fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން އިތުރު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިމުއްދަތު ވަނީ އިތުރު ...
ދުނިޔެ

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފިއެވެ. މިދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމަ ފަށައިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މިހަނގުރާމައަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ޒަމާންވީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ހަނގުރާމައެކެވެ. އެދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ...
jalan palastine
އޭޝިއާ

"ޖަލަން ފަލަސްތީން" ގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި މަގެއް ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި "ޖަލަން ފަލަސްތީން"ގެ ނަމުގައި މަގެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިމަގު ހުޅުވާދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މެދުގައި މި މަގު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މޭޔަރު އަދި ފަލަސްތީނަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައި ހުންނަވާ އެމްބަސިޑަރ ...
makkah
އަރަބިދުނިޔެ

އޮކްޓޫބަރު 4ވަނަ ދުވަހު ދެޙަރަމް ހުޅުވާލަނީ

މިފެށޭ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ދެޙަރަމް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ. ދެޙަރަމް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރުމަށް ހުޅުވިގެންދާ އިރު ޙާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ހުކުރުދުވަސް

މިހިނގާ 1441ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރުތަމަ ދުވަހަކީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 24ވާ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު އިޢްލާނުކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ...
Ramadan Mubarik
ކޮލަމިސްޓް

ރަމަޟާން މުބާރަކް

އަހަރުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްތަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަން ވެފައެވެ. ﷲގެ ރަޙްމަތުން އަނެއްކާވެސް ރަމަޟާން މަހަކާއި ބައްދަލުވަނީ އެވެ. އެމަހުގެ ހެޔޮކަން ލިބިގަތުގެމުގެ ފުރުޞަތު ދިރި ...
ކޮލަމިސްޓް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަޑުން މުޅި ދިވެހި ޖައްވު ގުގުމަނީ...

ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. ރިވެތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށާއި ރިވެތިކޮށް ޤުރުއާން ތިލާވާ ކުރާ އަޑު އެހުމަށް ދިވެހިން ލޯބިކުރެއެވެ. އަދި ރިވެތި ކޮށް ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކުރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުހިފި ހުންނަ ރޯދައަކީ ދަރަންޏެއް: ޝައިޚް މުޖްތަބާ

އުޒުރަކާއި ހެދި ދޫކޮށްލާ ރޯދަ ނުހިފި ހުންނަނަމަ އެރޯދައަކީ ދަރަންޏެއް ކަމަށް ޝައިޚް މުޖްތަބާ ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިގޮތަށް ޝައިޚް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައާއި ބެހޭގޮތުން ދިއިސްލާމްއިން ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ...
Male' 24gadiirah Furabandhu Kohfi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލެ 24ގަޑިއިރަށް ފުރަބަންދު ކޮށްފި

މާލޭގައި 24ގަޑި އިރުގެ ފުރަބަންދު އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މާލޭގައި ފުރަބަންދު އިޢްލާނު ކޮށްފައި މިވަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މިއަންހެން ...
Balimadu Kamugai Maruvaa Meehaa Andhaanulai Valhulaan jehey:Islamic Minister
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބަލިމަޑު ކަމެއްގައި މަރުވާ މީހާ އަންދާނުލައި ވަޅުލަން ޖެހޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ބަލިމަޑު ކަމެއްގައި މަރުވާ މީހާ އަންދާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އެމީހާވެސް ޖެހޭނީ ހިނެވުމާއެކު ވަޅުލަން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އަވައްޓެރި ...
Zikuru App
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒިކުރު މޮބައިލް އެޕްގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ޒިކުރު މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަންއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއެޕްލިކޭޝަންއަކީ ކުރިން "ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައް" މިނަމުގައި ގެންގުޅުނު އެޕްލިކޭޝަންގެ އައު އިސްދާރެކެވެ. އަދި މިއެޕްލިކޭޝަންގައި ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތަކުގެ އިތުރުން ނަމާދަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާން ޗެލެންޖަށް ތަރްތީލުލް ޤުރުއާން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

ޑރ މުޙައްމަދު ޝަޙީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުޅި ރާއްޖެއްއަށް ހުޅުވާލައި ފެއްޓެވި ޤުރުއާން ޗެލެންޖަށް ނ. ލަންދޫގައި ހިންގާ ތަރްތީލުލް ޤުރުއާން އިންސްޓިޓިއުޓުން ބޮޑު ތަރުޙީބަކާއި އެކު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެ ...
Ramadan Mahah Khaasakoh Dr Shaheemge Programe Thakeh
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށް ޑރ ޝަހީމްގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އޮންނާނެކަން އެމަނުކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަން އެމަނިކުފާނު އިޢްލާން ކުރަށްވާފައިވަނީ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް މެދުވެރި ކުރަށްވައެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ...
MediaNet Medhuverikoh Alun PeaceTV Fennagoi Hadhaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީޑިއާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޕީސްޓީވީ ފެންނަގޮތް ހަދައިފި

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންގެ ދީނީ ދަރުސްތަށް ގެނެސްދޭ ޕީސްޓީވީ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން މީޑިއާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަގޮތް ހަދައިފިއެވެ. މީޑިއާނެޓުން ބުނެފައިވަނީ މީޑިއާނެޓު މެދުވެރިކޮށް ޕީސްޓީވީ ބަލާ ...

Posts navigation