fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވޭ

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިއަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ 2،315،492.05 ރުފިޔާކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަނަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕީކޭ ފަންޑުފޮށި ފަޅާލައިފި

މަނަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕީކޭ ފަންޑުފޮށި ފަޅާލައިފިކަމަށް އެރަށުން ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ޕީކޭ ފަންޑުގެ ފަރާތުން މަނަދޫ މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަންޑުފޮށި ފަޅާލާފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ ފަންޑުފޮށީގެ ސީލްތައް ކަނޑާލައި ގެއްލުން ދީފައިވާކަން އެނގުނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފިތުރު ޒަކާތް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފިތުރު ޒަކާތް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ތަޢާރަފް ކުރި މިމުހިންމު ހިދުމަތަކީ ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތްދެއްކޭނެ ފަސޭހަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސުޕްރީމްކޯޓާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންހިންގެވުން 4 ބޭފުޅަކާ ހަވާލުކުރެއްވިތާ އެއްދުވަސް ނުވަނީސް އެންމެން އިސްތިއުފާދީފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހިންގެވުން 4 ބޭފުޅަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޤަރާރެއްގެ ދަށުން ހަވާލުކުރިތާ އެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ކުރިން ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދެވޭނީ 1000 މީހުންނަށް ކަމަށާއި މިއަހަރު އޭގެ އިތުރުން 500 މީހުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭނެކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ކާފަރުންކަން' އިއުލާން ކުރި މީހާ 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރަނީ

'ކާފަރުންކަން' އިއުލާން ކުރި މީހާ 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޖިނާއީ ކޯޓުން ދީފިއެވެ. ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސް ނިމި ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަން ކުރިއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން – ދަރުސްލައިވް

'ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދޭ.' ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ވީޑިއޯ ވެބްސައިޓް ދަރުސްލައިވް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ދަރުސްލައިވްއަށް ވަނުމުށާއި ވީޑިއޯތައް ބެލުމާއި ޑައުންލޯޑްކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއްވަނީ ...

Posts navigation