fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މުދަލު ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ނިޞާބަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު 9 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުޅުމީދޫގައި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮއްޕެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން : ކައުންސިލަރ ޠައްޔިބު

  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮއްޕެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ ވިލިމާލޭގައި

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި، މިދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ ޢިޝާ ނަމާދަށް ފަހު ވިލިމާލޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ދެ ޤުރުއާން މުބާރާތަކާއި މަދަހަ މުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ދެ ޤުރުއާން މުބާރާތަކާއި މަދަހަ މުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ އަވަށުގައި ހުންނަ ސ. އަތޮޅު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހާމަ މައިދާނެއްގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޑރ. މަޖީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވި: ޝައިޚް ޢިޔާޟު

ހާމަ މައިދާނެއްގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙިރާ ސްކޫލުން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަ ކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގަމުންދާ ޙިރާ ސްކޫލުން މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުވެސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފި އެވެ. އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ޢީދު ދުވަހުގެ އެންމެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮންދޫނި ލިޓްލް ލާނަރސް ޕްރީސްކޫލްގެ ފަރާތުން މިފަހަރު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި

މާލޭގައި ހިންގަމުންދާ ދޮންދޫނި ލިޓްލް ލާނަރސް ޕްރީސްކޫލްގެ ފަރާތުން 1433 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ވެސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި އެކަމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވަމުން އެބަދެ އެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ރުޅިވެރިކަން އެއްފަރާތްކޮށް ޢީދުގެ އުފަލުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން : ޢަދާލަތު

ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ރުޅިވެރިކަން އެއްފަރާތްކޮށް މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފަލުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. އެ ޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަކީ އޯގަސްޓް 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފި

މާދަމާއަކީ 1433 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ކަމުގައިވާ ޝައްވާލް 1 ވަނަ ދުވަހަކީ އޯގަސްޓް 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ޤުރުއާން މުބަރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ނޫރުލްއިސްލާމް" ގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ޤުރުއާން މުބަރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ. އެ އަވަށުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކަކީ ޔަހޫދީންގެ އެޖެންޓެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް : ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ ޑރ. ޒާކިރު ނައިކަކީ ޔަހޫދީންގެ އެޖެންޓެއް ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނީ ޝައިޚް ނަޝީދު އަދި ޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީ

  ރަމަޟާން މަސް އިޙްޔާ ކުޔރުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ފަހުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤައިދީންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމާއި ދީނީ ސެމިނަރތައް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދަނީ

  ޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް (ޑީޕީއާރުއެސް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކ. މާފުށީގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް ޤުރުއާން އުނގަންނައިދީ، ތަޖުވީދު މަގަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭނެ ފަރާތަކާއި، އެމީހުންނަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިރޭ ބާއްވާ އިޙްޔާ ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނީ ޝައިޚް އަނީލް

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް އިޙްޔާ ކުރުމުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާއްވަމުން ގެންދާ ސިލްސިލާ ޖަލްސާ ތަކުގެ ތެރެއިން، ...

Posts navigation