fbpx

އެފްރިކާ

ކެންޔާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ސޯމާލިއާގެ އާންމުންގެ ބަޔަކު މަރާލައިފި

ކެންޔާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ސޯމާލިއާގެ އާންމުންގެ ބަޔަކު މަރާލައިފިއެވެ. މަރާލެވިފައިވަނީ ސޯމާލިއާގެ 6 މީހުންންކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ. ކެންޔާގެ ސިފައިންގެ ...
އެފްރިކާ

އުތުރު މާލީގައި ރޭޑިޔޯ ޗެނަލްތަކުން މިއުޒިކު "ދުރަށް ފޮނުވުން" މަނާކުރަނީ

އުތުރު މާލީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މުޖާހިދުން އެމީހުންގެ ބާރުގެދުށުގައުވާ ސަރަހަދުތަކުގައި ބްރޮޑްކާސްޓު ކުރަމުން އަންނަ ރޭޑިޔޯ ޗެނަލްތަކުން މިޔުޒިކު ފޮނުވުން މަނާކޮށް ޤަރާރެއް ނެރެފިއެވެ. ...
އެފްރިކާ

އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ވެބްސައިޓްތައް އެޤައުމުގައި ބްލޮކްކޮށްލައިފި

އިތިއޮޕިއާގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ވެބްސައިޓްތައް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބްލޮކްކޮށްލައިފިއެވެ. "ވަރަށް ގިނަ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކްކޮށްލައިފި. އޭގެ ...
އެފްރިކާ

ސޯމާލިޔާއަށް އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި 6 މުސްލިމުން މަރުވެއްޖެ

ސޯމާލިޔާގެ މޮގަދިޝޫއާއި ކައިރީގައި އޮންނަ އަފްގޯއީ ސަރަޙައްދަށް އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި މުސްލިމުންގެ 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ސޯމާލީ ...
އެފްރިކާ

ވެނެޒުއެލާއިން ކެންޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ކެންޔާ ސިފައިން 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވެނެޒުއެލާއިން ކެންޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ކެންޔާ ސިފައިން 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. "އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހަމީހަކު ...
އެފްރިކާ

މާލީގެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ މަޤްބަރާއެއް މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިން ގޮއްވާލައިފި.

މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އެފްރިކާ ގެ މާލީ ސިޓީގެ ޓިންބުކްޓްގެ ޖިންގަރީބާރ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ ދެމަޤްބަރާއެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ. މިމަޤްބަރާއަކީ ސޫފީ މުސްލިމުން އެމީހުންގެ ...
އެފްރިކާ

ކޮންގޯގެ އިދިކޮޅު ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާޢަތުގެ ވެރިޔާ 14 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ކޮންގޯގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިދިކޮޅު ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާޢަރުގެ ވެރިޔާ ތޯމަސް ލުބާންގާ 14 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ...
އެފްރިކާ

ނައިޖީރިއާގެ މިސްކިތެއް ބިމާ ހަމަކުރުމުން އެޤައުމުގެ މުސްލިމު ލީޑަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކްރިސްޓިއަނުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ދެކުނު ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލެއްގައި ހުރި މިސްކިތެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން އެޤައުމުގެ ކްރިސްޓިއަނުންނާއި މުސްލިމުންނާއި ދެމުދު އޮންނަ ދެކޮޅުވެރިކަން ...
އެފްރިކާ

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ކެންޔާއަށް އެރުން މަނާކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ކެންޔާގެ ނައިރޯބީ އަދި މޮމްބާސާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ކެންޔާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެޤައުމަށް އެރުން މަނާކޮށް ...
އެފްރިކާ

ޤަދީމީ 'މަމީ'އެއްގެ ހަށިގަނޑުން ޕްރޮސްޓްރޭޓް ކެންސަރުގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

2200 އަހަރުވީ ޤަދީމީ 'މަމީ' އެއްގެ ހަށިގަނޑުން ޕްރޮސްޓްރޭޓް ކެންސަރގެ އަސަރުފެނިއްޖެކަމަށް މިޞްރުގެ ޤާހިރާގެ އެމެރިކަން ޔުނވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެއްސަރަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ ...
އެފްރިކާ

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކުލާހުގައި ކިޔެވުން މަނާކުރުމުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ މުޒާހަރާކުރަނީ

  މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކުލާހުގައި ކިޔެވުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ޓިއުނިޝިއާގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ މުޒާހަރާކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މަނޫބާ ޔުނިވާސިޓީގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ...
އެފްރިކާ

މިސްރުގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުތައް އަސްކަރިއްޔާއިން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދީފި

ހުސްނީ މުބާރަކްގެ ޒަމާންވީ ވެރިކަން ވެއްޓުމަށްފަހު އެ ގައުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިހާބުކުރި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުތައް އަސްކަރިއްޔާއިން ...
އެފްރިކާ

ބަޖެޓަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަސްކަރިއްޔާ ހީނަރުނުވާނެ : ޕަނެޓާ

އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ބަޖެޓް ކުޑަވެފައިވީ ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ފްލީޓުގެ މަނަވަރުތަކުގެ ޢަދަދު މަދުނުކުރާނެކަމަށް ދިފާޢީ ވަޒީރު ލިޔޮން ޕަނެޓާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ...
އެފްރިކާ

Posts navigation