fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފަމާ!

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު - މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ...
ރިޕޯޓް

އުއްމަތަށް ބޭނުން ވަނީ މިފަދަ ޒުވާނުން!

ހަމަކަށަވަރުން ޞާލިހު ޒުވާނުންނަކީ މި އުއްމަތުގެ ތަނބެވެ. ޒުވާނުންވަނީ އިސްލާމްދީން މަތިވެރި ކޮށްފައެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައްޔާއި އޭގެފަހުގެ ޒަމާންތަކުގައެވެ. ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގަވާށެވެ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮންނާނެ- ރައީސް ޔާމީން

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮންނާނެ ކަމަށް ދިވެހިރައްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަލަސްޠީނުގެ އަސީރުންގެ ދުވަސް

މާދަމާ އަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަސީރުންގެ ދުވަހެވެ. ފުރަތަމަ މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަންފެށީ 1967 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ޙައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ އިޒްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި ޙައްޔަރު ...
ރިޕޯޓް

"ހުޅަނގަށް" ދިވެހިރާއްޖެ މުހިއްމުވީ ކީއްވެ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާހެއްހާ މީހުން ދިރި އުޅޭ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އަސްކަރީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މާބޮޑު ބާރެއް އޮތް އަދި ބިމުގެ މުއްސަނދިކަން ނިޞްބަތުން ކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަނިޔާވެރިކަން

އަނިޔާވެރިކަމަކީ ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ ބާޠިލުގޮތަށް ރުޖޫޢަ ވުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ ޢަދުލުވެރި ކަމުގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތަނެއްގައި ޢަދުލުވެރިކަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ އަނިޔާވެރިކަމެވެ. އެއީ ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ވިޔަސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ރާބިޠާގެ އަމީން ޢާއްމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާގެ ރާބިޠަތުލް ޢާލަމިލް އިސްލާމީގެ އަމީން ޢާއްމު ޑރ.ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލް މުޙްސިން އައްތުރުކީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަންގެ ވަފްދުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސް ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަންގެ ވަފްދުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކުދިންނާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖު މިނިސްޓަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަންގެ ވަފްދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖު މިނިސްޓަރ ޑރ.ބަންދަރު ބިން މުޙައްމަދު ޙައްޖާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަންގެ ވަފްދާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ޖިއްދާގައި ހުންނަ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ...
ޔޫރަޕު

ކުވޭތުގައި ހުންނަވާ ފްރާންސްގެ ކޮންސިއުލް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރައްވައިފި

  ކުވައިތުގައި ހުންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބަސީގައި ހުންނަވާ ކޮންސިއުލް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރައްވާ އޭނާގެ އިސްލާމްކަން އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. މިމަހު 28 ވީ ބުދަ ދުވަހު ކުވައިތުގެ މިސްކިތެއްގައި އޭނާ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރިކަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ...
ރިޕޯޓް

ބަދަލުވި ޙާލަތު – މީސްތަކުންނަށް ވީ ޢިބްރަތެއް

  30 އަހަރުގެ ގެ ހުދުމުޚުތާރު ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ނިކުތީ ޤައުމަށް އަމާންކަމާއި ޢަދާލަތު ލިބޭނޭކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިންނާއި ބޭރުގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން އޭރު އޮތް ޤާނޫނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕެރޯލް ބޯޑުން ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން ރިހިބިލިޓޭޓްކޮށް އަލުން މުޖުތުމައަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެމްބަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު އެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ. ޝިދާތާ ޝަރީފް ޕެރޯލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަޑު އުފުލުމަށް ބަޔަކު މިއަދު އެ ނުކުންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ދީނީ ޙުކުމްތައް ޤާއިމް ކުރުމަށް އަޑު އުފުލުމަށް - ރައީސް ނަޝީދު

މިއަދު "އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި" މި ނަމުގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލުމަށް އެ ނިކުންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ދީނީ ޙުކުމްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް އަޑުއުފުލުމަށްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދުގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި ...

Posts navigation