fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރިސޯޓުތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަ ޖެހުނު ރިސޯޓްތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. ރިސޯޓުތަކުގައި ނަމާދުކުރާނެ އިމާމުން ނެތުމުގެ ދަތިކަން ފޯރަމުން ދާތީ އެކަމަށް ހައްލު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަރަކީ ޢުމުރެއް ދަންނަ އެއްޗެއް ނޫން: ޝައިޙް ޝަފީޢު

މަރަކީ ޢުމުރެއް ދަންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ޝައިޙް ޝަފީޢު ވިދާވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓްގައި ޝައިޙް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ މަޖަލާއި އުފަލުގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤުވެ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު ޝަފްޢާން ސުލައިމާން

މާފަންނު ހެޕީކޯނަރ މުޙައްމަދު ޝަފްޢާން ސުލައިމާން އަކީ ޢުމުރުން 15އަހަރުގައި ޙާފިޡްކަމުގެ ސަނަދު ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ 21އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. މާފަންނު ހެޕީކޯނަރ މަރިޔަމް ޝަފާޒާ ޝަމީމްގެ ޝަފްޢާން   ޙާފިޒް ކަމުގެ ސަނަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައި.ޔޫ.އެމް ގެ "އިޤްރަ" ބުކްފެއަރ ވަރޗުއަލްކޮށް ބާއްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ބުކްފެއަރ "އިޤްރަ" ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ވަރޗުއަލްކޮށް މިބުކްފެއަރ ބާއްވަނީ އެކަމަށް ޙާއްސަ ވެބްސައިޓެއް މެދުވެރި ކޮށެވެ. އެކަމަށް ޙާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކުރި މި ވެބްސައިޓް މިހާރުވަނީ ...
ދީން

ތިބާގެ ސިކުނޑި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށްވެސް އަދި އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނަކަށްވެސް ވެދާނެ:މުފްތީ މެންކް

ތިބާގެ ސިކުނޑި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށްވެސް އަދި އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނަކަށްވެސް ވެދާނެކަމަށް މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓުގައި މުފްތީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡާ މާޢިޝާ ޢަބްދުއްރަޙީމް

ނ ލަންދޫ ކިނާރާގޭ، ޢުމުރުން 23އަހަރުގެ އަލްޙާފިޡާ މާޢިޝާ ޢަބްދުއްރަޙީމަކީ އޭނާގެ މަންމަ ޝަމީމާ މޫސާ އާއި ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲގެ 8ކުދިންގެ ތެރެއިން 5ވަނަ ކުއްޖާއެވެ. މާޢިޝާ އަކީ 2019ވަނަ އަހަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަންނަ އަހަރު އެ ޔުނިވަރސިޓީން 50ކޯހެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވަނީ ނިންމާފައިވާއިރު، މީގެތެރޭގައި މާސްޓަރސް ލެވެލްގެ 10 ...
ދީން

ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ﷲއަށް ވަކީލުކުރުމަށް ދަސްކުރާށެ: މުފްތީ މެންކް

ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ﷲއަށް ވަކީލުކުރުމަށް ދަސްކުރުމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވީ މުފްތީ ކުރަށްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓް ފައްޓަވައިފައިވަނީ ފިކުރު ބޮޑުވުން ދޫކޮށްލުމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ކަމުގެ އަސްލު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ވާރޗުއަލްކޮށް ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އޮންނާނީ މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހުގެ ގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡާ މާޒިނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް

ނ ލަންދޫ ކިނާރާގޭ ޢަބްދުއްރަޙީމާއި ޝަމީމާ މޫސާގެ 8ދަރިންގެ ތެރެއިން 6ވަނަ ދަރިފުޅު މާޒިނާ ޢަބްދުއްރަޙީމަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޙާފިޘް ކަމުގެ ސަނަދު ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ 19އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އަލްމަދްރަސަތުލް ...
ދުނިޔެ

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާ އާއި ދެމެދު ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

  އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާ އާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސް ސުލްޙަވެރި ކަމާއި އެކު އެހަމަނުޖެހުން ހުއްޓައިލުމަށް އެދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ސުލްޙައިގެ އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ނަގޯނޯކަރަބަޚް ސަރަހައްދުގައި ...
Shaikh Nooreen Muhammadh Siddiqi Rahmahuhllah
ދިއިސްލާމް

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޤާރީ ޝައިހް ނޫރީން މުޙައްމަދު ނިޔާވެއްޖެ

މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހު، އިސްލާމީ ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ސޫދާނުގެ ޤާރީ އައްޝައިޙް ނޫރީން މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ސޫދާންގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީ ޚަރްޠޫމް ގެ ގިނަ މިސްކިތްތަކެއްގެ އިމާމް ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡާ ރަހުވާ ރަޝީދު

ގދ ތިނަދުއަށް ނިސްބަތްވާ ޢަލީ ރަޝީދާއި އައިމިނަތު ޝަފީޤާގެ ތިން ދަރިންގެ ތެރެއިން ހަގު ދަރިފުޅު، ޢުމުރުން 19އަހަރުގެ ރަހުވާ ރަޝީދަކީ 2015ވަނަ އަހަރު ޙާފިޡް ކަމުގެ ސަނަދު ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އުވާލެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެގޮތް ބޭނުން ވާނަމަ: އޭޖީ

މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އުވާލެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެގޮތް ބޭނުންވާ ނަމަ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރު) ގެ ތިންވަނަ ސައިކަލްގައި މިރޭ ...

Posts navigation