fbpx

އެފްރިކާ

މިޞްރުގެ ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކްޕޭޖްގައި ބަޣާވާތުގެ ބައެއް ސިއްރުތައް ހާމަކޮށްފި

މިޞްރުގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުރްސީގެ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށް އުފެއްދި އައު ސަރުކާރުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާ ( ހޯމް މިނިސްޓްރީ) ގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

"ފުލުހުން ބޭނުންވަނީ ޟުޙާ ނަމާދުކުރަން، އެކަމަކު އިޚްވާނީން އެކަމަށް ހުރަސްއަޅަނީ": އަލްޢަރަބިއްޔާ ޓީވީ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުންފެށިގެން މިޞްރުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެޤައުމުގެ ލާދީނީ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގަމުން އަންނަ ބޮޑުލޭއޮހޮރުވުމުގެ ޚަބަރުތައް މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވާލާ އެކަންތައްތައް ފޮރުވުމަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު މިޞްރުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަނެއްކާވެސް ޞުލުޙަވެރި އެއްވުން ތަކެއް.

މިދިޔަ ބުދަދުވަހު (14-8-2013) މިޞްރުގެ ބަޣީ ސެކިއުލަރ އަސްކަރިއްޔާއިން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުން ޞުލުޙަވެރިކަމާއި އެކު އިހްތިޖާޖުކުރަމުން ދިޔަ ރާބިޢަތުލް ޢަދަވީ މައިދާނާއި އަދި ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ޤަތުލުޢާއްމުގައި އަޒްހަރުގެ 30 ހަށް ވުރެ ގިނަ އުސްތާޛު ޤަތުލުކޮށްލައިފި.

މިދިޔަ ބުދަދުވަހު (14-އޯގަސްޓް-2013) މިޞްރުގެ ލާދީނީ ސެކިއުލަރ އަސްކަރިއްޔާއިން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ވެރިރަށް ޤާހިރާގެ ރާބިޢަތުލްޢަދަވީ މައިދާނާ އައްނަހުޟަ މައިދާނުގައި ހިންގި ...
އަރަބިދުނިޔެ

އެފްރިކާގެ 11މިލިޔަން މީހުން އިސްލާމުކުރި ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ އަވަހާރަވެއްޖެ.

އެފްރިކާބައްރުގައި އިންސާނީ އެހީއާއި އަދި އިސްލާމުދީނަށް ގޮވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުންވި ކުވައިތަށް އުފަށް މަޝަހޫރު ދާޢީ އައްޝެއިޚް ޢަބުދުއްރަޙްމާން އައްސުމައިޠު-رحمه الله - ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޤަތުލުޢާއްމު ހިންގުމަށް ފަހު އެޤައުމުގެ އަސްކަރީވެރިޔާ އައްސީސީ ފިލައިފި

އިއްޔެ (14-8-2013) ގައި މިޞްރުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޤާހިރާގެ "ރާބިޢަތުލްޢަދަވީ"މައިދާނާއި އަދި "އައްނަހުޟަ" މައިދާނުގައި އެޤައުމުގެ ލާދީނީ ސެކިއުލަރ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ރަޙުމުކުޑަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މޮރިޝަސްއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 11 މަރު

މޮރިޝަސްއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 11 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް މޮރިޝަސް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ބުނެފިއެވެ. މޮރިޝަސްގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މޮރިޝަސްއަށް މިދުވަސްވަރު ...
އެފްރިކާ

ހެއިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އެންމެ ފަހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެއްޖެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުމަށް ހެއިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިން-ކުލޫޑް-ޑުވަލިއޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ޑުވަލިއޭ ...
އެފްރިކާ

އިސްލާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ލަޝްކަރުތައް ފޮނުވުމަށް އ.ދ އިން ނިންމައިފި

އިސްލާމީޖަމާޢަތްތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ މާލީގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތައް އަލުން ހިފުމަށް އެފްރިކާގެ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތައް ފޮނުވުމަށް އ.ދ ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބުރާސްފަތި ...
އެފްރިކާ

މާލީގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިފުމަށް އީޔޫ އިން އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރު

މާލީގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިފުމަށް އީޔޫ އިން އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ހުކުރުދުވަހު ޔޫރަޕއަން ޔޫނިއަން ގެ ލީޑަރުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މާލީގެ އުތުރު ...
އެފްރިކާ

މާލީގައި އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ޤިޞާސް ހިފައިފި

މާލީގައި އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ޤިޞާސް ހިފައިފިއެވެ. ޤިޞާސް ހިފައިފައިވަނީ 600 އެއްހާ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މަލީގެ އުތުރުގެ އަވަށެއްކަމަށްވާ ތިމްބުކްތޫގައެވެ. ޤާތިލުގެ މައްޗަށް ...
އެފްރިކާ

މާލީގެ އުތުރުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދޭ

މާލީގެ އުތުރުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދާކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ. މާލީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެން މިހާރުވަނީ އަންޞާރައްދީން ޖަމާޢަތުގެ ...
އެފްރިކާ

ލީބިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައި ޒުވާނާ އަށް ޤައްޛާފީގެ ވަފާތެރިން ދިން އަނިޔާތަކުގައި ޝަހީދުވެއްޖެ

ލީބިޔާގެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު ލީޑަރު މުޢައްމަރު އަލްޤައްޛާފީ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހު ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ޝަރަފްލިބިފައިވާ ޒުވާނުންގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ޒުވާނެއްކަމަށްވާ ...
އެފްރިކާ

Posts navigation