fbpx
ސުފުރާ

ބްރެޑްސޮސެޖް ރޯލްސް

ބޭނުންވާތަކެތި 4 ސޮސެޖް 4 ފޮތިޕާން ކުޑަފުށޮކޮޅެއް (އޮލަކޮށް ގިރާފައި) ތެޔޮފޮދެއް ހައްދަވާނެގޮތް ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތިތައް ކަނުން ކަނަށް ކަފާލާފައި ޕާންތަކުގެ ކައިރިވެސް ކަފާލާށެވެ. ދެން ޕާނަފޮތިތައް ރޮށިދަމާހެން ދަމާލާށެވެ. ...
ސުފުރާ

މަސްބަތް

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1 މަސްދަޅު 2 ފިޔާ ބޮޑު ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) އަސޭމިރުސް ލޮނު މިރުސް ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތްކޮޅެއް ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ރީނދޫކޮޅެއް އަޖްނަމޮޓޯ ފެން ...

Posts navigation