fbpx
މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ބިން ޢަލީ
Student of Islamic Economics and Islamic Finance
އަރަބިދުނިޔެ

"އައު އިންތިފާޟާއަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން" އައްބާސް

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް އައު އިންތިފާޟާއަކަށް ޖާގަ އެއް ނުދޭނެކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް"ވިދާޅުވެއްޖެ" އެވެ. އައްބާސް މިހެން "ވިދާޅުވެފައިވަނީ" ބުދަދުވަހު ޓިއުނީޝިއާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނުން އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ އުޅަނދެއް އަންދާލައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނުން އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ އުޅަނދެއް އަންދާލައިފިއެވެ. މިކަން ހިނގައިފާވަނީހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ވަގުތެއްގައި އިސްތިއުމާރު ކުރެވިފައިވާ މުސްލިމުންގެ 3 ވަނަ ޙަރަމްފުޅު ހިމެނޭ އޫރުޝަލީމްގައެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ އެކި ޝަހަރުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފާވާ ޔަހޫދީން މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށްވަދެއްޖެ

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް އިޒްރޭލުގެ ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، ވަރަށް ގިނަ ޔަހޫދީންތަކެއް މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. މި ކަން ހިނގައިފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހެވެ. ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފޭސްބުކްގެ ފޭން ޕޭޖެއްގެ މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުގެ ސިޓީ މާކް ޒުކަބަރގަށް

ފަލަސްތީނުގައި 3 ވަނަ އިންތިފާޟާ އެއް ފެށުމަށް ގޮވާލައި ފޭސްބުކް ގައި ހަދާފައިވާ ފޭން ޕޭޖް ފޭސްބުކް އިން ނެގުމަށް އެދި އިޒްރޭލުގެ މިނިސްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ޔޫލީ އެޑެލްސްޓިން އެދި ފޭސްބުކް ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިއަދު އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ދިން ހަމަލައެއްގައި 2 އަންހެނުންނާއި 7 ކުޑަކުދިން ޒަހަމްވެއްޖެ

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ފަލަސްޠީނަށް އެންމެ ފަހުން ދެވުނު ހަމަލާގައި 2 އަންހެނަކަށާއި، 7 ކުޑަކުއްޖަކަށް ހާނިއްކަ ވެފައި ވާކަމަށް ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ.  މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން އިޒްރޭލުގެ މިލިޓަރީ ބޭސްތަކަށް ހަމަލާ ދީފި!

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލުގެ މިލިޓަރީ ބޭސްތަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ގޮފިން ހަބަރު ދިން ގޮތުގައި ޣައްޒާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ...
އަރަބިދުނިޔެ

އަލް ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްސް ގެ މުޖާހިދުން އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސައިފި!

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް އިރުމަތީ ޣައްޒާގެ އަލް ޒައިތޫން އަވަށަށް 300 މީޓަރު އެތެރެއަށް ހަތިޔާރާއެކު ވަދެގަތް އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސައިފިކަމަށް ހަމާސްގެ ހަތިޔާރު އެޅިގޮފި ކަމަށްވާ ޢިއްޒުއްދީން ...
އަރަބިދުނިޔެ

އުރުދުންގެ ސަރުކާރު އުވާލައިފި

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް އުރުދުން ގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ، އުރުދުންގެ ސަރުކާރު އުވާލައިފިއެވެ. ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރު އުވާލީ އެ ގައުމުގައި ކުރިއަށް ދާ  މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.  ...
ރިޕޯޓް

ފަލަސްޠީނުގެ ޞޮފްހާތަކުން ، 1- "ކަލޭމެން އޭނަ މަރާލަންވީނުން !!!"- އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާހް ދާދި ފަހުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ލީކު ކޮށްލި ފަލަސްޠީނުގެ ޞޮފްހާތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ޕަލަސްޓީނިއަން އޮތޯރިޓޯ (ޕީއޭ) ވަނީ އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ރައްވެހި ފަލަސްޠީނު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ހަތިޔާރު އެޅިގޮފީގެ އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރުގެ ގެ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެ

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ވިޝާޙް ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ މުޖާހިދުންގެ އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރުގެ މަންމަ ޙައްޖާ ރަޙީމާ އައް ޟަޔްފް ނިޔާ ވެއްޖެއެވެ، ރަހީމާ ނިޔާ ވެފައިވަނީ  އުމުރުން 71 އަހަރުގައި ...
ރިޕޯޓް

ހަމާސް ގެ ހަތިޔާރު އެޅިގޮފިން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތަފްސީލް

މި ލިޔުމާ ގުޅޭ ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަމަތީ ގޮފި ކަމަށްވާ އިއްޒުއްދީން އަލް ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އިން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ދެކެވުނު ވާހަކަ ތަކުގެ ޚުލާސާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހަމާސް ގެ ހަތިޔާރު އެޅި ގޮފިން މާދަމާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރެސް ކޮންފެރެންސެއް ބާއްވަނީ، އިންޝާﷲ

ހަމާސްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ގޮފި ކަމަށްވާ ޢިއްޒުއްދީން އަލް ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އިން މާދަމާ ގެ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ ގޮފީގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ ...

Posts navigation