fbpx
މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ބިން ޢަލީ
Student of Islamic Economics and Islamic Finance
އަރަބިދުނިޔެ

އިޒްރޭލުގެ އޮފިޝަލް: މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ވަރަށް ގާތްވެއްޖެ

އޫރުޝަލީމް އަވަށުގެ ހޯމް ފްރަންޓް ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑަރު ކާނަލް ޔޮރާމް ލެވް-ރަން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތި ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޒަމާންވީ މަރްވާނީ މިސްކި ބިމާ ހަމަވާން  ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްޠީނުގެ ގެތަށް ބިމާ ހަމަކުރުމަށްފަހު އިޒްރޭލުގެ ބިންފޭރޭ ޔަހޫދީންގެ ގެތަށް ކެއްޗަށް ނަގަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ތިޔަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަލަސްޠީނުގައި އިޒްރޭލުން ފޭރިގެން ގެންފައިވާ ބިމެއްގައި ޔަހޫދީ އާބާދީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު އިމާރާތެއް އަޅަމުން ދާ މަންޒަރެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުން މިހާރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ވެއްޓެނީ..!!!

ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގެ ލީގު (އެލް. ޕީ. އެސް) އިން ޢަރަބި ޤައުމުތަކަށާއި، ހުރިހާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ. މި އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސިއްޙީ ހާލު ކޮޅު ދަށްވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު އެމެރިކާއަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ގެ ސިއްޙީ ހާލު ކޮޅު ދަށްވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަ ކުރާ ގޮތުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ...
އަރަބިދުނިޔެ

!!!!ޒަމްޒަމް ފެން ބުއިމުން އިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުން އަނބުރާ ލިބުނު މީހެއްގެ ހަޤީޤީ ވާހަކަ

މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ސޯމާލިޔާގެ ހާޖީއަކަށް އޭނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑު އިވުމުގެ ޙިއްސު ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއެކު އަނބުރާ ލިބިއްޖެއެވެ. ސައުދީ ގެ ދުވަހު ނޫސް އަލް ވަތަން އާ ...
އެހީ!

މުސްތާގްއަށް އެހީވެދެއްވާ!

އެކުވެރި އަޚުންނާއި އުޚްތުން، އަބްދުﷲ މުސްތާގު އަކީ ކިޑްނީ ބަލީގެ 5ވަނަ ސްޓޭޖް ނުވަތަ ފަހުސްޓޭޖްގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަންޖެހިފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. އަބްދުﷲ މުސްތާގަކީ އެކެޑެމިކް ތަޢުލީމާއި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި ...
ވާހަކަ

އެންމެ ފަހުން براءة ވެސް إنا لله وإنا إليه راجعون ! (ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއް)

މިއީ براءة ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކައެވެ. މި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަކީ މިސްރުގެ 2 ރައްޔިތުންނެވެ. އެއީ ޞާލިޙް 2 ޑޮކްޓަރުންނެވެ. އެގޮތުން ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް އެއްޗިހި ނުގޮވާށެވެ!!!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް މިދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ބެހޭ ވާހަކައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި ނިޒާމަށް ފާޑު ކިޔަމުން ދާއިރު، ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްތީނުގައި ކުޑަ ކުއްޖެއް ކުރިމަތީ އޭނަގެ ބައްޕަ ދަމާފައި ގެންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ކުލިޕެއް ލީކުވެއްޖެ

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތީގައި އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދަމާފައިގެންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ކުލިޕެއް ލީކުވެއްޖެއެވެ. އެ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް މި ފެނުނު މަންޒަރުގެ ...
ރިޕޯޓް

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައިގައި އިއްޒަތްތެރި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް

ހޮލިޑޭ އިން އިން ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯޒް ކުރައްވާފައިވާ ބާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި ހިންގުމަށް ހުއްދަދެއްވުން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫނެވެ. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރެވެ. މަނިކުފާނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ބާ ތަކަކީ އޭގައި ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އައްޝަހީދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަބޫ ޝަޢްރް

އައްޝަހީދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަބޫ ޝަޢްރަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތެކެވެ. 21 އޮކްޓޯބަރު 1987 ގައި ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ރަފަހް ގެ އައްޝަބޫރާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށަކަށެވެ. ފަޤީރު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވެ ...

Posts navigation