fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ދަރިފުޅާއެވެ.

ެމަންމަގެ ލޮބުވެތި ދަރިފުޅާއެވ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ﷲއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަމެވެ.  ދަރިފުޅާއެވެ.  މަންމަގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ދަރިފުޅު ވިންދު ޖަހަން ފެށިއިރު މަންމަގެ އުމުރުން ވަރަށް ޅައެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަ ހިތަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

އިންަސާނާ ޚަލްޤު ކުރެއްވުން، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަލީލެއް (3 ވަނަ ބައި)

އިންސާނާ އޭނާގެ މަންމަގެ ރަޙިމުގައި ހެދި ބޮޑުވާގޮތާއި މެދު ސައިންސުވެރިން އަންނަނީ ތަފާތު އެތައް ވާހަކައެއްދައްކަމުންނެވެ. އެއްވާހަކައަކީ އިވުމުގެ ޙިއްސައް ފަހު ފެނުމުގެ ޙިއްސު ފުރިހަމަވުމެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރިހަމަވާ ...
ދީނީ ލިޔުން

އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރެއްވުން، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަލީލެއް (ދެވަނަބައި)

އިންސާނާ މައިމިހާގެ ރަޙިމުގައި އުފެދިބޮޑުވަނީ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެއީ މަތީގައި 6މަރުޙަލާއެކެވެ.އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ތަފާތު ނަންތައްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ނަމަކަށް ދެއްވާފައިވަނީ نطفة ...
ދީނީ ލިޔުން

މަންމަގެ މަޤާމު އެނގޭހެއްޔެވެ؟

އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވީ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.އިންސާނާ މަންމަގެ ރަހިމުގެ ތެރޭގައި އުފެދި ބޮޑުވުން ﷲތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވާފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ކިއްލާއެއް ގައި ވާފަދައިންނެވެ.މަންމަގެ ރަހިމުގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތަށް ...
ދީނީ ލިޔުން

ދުލާއިމެދު ރައްކާތެރިވާށެވެ.

އިންސާނާގެ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި އަމާޒަކީ އުޚްރަވީ ހަޔާތުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ގޮވެތި ހާސިލް ކުރުމެވެ. އާޚިރަތުގައި މަތިވެރިވެގެންވާ ގޮވެތި ލިބެނީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އިންސާނާ އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށްގެންނެވެ. އާޚިރަތްދުވަހުން ...
ދީނީ ލިޔުން

އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރެއްވުން، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަލީލެއް

ﷲތަޢާލާއީ ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ.އެކަނލާންގެއީ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާ އެއްޗެއް ޚަލްޤު ކުރެއްވެވި އިލާހެވެ. އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވަވައި ދުނިޔޭގައި ލެއްވުމަކީ އެކަލާންގެ ޤުދުރަތްތެރިކަން ރަނގަޅަށްހާމަވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އިންސާނާ އުފެދުމުގެ ތަފާތު މަރުހަލާތަކަކީ އަޖައިބެއްފަދަ ...

Posts navigation