fbpx
މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ބިން ޢަލީ
Student of Islamic Economics and Islamic Finance
ރިޕޯޓް

ޒުވާނުން އެދެނީ ހަމައެކަނި އުފާކޮށް ނަށަން ހެއްޔެވެ؟

ކުޅިވަރާއި އަދި މިޔުޒިކްޝޯތައް ޒުވާނުންނާއި ގުޅުވަން ފެށުނީ ކޮން އިރަކުކަމެއް ދަންނަވަން ދައްޗެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކައިރި މާޒީގައި ކަންކަން ބައްޓަންވަމުން އައީ އެފަދައިން ގުޅުވުމުގެ ސިޔާސަތުތަކެއްގެ ތެރެއިންނޭ ދެންނެވުމަކީ މުޅިން ގޯހަކަށް ...
ރިޕޯޓް

ނުފެންނަ އަގު

އިޤްތިޞާދެއް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ މަޤްބޫލު އެއް ހަތިޔާރަކީ ބޭރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރު ކުރުމެވެ. އެހެނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދުގައި އިތުރު ވަޒީފާތައް އުފެދެއެވެ. ބޭރު ފައިސާ ވަދެގެން ދެއެވެ. އަދި ...
ކޮލަމިސްޓް

އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިބައްނަސީއާ މައްޗަށް އަވަސް ނަޒަރެއް!

އިޤްތިޞާދީ ނިޡާމަކީ އެއިރެއްގެ އޮތް އާދަތަކާއި، އެބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރާ ޤަބޫލު ކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ޣައިރު މުސްލިމުންގެ އަޤީދާއާއި، ވިސްނުމާ ގުޅޭގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވިފައިވީ ނިޡާމެއް ދުނިޔޭގައި ރަނިކަން ...
ކޮލަމިސްޓް

އިސްލާމީ މާލީ ނިޡާމުގެ ތެރެއިން ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

  އިޤްތިޞާދެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ މާލީ ނިޒާމަކަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައެވެ. މުޖްތަމައުގައި ފައިސާ ދައުރުކުރުމަށެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ އަތުގައި ރައްކައު ކުރެވިފައިވީ ފައިސާކޮޅުގެ އަގު ވެއްޓުނަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު ...
ރިޕޯޓް

ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ސަބަބުން 40 ދުވަހުގެ ނަމާދު ބާތިލްވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ދީނުން ބޭރުވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ފޭސްބުކް އަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ހަލުއި ކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެވެމުން ދާ ސޯޝިއަލް މީޑިޔާ އެކެވެ. މި ގޮތުން ފޭސްބުކް ގައި ހޭދަ ކުރަމުންދާ ވަގުތުތައް އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އެތައް ...
އަރަބިދުނިޔެ

މުޖާހިދުންގެ ހަމަލާއެއްގައި އިޒްރޭލުގެ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ގެ އޮފިސަރެއް މަރުވެއްޖެ

ކޮން ބައެއްކަން ނޭގޭ މުޖާހިދުންތަކެއް އިޒްރޭލު ސިފައިން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ބަހަކަށް ހަމަލާ ދީފިއެވެ. މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހު ޚިސާރު ކުރެވިފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމެއް ކަމުގައިވާ އުއްމު ...
އެމެރިކާ

އުސާމާ ބިން ލާދިން ޝަހީދުކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި 20 އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނުގައި މަރުވެއްޖެ

އުސާމާ ބިން ލާދިން ޝަހީދުކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި  އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް ފޯރސަސްގެ 20 މެމްބަރުން އަފްގާނިސްތާނުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. އެބައިމީހުން މަރުވެފައިވަނީ އެބައިމީހުން ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ . ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ތާލިބާނުންވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިޒްރޭލުގެ ރަމަޟާން ހަދިޔާ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ރަހީނު ކުރެވިފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ އާ ގޮތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި އަނިޔާކުރުމުގެ އައު ފަލްސަފާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ...
ޔޫރަޕު

"އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤުރުއާން ކިޔަން" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަކީ ކުރިން ދީނުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް 2007 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ދީނުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ހާމަކަން ...
ރިޕޯޓް

ހޯހޯ އެވެ. ފުދިއްޖެއެވެ. ދެންވަރިހަމައެވެ.

އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނަ އަނބިންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟ އާދޭހެވެ. އިސްލާމް ދީނާމެދު މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތްތެރިކަން ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ އެއްކަލަ މިޝަނަރީންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ސަބަބަކީ ތޯއެވެ.  ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހަމާސްގެ ޝޫރާ ކައުންސިލްގެ ވެރިޔާ އުމުރުން 76 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ހަމާސްގެ ޝޫރާ ކައުންސިލްގެ ވެރިޔާ، އަދި ހަމާސްގެ ފައުންޑަރ މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ޝަމާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ބްރެއިން ސްޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގަތްތާ 3 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްޠީނުގެ 3 ވަނަ އިންތިފާޟާގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް

އިއްސަވިއްޔާގައި ފަލަސްޠީނުގެ ޒުވާން މުޖާހިދެއް އިޒްރޭލުގެ ބޯޑަރުކައިރީގައި ހުރި ސިފައިންގެ މީހުންނާ ދިމާލަށް ސާޅަނގަ އެއް ޖަހަނީ ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ފަލަސްޠީނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ އިންތިފާޟާގެ ޙަރަކާތްތައް ދުނިޔޭގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތްތަށް އެކަތިގަނޑަކަށް

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މިސްރުގައި ބޭއްވުނު މި ތާރީޚީ ބައްދަލުވުމުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޖަމާއަތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ...
އަރަބިދުނިޔެ

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ހަމަލާއެއްގައި އުސާމާ ބިން ލާދިން އަވަހަރާކޮށްލައިފި - ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާ

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް އެމެރިކާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަލްޤައިދާ ގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން އަވަހާރަ ކޮށްލައިފި  ކަމުގެ ހަބަރުތައް ފެތުރެމުން އެބަދެއެވެ. މީޑިޔާގައި ފެތުރެމުން ދާ ...

Posts navigation