fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް ގެ ބައެއް ދަރުސްތަކުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ "ހަވާސާ ޗާޕް' އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް ގެ ބައެއް ދަރުސްތަކުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ "ހަވާސާ ޗާޕް' އިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަޢުވަތަކަށް 2010 މެއި މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދާޢީއެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިމާމުން ތާޒާކުރާ ކޯހާއި ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އިމާމުން ތާޒާކުރާ ކޯހާއި ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އިމާމުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ކޯހާއި، އިމާމު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް1 އަދި ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު "ޙަދީޘް ކްލާސް" ފައްޓަވައިފި

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮތުން މާލޭގައި ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން "މުސްލިމުންގެ ގުޅުން" ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ ޓީ.ވީ ޗެނަލަކަށް ދިވެހިން ފެންބޮވައިގަނެފައި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ދުނިޔެ ކުރިއަރާފައިވާ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ވަނީ އިންސާނުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާ ތަކަކާއި ފަސޭހަތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ވެފައެވެ. މިގޮތުން ސެޓްލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލޭގެ 21 މިސްކިތެއްގައި 1431 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު، މާލޭގެ 21 މިސްކިތެއްގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި 21 މިސްކިތުގެ ތެރެއިން 14 މިސްކިތެއްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ މުޢައްޞަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސް އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދަރުސް ބޭއްވިފައިވަނީ 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވަނަ ދުވަހު 11:00 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ.ޅޮހީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ.ޅޮހީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 03 ން 05 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުނު މި މުބާރާތް ނިމި، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ޕާކިސްތާނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ހުޅުވި ފަންޑު ހަވާލުކޮށްފި

ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ޕާކިސްތާނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ހުޅުވި ފަންޑު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ އަދި ހިތަދޫގެ ރަށު އޮފީސްތަކާއި ގުޅިގެން 27 އޮގަސްޓް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އިޙްޔާ ފޯރަމް-7" ގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން ގެންދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއްކަމުގައިވާ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ނ.އަތޮޅު ގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސް ތަކެއް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވައެވެ. ހަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ދަރުސްތައް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އިޙްޔާ ފޯރަމް-6″ ގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަލީ

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން ގެންދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އިޙްޔާ ފޯރަމް-4" ގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނީ ޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިން

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން ގެންދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ މުއައްޞަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްޞަ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްޞަ ދަރުސް އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިދަރުސް ބޭއްވިފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ފުލުހުންގެ މުއައްޞަސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ " ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް 09 އޯގަސްޓް 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ...

Posts navigation