fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙައްޖަށް ނުދެވުނު މީހުނަށް ޙައްޖުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ޙައްޖަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށް ބުނެ މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެފުރުސަތު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި 4 މީހަކާއި 2 ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކޮއްފި

ފުވައްމުލަކު ޗަކަ ބިމުގައި ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި 4 މީހަކާއި 2 ކުޑަކުދިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ޕޮލިސް އިންޓަލިޖަންސަށް ލިބުނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އީމާންކަމުގެ ޛައްރެއްގެ މިންވަރު ހިތުގައި ހުރިމީހަކުވެސް ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާނެ: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

އީމާންތެރިކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ހިތުގައި ހުރިމީހަކުވެސް ﷲގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާނެ ކަމުގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް (ޝައިޚް އަބްދުﷲ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީން އެޕާޓީގެ ...

Posts navigation