ޔޫރަޕު

"އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤުރުއާން ކިޔަން" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ވިޝާހް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަކީ ކުރިން ދީނުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް 2007 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ދީނުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ގެންދަނީ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. އަދި އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށްފަހު ޓޯނީ ބްލެއަރވަނީ އޭނާގެ ދީން ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ކެތަލިކް މަޒްހަބަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ދަނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފަށާފައެވެ.

ބްލެއަރ ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ ދީނާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމަށްޓަކައެވެ. އޮބްޒަރވަރ މެގަޒިނަށް ދިން ބަސްދީ ގަތުމެއްގައި ބްލެއަރ ބުނެފައިވަނީ ބަވަނަ ވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ދީނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައިހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަން. އެއް ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދާ ބައެއް ކަންކަން ފަހުމް ކުރުމަށްޓަކައި. ނަމަވެސް މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވަރަށް ގިނަ ބޭނުންތެރި އަގުހުރި އަދި ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް އެކުލެވޭތީ" މީގެ އިތުރުން ބްލެއަރ ބުނެފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް، ރަޝިޔާ އަދި ޔޫރަޕިޔަން ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން މުދެއިރު މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގެ މަތިން ހަދާން ކޮށްދޭކަމަށެވެ.  މީގެ އިތުރުން އިޒްރެއިލް – ފަލަސްޠީން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށްވެސް ބްލެއަރ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ ވަރަށްވެސް ރިވެތި ދީނެއް ކަމަށާއި މުޙައްމަދުގގެފާނަކީ 'މުޖްތަމައު ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާ ކުރެއްވި' ފަރާތެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު ޓޯނީ ބްލެއަރ ބުނެފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އިސްލާހުގެ މަގަށް ބަދަލު ކުރުވަނިވި ފޮތެއް ކަމަށެވެ. އެފޮތުގައި ސައިންސާއި އެހެނިހެން ޢިލްމު ހިމެނޭ ކަމަށާއި ސިހުރުހާހޫރައާއި އިދިކޮޅު ފޮތެއްކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އެފޮތަކީ ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ވަރަށް ފައިދާހުރި ފޮތެއް ކަމަށާއި، ކައިވެންޏާއި، އަންހެނުންނާއި ބެލެހެއްޓުންތެރިކަމުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަދަބުތައްވެސް އެފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ ޓޯނީ ބްލެއަރ ގެ ފަހަރި ދައްތަ އަދި މަޝްހޫރު ޖަރނަލިސްޓް ލައުރެން ބޫތް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި އިސްލާމްވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކަންކަން އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އިއްޔެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށް އެތައް މުސްލިމުންނެއް މެރި އެތައް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފަހުން އިސްލާމްވެދީނަށް ނުހަނު ގިނަ ހިދްމަތްތަކެއް އަދާކޮށްދީފައެވެ. ތާރީޚްގެ ފަތްފުއްތައް އުކާލެވޭހިނދު މިފަދަ މަންޒަރުތައް ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަމުން ދެއެވެ.

މާތް ﷲ ، ޓޯނީ ބްލެއަރ އަށް ހިދާޔަތް ދެއްވާންދޭށިއެވެ. އަދި އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެންމެހާ އަފްރާދުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނާ މެދު އޮތް ޝައުގު ވެރިކަން އިތުރުކޮށްދެއްވާށިއެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް ޓޯނީ ބްލެއަރ މިހާރު އެގެންދަނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ އެފޮތުގައި މާތް ﷲ ބާވާލައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ކަންތައްތައް ހޯދާ ބަލަމުންނެވެ. އޭ ލޯބިވާ އަޚާއެވެ. ތިބާ އެފޮތް ހުޅުވާލާނީ ކޮންއިރަކުތޯއެވެ.

ގުޅުންހުރި

3 ޚިޔާލު

  1. ﷲ އިރާދުރެއްވިއްޔާ ބުލެއާއަށް ހިދާޔަތު ދައްކަވާނެތެވެ.ޔާ ﷲ މިޓޯނީ ބުލެއާއަށް އިބައިލާހުގެ ފޮތުން ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގު ދައްކަވާފާންދޭވެ.އަދި އެމަގުން ދެންވެސް މިތިބަ މުސްލިމުންނާއި އެކު ހިނގުމުގެ ތަޢްފީގު ދެއްވާންދޭވެ.އަދި އަޅަމެން އިބަކަލާްނގެ ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ކުރައްވާންދޭވެ.ދީނުގެ އަދުއްވުން ބަލިކުރައްވާ އަދި މިދީނަށް ނަސްރު ދިނުމުގައި މަރުދުވަހާއި ޖެހެންދެން ހުންނާނޭ މީހަކުކަމުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފާންދޭވެ.އާމީން

  2. ޔާﷲ. އިބައިލާހަކީ ޚައްތާބުގެ ދަރި އުމަރު ނަބިއްޔާގެ ޢަދުއްވެއްކަމުގައި ވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވި އިލާހެވެ.އިބައިލާހަކީ ވަލީދުގެ ދަރި ޚާލިދު ނަބިއްޔާގެ އަދުއްވެއްކަމުގައި ވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވި އިލާހެވެ.އިބައިލާހު އިރާދަކުރައްވައިފި ކޮންމެ އަޅަކަންމެ ހިދާޔަތު ދައްކަވަމުއެވެ.އަދި އެމީހަކީ މިދީނަށް ނަޞްރުދޭނޭ މީހަކުކަމުގައި އިޚްތިޔާރުކުރައްވަމުއެވެ.ތިޔައީ ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ.ޔާﷲ.އަދު މިބުލެއާއަށްވެސް އިބައިލާހުގެ ހިދާޔަތުގެ ނޫރުން ނޫރެއް ދައްކަވާފާންދޭވެ.އާމީން.

  3. އަޅުގަނޑު ގެ ދުއާ އަކީ!!!!! އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤުރުޢާން ކިޔެ ވުމުގެ ޝަޢުޤު ވެރިކަން މާތް ﷲ މިންވަރު ކުރެއް ވުމެވެ. އާމީން.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ޔޫރަޕު