fbpx
ރިޕޯޓް

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. ތިގޮތުގައި ހިފަހައްޓާލާށެވެ.

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުކުރަމުން ދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ލިބޭ ފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަމުންދާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަހަރު ވާހަކަ ދެކެވެނީ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ ...
ރިޕޯޓް

ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާހެފުން ބޭއްވުން

"މާހެފުން ބޭއްވުމުގައި ޝަރުޢީ ގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެނީ ޝަރުޢީ ސިފައިގައި ބިދުޢަ އަކަށް ނުވަތަ މަނާ ވެގެންވާ ކަމަކަށް ވަނީ ތިމާ ކުރާ ކަންތަކުގައި 03 ...
ރިޕޯޓް

މިއުޒިކަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުރައްކާތެރި، ވިހަގަދަ ހަތިޔާރެކެވެ!

މި ލިޔުމަކީ، “އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި މިއުޒިކް” މި މައުޟޫއަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މާރިޗު 15، 2008 ގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިނާމަކަށް ދެ ޢުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ އިސްލާމް ކޯހެއް މަރަދޫގައި ހިންގައިފި

ސ. މަރަދޫ ރަބީޢުލްޤުލޫބް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެ ރަށުގައި ހިންގި "އިސްލާމް ކޯސް 2014" ނިންމުމުގެ ހަފްލާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯދައިގެން، އަލްޚައިރު ލިލް ...
ރިޕޯޓް

ޑރ. ޙުސައިންގެ ވާހަކަ: ޙަޤީޤީ މޮޅުވުމަކީ ޕީއެޗްޑީއެއް ނޫން، ހެޔޮ ޢަމަލުކޮށް ދީނުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުން

މި ލިޔުމަކީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސޭބަލްސް (އެމްއޭޕީޑީ) ގެ ފަރާތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުުލައި 18، 2014 ގައި ބޭއްވި ދީނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތަޢުލީމީ މަންހަޖުގައި މިއުޒިކް ހިމެނުމުގެ ސަބަބުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖީލު ހަލާކުވެގެންދާނެ : ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް

ތަޢުލީމީ މަންހަޖުގައި މިއުޒިކް ހިމަނައި، އެ ކިޔަވައިދީ އެ ކަމަށް ބާރުއަޅާކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމްދީނާ ތައާރަޟްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖީލު ހަލާކުވެގެންދާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ...
ރިޕޯޓް

ތުއްތު ކުދިންނާއި ނުގުޅޭ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމަކީ ކޮބާ؟

މިއީ ސެޕްްޓެންބަރު 02، 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ********************************************** އީޝްކޮގެ އުމުރަކީ 4 އަހަރެވެ. ކިޔަވަނީ މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލެއްގައެވެ. އީޝްކޮމެންނަށް އާންޓީމެން ޑާންސްކުރަން ދަސްކޮށްދެއެވެ. ގާލް ކުއްޖަކާއި ބޯއި ...
ކޮލަމިސްޓް

ފުން ހިތާމައެއް ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި "މަޖާކުރުމުގެ ފެސްޓިވަލެއް"؟

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ، މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ : ސްޓޭޖުގައި ތިބި ގްރޫޕްގެ މީހުން ބޮޑުބެރުޖަހައި މިއުޒިކް ކުޅެ ލަވަކިޔައި ނަށަމުން ދަނީއެވެ. ބޮލާއި އަތްފައި ހޫރުވައި ވައްވައްޖަހައި އެ މީހަކަށް ޖެއްސުނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާން މަޖުބޫރުކުރުމާ ބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް : ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ މަޖުބޫރު މާއްދާއެއް ކަމުގައި ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ޙިރާ ސްކޫލުން ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޙިރާ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން "ސައިންސް ޕެރޭޑް" ގެ ނަމުގައި ރޯޑްޝޯވ އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ހިތަދޫ ލިންކުރޯޑުގައި ...
ކޮލަމިސްޓް

ގެނުވިއޭ ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން! ... ވަޅުޖެހިފައިވާ ސުންނަތެއް ދިރުވުމުން!

އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ކަންތަކަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް އޭގެ މަންފާހުރި ކަންތައްކަން ކަށަވަރެވެ. ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން އޭގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޓެކްސް ނެގުން ހުއްދަވާނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން : އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީ

ޓެކްސް ނެގުން ހުއްދަވާނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީން ފަޠުވާ ނެރެފި އެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި، މުސްލިމުންގެ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުލުހުންނަށް ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން ހުއްދަކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޔުނިފޯމް ގަވާއިދު" ގެޒެޓްކޮށްފި

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 80 އަހަރުވީ ދިގު ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލުހުންނަށް ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދޭ ގޮތަށް ނިންމައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ފުލުހުންގެ "ޔުނިފޯމް ގަވާއިދު" ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު ...

Posts navigation