ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަދުލުވެރި ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ފޮޓޯ / ހަވީރު

ޢަދުލުވެރި ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރުމަކީ މާތް ﷲ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި، ޝަރުޢީ ނިޒާމުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވެރިވަމުން ދާކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓަރު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީން މުޒާހަރާ އަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖޫޑިޝަރީން އަދުލަށް ހުކުމް ކުރުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އިންސާފުވެރި ކޮންމެ ހުކުމަކަށް ނަފްސް ނުރުހުނު ނަމަވެސް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވާންޖެހޭނެ ކަަމށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށްވެސް އަދި ކާނަލް ނާޒިމަށްވެސް ކޯޓުގެތެރެއިން އިންސާފު ލިބެންވާނީ އެހެންބައެއްގެ ނުފޫޒެއް ނަތިި ކަމަށާއި ހައްގުގޮތުގައި އަދުލުވެރިކަމާއި އެކުގައި ކަަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

6 ޚިޔާލު

  1. 23-12-2011 ގައި މަނިކުފާނު ހެންވޭރު ލޮނުޒިޔާރަށް ކޮޅުގައި ބޮލުފޮތިކޮޅެއް އަޅައިގެން ހުރެ އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މީސްތަކުންނަށް ލާދިން ހުވައިގެ މަތީން ހަދާންވީތޯ؟ އެހުވާ ކުރި ފަހުލަވާނުން މިއަދު ކޮބައިތޯ؟

  2. އަދުލުވެރިކަން ނެއްވަރު ބައްލަވާ ބަލަ މިސްރުކާރުގެ ފަސާދަޔާއި ބޭއިންސާފު މިމީހުން ޖީބު މުއްސަދިކުރަން ވީމަ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުކޮށް ޓެކުސް ނަގައިގެން މުއްސަދިވެ ރައްޔިތުންގެ ރުޅިޔާއި ތާޢީދު ކުޑަވުމުން އަގުދައްކޮށް ޓެކުސް ކުޑައެބަކުރޭ، މިޔަކަށްވުރެ ފަސާދަ ބޮޑުކަމެއް އޮންނާނެތޯ މީހުންގެ މުދާ ހީލަތާއި މަކަރުން ޢަސްބުން ފޭރެނީ ނުންތޯ؟ މިވަރުންވެސް މަނިކުފާނަށް ހަމަ ފަސާދައެއް ނުފެނޭތޯ؟ ބައްލަވާ ސަމާވީ ހުރިހާ ދިންތަކުގައިވެސް މުދަލަކީ ހުރުމަތް ތެރިއެއްޗެއްނުންތޯ؟

  3. އަބުދު ﷲ ޤާޒީ އެކަހެރި ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޤަތުޢީ ނައްސަކާއި ވެރި މީހާ ޙިލާފުވީ ކަމުގައި ބެލިދާނެތޯ؟ ވެރިމީހާ ޤަތުއީ ނައްސަކާއި ހިލާފުނުވާ ގޮތަށް ކުރި ކަމަކާއި މެދުގައި އޭނާ ޖަލައްލާ ކުއްވެރި ކުރެވިދާނެ ކަމުގައި އަހުލުއްސުއްނަތުގެ އިލްމުވެރިން ބުރަވެލައްވާތޯ؟

  4. އެންމެ ޢަދުލު ވެރި ޤާނޫނަކީ ﷲ ގެ ފޮތާއި މާތް ނަބިއްޔާގެ ސުއްނަތުން ސާބިތުވާކަންކަން!

  5. ރައީސު ނަޝީދުގެ މައްސަލަޔަކީ އަހުލުއްސުއްނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ އާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް، އެޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާ އާއި މެދުގައި އަމަލުކުރުމަށް އައިސްފައިވާ ކަންކަމާއި ހިލާފަށް ކުރެވުނު ހުކުމެއް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވަނީ! ޤާނޫނު އަސާސީޔާއި ހިލާފު ހުކުމެއް!

  6. މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ދިވެހިން އެކުވެރި ކުރުވި ހިއްވަރުގަދަ ހައްޤުބަސް ބުނަންކެރޭ މަޝްވަރާކުރަން ކެރުނު ހަމައެކި ފަހުލަވާނަކީ ޝޭހު އިމުރާން ! މަރުހަބާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *