fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިތައްވެސް ނާރަފަދަ ނުބައި ކަންތައްތައް މުޖުތަމަޢުގައި ދަނީ ފެތުރެމުން: ޑރ. ރަމީލާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްލިމް މުޖްތަމައުގައި ހިންގަފާނެ ކަމަށް ހިތައްވެސް ނާރަފަދަ ނުބައި ކަންތައްތައް ފެތުރެމުން ދާކަމަށް ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ރަމީލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ ފޯރ އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ޔަހޫދީންގެ ހަޟާރަތުތައް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް އެއްބަސްވުން ހެދި: އާޒިމާ

ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ޔަހޫދީންގެ ހަޟާރަތުތައް ދިވެހި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކޯޓްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އާރައީސްއަކު އިންތިޚާބު ވަންދެން ޑރ. ވަހީދު މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް ދަންނަވަން: އަދަލާތު

އާރައީސްއަކު އިންތިޚާބުކޮށް މަޤާމާއި ހަވާލުވަންދެން ރައީސް ޑރ. ވަހީދު މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ދަންނަވައިފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ފިލްމް ހެދި މީހާ ޔޫރަޕްގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ޕާޓީ އުފައްދަނީ

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް “ފިތުނަ” ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް އުފައްދާ އަދި މިހާރު އިސްލާމްވެ އުމްރާ އާއި ހައްޖު ވެސް ވެފައިވާ ހޮލެންޑްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އާނާޑް ވެން ޑޯން ޔޫރަޕްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެލިޔާއިން އިސްލާމީ ޝަރިއްޔާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސައިކަލް ދޫކުރަން ފަށައިފި

"އެލިޔާ އިޖާރާ މޮޑެލް" ނަމުގައި އިސްލާމީ ޝަރިއްޔާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެލިޔާއިން ސައިކަލް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޓްރޭޑާސް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރުޤުޔާ ޖަހާތީ އަޑުގަދަ ކުރާއަށް ގެއްލުން ދީފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ މުޅިރަށަށް އަޑު އިވޭހެން ރުޤްޔާ ޖަހަމުން ދާ، ޢަދާލަތު ފެންޑާގެ އަދުގަދަ ކުރާއަށް ބަޔަކު އިއްޔެ ގެއްލުން ދީފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ޢަދާލަތު ޕާޓީ ގޮފީގެ އިސް އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިވެހި އެތައް ދަރިންނެއް ﷲގެ މަގުގައި ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަށް އެބަތިބި - ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް

ދިވެހި އެތައް ދަރިންނެއް ﷲގެ މަގުގައި ލޭ އޮހޮރުވާންލަން ތައްޔާރަށް އެބަތިބިކަމަށް އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "މަޤްޞަދު"ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސައުދީގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމުން ކޯޓަށް ދާން ވިސްނަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޟުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން ހަމަޖެއްސި ވޯޓްފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ. ...

Posts navigation