fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިޙާލަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅީ ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިއުން: ޝެއިޙް ތައުފީޤް

މިޙާލަތުގައި މިސްކިތަށް ދާއިރު އެންމެ ރަނގަޅީ ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިއުން ކަމަށް އައްޝެއިޙް ޙަސަން ތައުފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ކޮވިޑް-19 އާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވިޔަސް ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުންމީދު ކުރަންޖެހޭ: ޝެއިޙް ހުސެން

މުޞީބާތެއް ކުރިމަތި ވިޔަސް ބައްޔެއް ކުރިމަތިވިޔަސް ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުންމީދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޝެއިޙް ޙުސން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޢާންމުންނަށް ނަސޭހަތް ...
Loaibaa Eku 2020 Pandamic Releif
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑަމިކް ރިލީފް ގެނަމުގައި އައިއޭސީ އިން އެހީގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން އިން ލޯތްބާއެކު 2020 ގެ ނަމުގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އެހީގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ލޯތްބާއެކު ކެމްޕެއިން އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ...
Makkah Aai Madinagai 24gadi Iruge Curfew Iiulaanu kohfi
އަރަބިދުނިޔެ

މައްކާއާއި މަދީނާގައި 24ގަޑި އިރުގެ ކާފިއު އިޢްލާނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާއިން މައްކާއާއި މަދީނާގެ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި 24ގަޑިއިރުގެ ކާފިއު އިޢްލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިޢްލާނުކުރި ކާފިއު ސަރުކާރުން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދުނިޔެއަކީ އިމްތިޙާނަކަށްޓަކައި ލައްވާފައިވާ ތަނެއް: ޑރ ޖަމީލް

ދުނިޔެއަކީ އިމްތިޙާނަކަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާފައިވާ ތަނެއްކަމަށް ޑރ ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް-19 ނަޞޭހަތް ވީޑިއޯ ސިލްސިލާގެ ވީޑިއޯ ...
Tiunisia In Covid-19 Aai Gulhigen 1,420 Gaidheein Minivankuranee
ދުނިޔެ

ޓިއުނީޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 1،420 ޤައިދީއިން މިނިވަންކުރަނީ

ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން ޓިއުނީޝިއާގެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީއިންގެ ތެރެއިން 1،420 ޤައިދީއިން އެޤައުމުގެ ރައީސްގެ ޙާއްސަ ޢަފޫޢާންމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ. ޓިއުނީޝިއާގެ ޖަލުގައި ތިބި ...
Hajjuge Alhukamuge kankan Madujahsaalumah Saudiin Ilthimaaskohfi
ދުނިޔެ

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސަޢުދީއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އިގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެންދެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އިލްތިމާސް ކުރަށްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އިލްތިމާސް ކުރަށްވާފައި މިވަނީ އެޤައުމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ކްލެވަރ ކިޑްސް"ގެ ނަމުގައި އަލީ ރަމީޒުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޑަކުދިންނަށް!

"ކްލެވަރ ކިޑްސް"ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަލީ ރަމީޒް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަން އޭނާ އިޢްލާނު ކުރައްވަފާއިވަނީ ސޯޝަލްމީޑިއާގައެވެ. މިކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިފަދަ ޙާލަތުގައި ގޭގައި ނަމާދުތަށް ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން: ޝެއިޙް އަލީ ޒާހިރު

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ގޭގައި ނަމާދުތަށް ކުރުމަށާއި ގިނަގިނައިން އިސްތިޣްފާރު ކުރުމަށާއި ގިނަގިނައިން ތައުބާވުމަށާއި އެކަލާންގެ މަގަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުމަށް އެންމެހާ ބޭފުޅުނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށް އައްޝައިޙް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވާށެ: އުސްތާޒާ އަނާރާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔެވުމަށް އުސްތާޒާ އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުސްތާޒާ އަނާރާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެކަމަނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓްގައި އުސްތާޒާ އަނާރާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ކީރިތި ޤުރުއާނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއީ ދުނިޔެއަށް ﷲ ފޮނުއްވި ފިލާވަޅެއް: ޝެއިޙް ޢަބްދުﷲ

މިއީ ދުނިޔެއަށް ﷲ ފޮނުއްވެވި ފިލާވަޅެއްކަމަށް ޖަމްޢީޔަތުއް ސަލަފްގެ ރައީސް އައްޝެއިޙް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިހް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެޓްވީޓްގައިވަނީ "އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރިކަން ...
Dhanaru Ge Namugai Jamiyathuh Salafun Foiy Kiyumuge Mubaaratheh Baahvanee
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދަނާރުގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިޔަތުއް ސަލަފުން ފޮތްކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމަހާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން "ދަނާރު"ގެ ނަމުގައި ފޮތް ކިޔުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖަމްޢިޔަތުއް ސަލަފުން ނިންމައިފިއެވެ. ޖަމްޢިޔަތުއް ސަލަފްގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ...
Miee Raahjeyeg Zakathu Fund FuLhaa Dhaairaaehgai Oparate Kuranvi Vaguthu:Dr Shaheem
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއީ ރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ފަންޑު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮޕަރޭޓު ކުރަންވީ ވަގުތު: ޑރ ޝަހީމް

މިއީ ރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ފަންޑު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަންވި ވަގުތު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ ޝަހީމް މިހެން ...
MIB gai Online Koh Account Hulhuveyne Inthizaam Hama Jahasaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްއައިބީ ގައި އޮންލައިން ކޮށް އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު(އެމްއައިބީ)ގައި އެކައުންޓް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ ފޯމު މިހާރު އެބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް ...

Posts navigation