fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝަމްސުއްދީން ސެންޓަރ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދެވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދާ ޝަމްސުއްދީން ސެންޓަރ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (އެސްސީއައިއެސް) އިން ބޭއްވި 2 ވަނަ ޤުރުއާން މުބަރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކޮށް އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބާއްވައިފި އެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ވަޟްޢީ ޤާނޫނުތަކާއި ދުވަހަކުވެސް ހަމަހަމައެއް ނުވާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

ޚާލިޤާއި މަޚްލޫޤު ހަމަހަމަވެގެން ނުވާފަދައިން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ވަޟްޢީ ޤާނޫނުތަކާއި ދުވަހަކުވެސް ހަމަހަމައެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް ވަޟްޢީ ޤާނޫނު އިސްކުރަނީ ޣައިރު މުސްލިމުން ކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފޯރަމެއް މިރޭ އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި

އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި ހިންގާ "ހިޔައު" ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޒަކާތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފޯރަމެއް މިރޭ އެ އަވަށުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޚާއްޞަކޮށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޢަދާލަތުގެ ހިތަދޫ ގޮފީގެ ވަގުތީ ރައީސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރޭ 20:30 ގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހުޅުމީދޫގައި ޤާރީ ކޯހެއް ހިންގައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ޤާރީ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ އެވެ. ސ. މީދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ޝަމްސުއްދީން ސެންޓަރ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ހުޅުމީދޫގައި ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސ. މީދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ޝަމްސުއްދީން ސެންޓަރ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (އެސްސީއައިއެސް) ގައި މި މަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިހަވަންދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބިނާކުރި ”މަސްޖިދުލް އަބޫބަކުރު ސިއްދީޤު ރަޟިޔަﷲ އަންޙް“ ހުޅުވައިފި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެރަށު ރަންކޮކާގެ މުޙައްމަދު ބަޝީރު ބިނާކުރި މިސްކިތް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ. އިއްޔެ 11:15 ހާއިރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ”މަސްޖިދުލް އަބޫބަކުރު ސިއްދީޤު ރަޟިޔަﷲ އަންޙް“ މިނަން ދީފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން ހެއްޔެވެ؟

އޮކްޓޯބަރ 24، 2012 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 75/4 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު) ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިޔާ ފެނިއްޖެ

މި އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ގޮސް އުޅުނު ދިވެހި ޙައްޖުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެވެ. ސަޢޫދީގައި ތިބި "ދިއިސްލާމް"ގެ ޓީމުން ބުނީ ސިސިލްފަރު ޙައްޖު ގްރޫޕްގެ ޙަވާލުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤިޞާޞް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް އިސްލާމީ ފިޤުހުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅައި އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިލްތަމާސްކުރައްވައިފި

ޤިޞާޞް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް އިސްލާމީ ފިޤުހުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅައި އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިލްތަމާސްކުރައްވައިފި އެވެ. "ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތައް ޤާއިމުކުރުން" ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން މީހުން ފުރަން ފަށައިފި

  މި އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ދަތުރުކުރާ މީހުން އިއްޔެ ފުރަން ފަށައިފި އެވެ. އިއްޔެ ފުރާފައި ވަނީ "އަލްމަނާސިކު" ޙައްޖު ގްރޫޕުގެ ޙަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ 56 މީހެކެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާންގެ އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

  މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާންގެ އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި އެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިރޭގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރީ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމްގެ ދިފާޢުގައި" މި މައުޟޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގަމުންދާ ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޝައިހް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޝައިޚް މުހައްމަދު އަނީލް މަޢުލޫމާތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޒަކާތް ނުދައްކާ މީހުންނާ ދެމެދު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ" ކަވަރ ސްޓޯރީއާއެކު ދިއިސްލާމް މަޖައްލާގެ 15 ވަނަ ޢަދަދު ނެރެފި

ދިއިސްލާމް މަޖައްލާގެ 15 ވަނަ ޢަދަދު [2012 އޯގަސްޓް މަހުގެ ޢަދަދު] ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. މިޢަދަދުގެ ކަވަރ ސްޓޯރީއަކީ މުޖުތަބާ ޙަމީދު ލިޔުއްވާފައިވާ "ޒަކާތް ނުދައްކާ މީހުންނާ ދެމެދު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ" ...

Posts navigation