fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ޤާރީވެރިންގެ މަސް

ކީރިތިޤުރުއާންނަކީ ދުނިޔޭގައިވާ އެހެން އެއްވެސް ފޮތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ޚާއްޞަ ޞިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ފޮތެކެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް އެފޮތަކީ ހަމައެކަނި ﷲތަޢާލާގެ ބަސްފުޅު ހިމެނޭފޮތަކަށްވުމީ އެޤުރުއާނަށް ލިބިގެންވާ އެންމެ ޙާއްޞަ ޞިފައެވެ. އެހެންވެ މުސްލިމުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

ބުރުގާ ނާޅާ އަންެހެނުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރަން އުރުދުނުއިން ހަމަޖައްސައިފި

  އުރުދުނުގެ ކޯޓުތަކުގައި ބުރުގާނަޅާ އުޅޭ އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިކަމަށް  އެޤައުމުގެ "އަލްޣަދު" ދުވަހު ނޫހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އުރުދުނުގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަޞްދަރުތަކާއި ހަވާލާދީ އެނޫހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އުރުދުނުގެ ވެރިރަށް ޢައްމާނުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙައްޖުގެ އަޕްޑޭޓު "އަލްފަޖުރު" ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައި ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި.

މިހިނގާ  1434 ވަނަ އަހަރުގެ  ޙައްޖާއި ގުޅޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް "އަލްފަޖްރު" ފޭސްބުކްޕޭޖު ގައި ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޕޭޖުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ޙައްޖާޖީންނާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާއި  ޙައްޖާއި ބެހޭ ތަފާތު ...
ދީނީ ލިޔުން

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާމެދު ޝައިޚުގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ނަޞާރާ ދީނުގެ ޕާޓީއެއްވެސްވެއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ އޭގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޝަރުތުތަކަކާއި އެކު ވެރިކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ބައްޝާރު ހުށައަޅައިފި.

ސޫރިޔާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޤަތުލުޢާއްމު ހިންގަމުންދާ އެޤައުމުގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޝިޢައީންގެ ރައީސް ބައްޝާރުލްއަސަދު ޝަރުތުތަކަކާއި އެކު ވެރިކަން ދޫކޮށްލަށް އެއްބަސްވެ އެކަށް އިރާޤުގެ ޝިޔަޢީ ބޮޑުވަޒީރު ނޫރީއަލްމާލިކީ މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކާއަށް ހުށައެޅިކަމަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިޚްވާނުލް މުސްލީމީންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިޞްރުގެ ބަޣާވާތުގެ އިސްކަރިއްޔާއިން އެޤައުމުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުރްސީ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އިޚްވާނުލްމުސްލިމީން ޖަމާޢަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ (މުރުޝިދުލްޢާއްމު) މުޙައްމަދު ބަދީޢު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ ހެނދުނު ކޮޅު ބަދީޢު ހައްޔަރުކުރީ މިމަހު ...
އަރަބިދުނިޔެ

"މިޞްރަށް ހުޅަނގުންދެމުން އައި މަލީ އެހީ ކަނޑާލުމުން ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތައް ފޫބައްދައިދޭނަށް": ސަޢުދީ

މި އޯގަސްޓް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މިޞްރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގައި އެޤައުމުގެ ލާދީނީ ސެކިއުލަރ ބަޢާވާތުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ޤަތުލު ޢާއްމަށް ފަހު ހުޅަނގެ ޤައުމުތަކުން މިޞްރަށް ދެމުއް އައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ ރައީސް މުރުސީ އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަށް ނިންމައިފި

މިޞްރުގެ ޝަރުޢީ ރައީސް އައްސައިދު އަލްޙާފިޒް މުޙައްމަދު މުރުސީ- اللهم فك أسره- ގެ މައްޗަށް އިތުރު ތުހުމަތު ތަކެއް ކޮށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު 15 ދުވަސް ބަންދުގައި ބަހައްޓަށް ޖެހޭ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހުސްނީ މުބާރަކު ޖަލުން މިނިވަންކުރަނީ

މިޞްރުގެ ކުރީގެ ލާދީނި އަނިޔާވެރި ސެކިއުލަރ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކު ކުރިއަށް އޮތް ސާޅިސް އަށް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޖަލުން މިނިވަން ކުރާނެކަމަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު  ފަރީދުއް ދީބު ހާމަކޮށްފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކްޕޭޖްގައި ބަޣާވާތުގެ ބައެއް ސިއްރުތައް ހާމަކޮށްފި

މިޞްރުގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުރްސީގެ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށް އުފެއްދި އައު ސަރުކާރުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާ ( ހޯމް މިނިސްޓްރީ) ގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގެ އެޑްމިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ...
އަރަބިދުނިޔެ

"ފުލުހުން ބޭނުންވަނީ ޟުޙާ ނަމާދުކުރަން، އެކަމަކު އިޚްވާނީން އެކަމަށް ހުރަސްއަޅަނީ": އަލްޢަރަބިއްޔާ ޓީވީ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުންފެށިގެން މިޞްރުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެޤައުމުގެ ލާދީނީ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގަމުން އަންނަ ބޮޑުލޭއޮހޮރުވުމުގެ ޚަބަރުތައް މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވާލާ އެކަންތައްތައް ފޮރުވުމަށް އެމީހުން އަންނަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

"ބައްޕާއޭ މާޢަފުކުރައްވާށޭ އެކަމަކު މިހުރިހާ ލޭ އޮހޮރުމުގެ ސަބަބަކީ އަހަރެމެންގެ މުދަލޭ."

މުސްލިމު އުއްމަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްޤައުމުކަމަށްވާ މިޞްރުގައި މިއަދު އެޤައުމުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ކާފަރުންނާއި މުނާފިޤުންގެ އެހީތެރިކަމުގައި މިޞްރުގެ ލާދީނީ ސެކިއުލަރ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގަމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި ޤަތުލުޢާއްމާ ދިމާއަށް ...

Posts navigation