fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

‎އޯއައިސީގެ އިސްލާމިކް އިންސައިކްލޮޕީޑިއާ ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމައިފި

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން އެކުލަވައިލާ އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ އޮފް ޓޮލަރެންސްގެ މަސައްކަތް ނިންމަވައި މިއަދު އޯއައިސީގެ ދެކެރެޓޭރިއޭޓާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ...
ސުފުރާ

ބްރެޑްސޮސެޖް ރޯލްސް

ބޭނުންވާތަކެތި 4 ސޮސެޖް 4 ފޮތިޕާން ކުޑަފުށޮކޮޅެއް (އޮލަކޮށް ގިރާފައި) ތެޔޮފޮދެއް ހައްދަވާނެގޮތް ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތިތައް ކަނުން ކަނަށް ކަފާލާފައި ޕާންތަކުގެ ކައިރިވެސް ކަފާލާށެވެ. ދެން ޕާނަފޮތިތައް ރޮށިދަމާހެން ދަމާލާށެވެ. ...
ސުފުރާ

މަސްބަތް

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1 މަސްދަޅު 2 ފިޔާ ބޮޑު ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) އަސޭމިރުސް ލޮނު މިރުސް ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތްކޮޅެއް ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ރީނދޫކޮޅެއް އަޖްނަމޮޓޯ ފެން ...

Posts navigation