ކަރާގެ ދިޔަ ( ފޮނިކޮޅު ) (%100 ޖޫސް) – ރަނގަޅަށް ފުރާނާފައި 1 ލުނބޯލުގެ ހުތް ކިރިޔާ ރަހަލާވަރުގެ އިނގުރުކޮޅެއް ...
ސުފުރާ

ފޮލާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 2 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށައިފައި) 7 ޖޯޑު ފެން 30 ގުރާމު ކަނަމަދު 30 ގުރާމު ހިކި މޭބިސްކަދުރު 1 ސައިސަމުސާ ދަވިއްގަނދު ...
ސުފުރާ

ސެވުނަރު ކިރު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 200 ގ ވާރމިސެލި 1 ދަޅު ގެރިކިރު 20 ގްރާމް ކަނަމަދު 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މާޖިރީން 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ...
ސުފުރާ

ސިނަމަން ރޯލްސް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ސައިސަމުސަލެއްގެ ދެ ސަމުސާ ބައި ޔީސްޓް ބައި ޖޯޑު ފެން ބައި ޖޯޑު ކިރު ޖޯޑެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ހަކުރު ޖޯޑެއްގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ބަޓަރު ...
ސުފުރާ

ކަށިކެޔޮ މިލްކްޝޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑުގެ ކަށިކެޔޮ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) ހަކުރު 1/2 ޖޯޑުގެ ދިޔާކިރު އައިސްކިއުބް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފެންފޮދަކާއި ކަށިކެޔޮ މިކްސަރަ އަކަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ...
ސުފުރާ

ކުޅި ބަތްޕެން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 25 ގްރާމް ޅަ ހަނޑޫ 2 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 2 ގަނޑު ވަޅޯމަސް (ކޮށާފައި) 4 ހިކި މިރުސް 1 ސަމްސާ ދިރި 2 ސަމްސާ ރީނދޫ 1 ...
ސުފުރާ

މަސް ފެން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ½ ޖޯޑު ވަޅޯމަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 15 ހިކަނދިފަތް ލުނބޯ ލޮނު ގިތެޔޮ މިރުސް 1 ބޮޑު ފިޔާ (ކޮށާފައި) 2 ޖޯޑުގެ ކާށިކިރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފިޔަލާއި ...
ސުފުރާ

ކްރީމީ ޗިއާ ޕްޑިންގ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1/4 ޖޯޑުގެ ޗިއާ ސީޑް 1/4 ޖޯޑުގެ ބްލޫބެރީ އަދި ރާސްބެރީ 1 ޖޯޑު އަލްމަންޑް މިލްކް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް އަލްމަންޑް މިލްކާއި ޗިއާ ސީޑް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު ...
ސުފުރާ

ޗިކަން ސީޒާ ސެލެޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ޖޯޑުގެ ރޯމަން ލެޓިއުސް ފަތް (ކޮށާފައި) 1/4 ޖޯޑުގެ ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ޗިކަން ބްރެސްޓް (ގްރިލްކޮށް އަދި ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) އޮލިވް އޮއިލް ލޮނުމެދު ޕައުޑަރ ...

Posts navigation