ރިޕޯޓްދީން

ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާހެފުން ބޭއްވުން

"މާހެފުން ބޭއްވުމުގައި ޝަރުޢީ ގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެނީ ޝަރުޢީ ސިފައިގައި ބިދުޢަ އަކަށް ނުވަތަ މަނާ ވެގެންވާ ކަމަކަށް ވަނީ ތިމާ ކުރާ ކަންތަކުގައި 03 ކަމެއް ހަމަވުމުންނެވެ. އެއީ ވަކި ވަގުތެއްގައި ކަމެއް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ އެކަން ވާން ޖެހޭނީ ﷲ ޞުބްހާނަހޫވަތައާލާ ނުވަތަ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމަކަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި ޒިކުރެއް، ވަކި ދުޢާއެއް އެކަމުގައި ކުރާކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ އެއީވެސް އަޅުކަމެކެވެ. ހަމައެފަދައިން، ކޮންމެ އަހަރަކު 01 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީވެސް މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މާހެފުމުގައި ފެނިގެން ނުދާ ހިނދު، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއްވެ ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ، އާދަކާދައިގެ ގޮތުގައި މީސްތަކުން ކޮށްއުޅޭކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ބުރަވެވެއެވެ. އެހެންވީމާ، އެކަމުގައި ފާޙިޝް އެއްވެސް ޢަމަލެއް، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއްވެ، ދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މަސްހުނިވުން އުފެދި އެކަހަލަ ފާޙިޝް ކަމަކަށް އޭގެއިން މަގުނުދައްކާ ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ."

ނޯޓް: މަތީގައިވަނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް އާއި ސަން އެފް.އެމް ގުޅިގެން ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހެއްގެ ރޭ 21:30 ން 22:55 ށް ސަން އެފް.އެމް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ "ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" ގެ 72 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި 2010 އޯގަސްޓް 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެހުންތެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް އައްޝައިޙް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މާހެފުންތައް ބާއްވާއިރު އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް ކަންތައްތައް މިކަމުގައިވެސް ކުރެވޭތަން ފެންނަމުން ދާކަމަކީ އިންތިހާއަށް ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ. މިގޮތުން އިސްރާފުކުރުމާއި، ކަންދެއްކުމާއި، ހިލޭ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މަސްހުނިވުމާއި، ޙަރާމް މިއުޒިކާއި ލަވަޔާއި، ނެށުމާއި މިފަދަ ފާޙިޝް ކަންތައްތައް ފެންނަމުންދެއެވެ. ލައިވް މިއުޒިކާއި، ނެށުމަކީ މިފަދަ ކޮންމެ ޙަފްލާއެއްގައި އޮންނަންޖެހޭ ހަރަކާތެއް ކަމުގައި ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ. މާހެފުން ބޭއްވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ދަތުރު ގޮސް ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި ﷲ އަށް އުރެދޭ ހާލުގައި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޚަބާ ކިޔާ މީހުންވެސް މަދެއްނޫނެވެ. މިފަދަ މާހެފުންތައް ނިމޭއިރު ހަފާލަނީ މާއެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޢިއްފަތާއި، ޢިއްޒަތްވެސް އޮންނަނީ ހަފާލާފައެވެ. ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑު ކަމާއެވެ.

ވީމާ، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމުގެ މިފަދަ ހަފްލާތައް ބާއްވާއިރުވެސް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ، ﷲ ނަހީކުރެއްވި އެންމެހާ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވާށެވެ. ތިމާމެންގެ ނަފްސުތައް ފާފަތަކުން ޠާހިރުކޮށް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ތަޢުބާވެ ރުޖޫޢަވެގެންވާ ހާލުގައި ރަމަޟާން މަހާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާށެވެ. ﷲ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ހެޔޮވިސްނުމާއި، ހިދާޔަތާއި ތައުފީޤް ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.

 

ރާއްޖެއިސްލާމް.ކޮމް އިން ނަގާފައި

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ރިޕޯޓް