fbpx

ސުފުރާ

ކަންކުން ބީފް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 125 ގްރާމް ބީފް (ހިމަ ދިގުކޮށް ކޮށާފައި) 75 ގްރާމް ކަންކުން 4 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 25 އެމްއެލް އޮއިސްޓާ ...
ސުފުރާ

ކެޝޫނަޓް ޗިކަން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 500ގ ކުކުޅު މަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ކުކުޅު ބިސް އަސޭމިރުސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޒުވާރިފުށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ...
ސުފުރާ

Posts navigation