fbpx

އެފްރިކާ

ލީބިއާގެ އިންތިޤާލީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ފަށައިފި

ލީބިއާގެ އިންތިގާލީ ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ކުރީގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ނުކުމެ މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ...
އެފްރިކާ

މިސްރުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލާތު ޕާޓީން ކުރި ހޯދައިފި

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކްގެ ދުވަސްވަރު އެޤައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އިހްވާނުލް މުސްލިމޫން ޕާޓީ އަލުން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެތިން ބައިކުޅަ ދެ ބަޔަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މުބާރަކްގެ ޒަމާންވީ ވެރިކަމަށް ފަހު މިސްރުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އާންމު އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައި ވާއިރު އިހްވާނުލް މުސްލިމޫންގެ ފަރާތުން ނިކުތް ޢަދާލާތު ވަލް ހުއްރިއްޔާޕާޓީ (އެފްޖޭޕީ) އަށް 235 ގޮނޑި ލިބިފައިވާކަމަށް އިންތިހާބުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީގެ ވެރިޔާ އަބްދުލް މުއީޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ 47.18 ޕަސެންޓެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައިން ގޮނޑި ލިބުނީ އައް ނޫރް ޕާޓީއަށެވެ. އެ ޕާޓީ އަށް 121 ގޮނޑި ލިބިފައި ވާއިރު އެއީ 24.29 ޕަސެންޓެވެ. އަދި ވަފްދު ޕާޓީ އަށް ލިބުނީ މަޖިލީހުގެ ނުވަ ޕަސެންޓެވެ.އެންމެ މަދުން، މަޖިލީހުގެ ހަތް ޕަސެންޓާ އެކު ފުލަށް ދިޔައީ އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތި ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ދައުވާ ލިބިފައިވާ ނަޖީބް ސާވީރީސް ނިސްބަތްވާ އިޖިޕްޝަންބްލޮކްއަށެވެ. މިސްރުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް، ޕީޕަލްސް އެސެންބްލީ އެކުލެވިގެން ވަނީ 498 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 10 މެންބަރުންނަކީ މިހާރު ވެރިކަންކުރާ އަސްކަރިއްޔާ އިންއައްޔަންކުރާ ބޭފުޅުންނެވެ. އަލަށް އިންތިހާބުކުރި މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 11 ވަނަ ދުވަހު މުބާރަކް ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ގައުމަށް ޑިމޮކްރަޓިކް އިސްލާހުތައް ގެންނަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އާންމުންގެ ތާއީދު ދީނީ ފަރާތްތަކަށްބޮޑުވުމާ އެކު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.
އެފްރިކާ

މިސްރުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ބާރުތައް ހިފަހައްޓާތީ ޖިމީ ކާޓާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މިސްރުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި ދިމުޤްރާތީ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށްފަހު ވެސް އެޤައުމުގައި މިހާރު ވެރިކަންކުރާ ޢަސްކަރީ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުން ވެރިކަމުގެ ބައެއް ބާރުތައް ...
އެފްރިކާ

ލީބިއާގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު އާ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކޮށްފި

ލީބިއާގައި ކާނަލް މުއައްމަރުލް ގައްޒާފީގެ ވެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ފިއްތުން ކުރިމަތިކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓި ލީބިއާގެ މިލްކިއްޔާތުގެ 150 ބިލިއަން ...
އެފްރިކާ

ގައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމަކީ ލީބިއާއިން މިހާތަނަށް ސޫދާނަށް ލިބުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ހަދިޔާ- ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު

ލީބިއާގެ ޒަމާންވީ ލީޑަރު ކާނަލް މުއައްމަރުލް ގައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމަކީ ލީބިއާއިން މިހާތަނަށް ސޫދާނަށް ލިބުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ހަދިޔާކަމަށާއި އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާންޖެހޭ ...
އެފްރިކާ

ލީބިޔާގައި ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ބިރު ބޮޑުވަމުންދާކަމުގައި އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފި

ލީބިޔާގެ ކުރީގެ ޒަޢީމް ކާނަލް މުޢައްމަރުލް ޤައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ހަނގުރާމަވެރިންގެ މެދުގައި ހިނގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކާ ގުޅިގެން ލީބިޔާގައި އަހްލީ އަދި ދާޚިލީ ...
އެފްރިކާ

މިސްރުގެ މަސްރަޙް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރަށް ހޫނުވެއްޖެ

މިސްރުގައި ޒަމާންތަކަކަށް ވެރިކަން ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކްގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، މިހާރު އެޤައުމުގައި ވެރިކަންކުރާ ޢަސްކަރީ މަޖިލީހާ ދެކޮޅަށް ...
އެފްރިކާ

ލީބިޔާގެ އީޙްވާނުލް މުސްލީމީންއިން އެޤައުމުގެ ޢާއްމުންނާއެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަން ފަށައިފި

    10 އަހަރު ވަންދެން ލީބިޔާގައި މަނާކޮށްފައި އޮތް އިޙްވާނުލް މުސްލީމީންއިން އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ...
އެފްރިކާ

ތޫނިސްގެ ތާރީޚީ އިންތިޚާބުގައި އިސްލާމިކް އައްނަހްޟާ ޕާޓީން އެންމެ ކުރިހޯދައިފި

ތޫނިސްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ތާރީޚީ އިންތިޚާބުގައި އިސްލާމިކް އައްނަހްޟާ ޕާޓީން އެންމެ ކުރިހޯދައިފި އެވެ. ތޫނިސްގެ އައު ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލާނެ 217 ...
އެފްރިކާ

Posts navigation