fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ނާއިއެކު ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން”ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނާއެކު ހދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިސްނަގައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަސްތުވެ ސަޖިދައަށް ގޮސް އޮތް ޒުވާނެއް މާލޭ މިސްކިތަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވެ ސަޖިދައަށް ގޮސް އޮތް ޒުވާނެއް މާލޭ މިސްކިތަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި  މަސްތުވެ ސަޖިދައަށް ގޮސް ނުތެދުވެ އޮތް ޒުވާނެއް މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށްފަހު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު "ރިޙްލާ 2014" ނިންމާލައިފި

ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު "ރިޙްލާ 2014" ނިންމާލައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން “ރިޙްލާ” ގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުންގެންދާ ދަތުރުގެތެރެއިން މިއަހަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރިޙްލާގެ ބައިވެރިން ދ އަތޮޅަށް ފުރަން ފަށައިފި

ރިޙްލާގެ ބައިވެރިން ދ އަތޮޅަށް ފުރަން ފަށައިފިކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކުރި ގޮތުގައި ރިޙްލާގެ ބައިވެރިން ދ އަތޮޅަށް ފުރަން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 1:40 ގައި ކަމަށާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަދާލަތަކީ ވަރަށް ގާތް އަދި މުހިންމު ބައެއް: މައުމޫން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ރަސްމީކޮށް ކޯލިޝަން ހަދާފައި ނެތް ނަމަވެސް އަދާލަތު ޕާރޓީއަކީ ވަރަށް ގާތް އަދި ވަރަށް މުހިންމު ބައެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، މަޢުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭޕީއިން ޕީޕީއެމްއަށް ހުށަހަޅައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްއާއި އެކު ގުޅިގެން އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން އަދާލަތު ޕާރޓިއިން އެދިއްޖެ އެވެ.އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިރާގު ސަފީރު ރައީސް ޔާމިން އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޢިރާޤު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިސްޓަރ ކަހްތާން ޠާޙާ ޚަލާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފް އިން މި އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ޖަލްސާ މިރޭ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް އިން 2014 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް އިން ބުނީ މިރޭ 8.30 ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރ ސެމިނާރ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އާ އަހަރު ފެށުނު ރޭ މާލެ ސިޓީއިން 28 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި: ފޮލިސް

އާ އަހަރު ފެށުނު ރޭ މާލެ ސިޓި އިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި 28 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އޭޕީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާރޓީއިން ބުނީ، އެޕާޓީގެ ޓިކެޓް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް 69 ގުރުއާން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް 69 ގުރުއާން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކަށް ޓްރޭން ޓީޗަރުންނާއި ކޮލިފައިޑް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ސީނިއާ ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގުރުއާން ޓީޗަރުން ތިބޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގުރުއާން ޓީޗަރުން ތިބޭނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވީ "އަންނަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އޭޕީ ޓިކެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތި ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޢަދާލަތު ޕާރޓީއިން ކުރިނ އިޢުލާނެއްގައި ވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ނޮވެމްބަރު 25 ގައި ހުޅުވާލަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވަން ޖެހޭ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ...

Posts navigation