ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގުރުއާން ޓީޗަރުން ތިބޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގުރުއާން ޓީޗަރުން ތިބޭނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވީ "އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގުރުއާން ޓީޗަރުން ތިބޭނެ"ކަމަށާއި 'މިކަން ފެއްޓުމަށް އަދިވެސް 74 ގުރުއާން ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މި ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުއްލިއްޔާ އާއި ގުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު ފަދަ ތަންތަނާ އެކު މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ"ކަމަށެވެ.

އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޤުރުއާން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެޑިކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޑިއުކޭޝާން މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި އަރަބި ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *