fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ކައުންސެލިން ދެނީ

އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ ކައުންސެލިންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެއިދާރާއިން އިއްޔެ ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް އިހުޔާކޮށް ދިރުވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސް ވަހީދަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ޖީބަށް ލައިގެން ހިންގަވާ ބޭފުޅެއް: މާޒް

ޤައުމައިގެން ކުރިޔަށް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުއަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ޖީބަށް ލައިގެން ހިންގަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއީ މިޞްރުގެ ރައީސްގެ ”ބޯހަރުކަމުން“ ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެއްނޫން: ޑރ. ޝަހީމް

މިޞްރުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުމަކީ މިޞްރުގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުރްސީގެ "ބޯހަރުކަމުން" ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެއްނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަދި ޢަދާލަތު ޕާރޓީގެ އިސް ތަރުޖަމާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ މުރްސީގެ ހިއްވަރުފުޅާއި ޢަޒުމަށްޓަކައި އިޙްތިރާމްގެ ސެލިއުޓެއް ނަގަން: ޢަދާލަތު

ބަޣާވާތުން ވެރިކަމުން ދުރުކުރި މިޞްރުގެ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުރްސީގެ ހިއްވަރުފުޅާއި ޢަޒުމަށްޓަކައި، އެމަނިކުފާނުއަށް އިޙްތިރާމްގެ ސެލިއުޓްނަގާ ކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްތަރުޖަމާން ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ. މުރްސީ ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފި

މިސްރުގެ ވެރިކަމުން މުރުސީ ދުރުކޮށް މިސްރުގެ ވެރިކަމަށް އަސްކަރިއްޔާ އިން ހަވާލުވެއްޖެއެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު މިސްރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ 'ވެރިކަން ވައްޓާލިކަން' އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މިސްރުގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބިލް ބޭރުކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ދަންޖައްސައިގެން މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބިލް މަޖިލީހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ. ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތަކީ އޭގެ ޙައްޤުވެރިން ފިޔަވައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުއްދަވެގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން: ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

ޒަކާތަކީ އޭގެ ޙައްޤުވެރިން ފިޔަވައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުއްދަވެގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝައިޚް އަނީލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް، އިއްޔެ ކުރެއްވި އިލްތިމާސެއްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ފައި ކައްސާލުން" ނަމުގައި މިރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

"ފައި ކައްސާލުން" ނަމުގައި މިރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޙާއްސަ ފޯރަމް އަކީ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އެހީތެރިމާއިއެކު މަދީނާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަދާލަތު ޢިލްމުވެރިންގެ ޓީމަކުން ވައިކަރަދޫގައި ވޯކު ޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ޢިލުމުވެރިންގެ ޓީމަކުން ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހުންނަ ހދ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ބެލެނިވެރިންނަށާއި މުދައްރިސުންނަށް ވޯކް ޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު މިދެދުވަހަށް ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށާއި މޮނިޓާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”ފިޤުހުއްސުއްނާ“ ގެ ދެވަނަ ބައި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެނީ

އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްއުސްތާޛް އަލްމަރުޙޫމް ޞައްޔިދު ޞާބިޤު ލިޔުއްވާފައިވާ “ފިޤުހުއްސުއްނާ” ގެ ދެވަނަ ވޮލިއުމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ރޯދަ މަހުގެ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ ތެރޭގައި ނެރެން މަސައްކަތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމްޟާން މަހަށް ޢަދާލަތު ޕާރޓީގެ ފަރާތުން، 34 ޙާފިޡުން ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ރަމްޟާން މަހު އިމާމުވެ ތަރާވިޙް ނަމާދު ކުރުމަށާއި ހިފުޘުކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާރޓީގެ ފަރާތުން، 34 ޙާފިޡުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޕާރޓީއިން ބުނެފިއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާރޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން، ޢަދާލަތު ޕާޓީން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙާފިޡު ކަމުގެ ތާޖާއި ޝަރަފު ހޯއްދެވި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ޢަދާލަތުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ޙާފިޡު ކަމުގެ ތާޖާއި ޝަރަފު ހޯއްދެވި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ޢަދާލަތުން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައިވަނީ "28 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް، އެއަށް ޢަމަލީގޮތުން ތަބާވާންޖެހޭ: ރައީސް ވަހީދު

މާތް ﷲގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތުގައި ޢަމަލީގޮތުން އެއަށް ތަބާވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 28 ވަނަ ...

Posts navigation