fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”ނަޝީދަށް ތާޢީދު ނުކުރާ ކަމަށް ޑރ. މަޖީދު ވިދާޅުވެއްޖެ“

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ތާޢީދު ނުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާރޓީގެ ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން ހުސްބިމެއްގައި

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި 1434 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެރުނު އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ، މޫސުން ތަންދޭނަމަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން ފަށައިފި

2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފެށުނު މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ރާއްޖޭގެ 196 ސްކޫލެއްގައި ހަދާނެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤާރީކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2 ގައި ބައިވެރިމުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާރީކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2ގައި ބައިވެރިމުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި ފޯމު ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އަންދަލުސް" ދަރުސްގެ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

"އަންދަލުސް" ދަރުސްގެ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފިއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2013 ގައި ބޭއްވި ދަރުސް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފައިވާއިރު އެދަރުސްގެ ރެކޯޑިންގ އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

2014 ވަނަ އަހަރު ކުއްލިއްޔާގައި ފަށާ ކޯސްތަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާގައި ކުއްލިއްޔަތުލް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގައި ހިންގާ 18 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާގެ މި 18 ކޯހުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤާސިމް އަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމީ ކުށެއް ނުކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެނެއް ނޫން: ޑރ. ޢިޔާޟު

ޤާސިމް އަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމީ ކުށެއް ނުކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެނެއް ނޫންކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވީ "އަދާލަތު ޕާޓީން ޤާސިމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިސްރުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ޓެރަރިސްޓުންނެއް ނޫން: ޑރ ޝަހީމް

މިސްރުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ޓެރަރިސްޓުންނެއް ނޫންކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ ހަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ މިސްކިތްތައް އަންދާލި އަނިޔާވެރި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސުވަރުގެ ނުވަދެވޭހާ ވަރަށް ނުބައިކޮށް ނޫޅޭ ކަމަށް ރީކޯ މޫސަ ބުނެފި

ސުވަރުގެ ނުވަދެވޭހާ ވަރަށް ދޮގު ހަދައި، ނުބައިކޮށް އުޅެފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ބުނެފި އެވެ. އެމްޑީޕީން އައްޑޫގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނަން: ޔާމީން

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަޅާ ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. މިރޭ “ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ކުރިއެރުން” މިނަމުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫގައި އީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެރުނު އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ މާދަމާ، މޫސުން ތަންދޭނަމަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެޔޮހިތުން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލްކުރުމަށްފަހު ދީންދޫކޮށްލުމަކީ ހައްދުކަނޑައެޅިގެންވާ ކުށެއް: ޑރ. ޙަސަން

ހެޔޮހިތުން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހު ދީން ދޫކޮށް މުރުތައްދުވުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދުކަނޑައެޅިގެންވާ ކުށެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް ޤައުމީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރަނިންގެ މޭޓް، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ގައުމައިގެން ކުރިއަށް ކޯލިޝަނު"ގެ އިސްލާމް ދީނާއި ގައުމިއްޔަތާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ހާމަކޮށްފި

"ގައުމައިގެން ކުރިއަށް ކޯލިޝަނު"ގެ އިސްލާމް ދީނާއި ގައުމިއްޔަތާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ހާމަކޮށްފިއެވެ. "އިސްލާމް ދީނާއި ގައުމިއްޔަތާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު" ހާމަކުރުމަށް ރޭ ކ.ތުލުސްދޫގައި ވަނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މިޖަލްސާގައި އިސްލާމް ދީނާއި ...

Posts navigation