ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބަންގާޅީންނަށް ހަމަލާދޭތީ އެ ޤައުމުން ހެލްޕްލައިނެއް ޤާއިމު ކޮށްފި

ނޮވެލްޓީ ކައިރީ އަނިޔާވި ބިދޭސީ މީހާ ވެއްޓިފައި | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަޝްވާގު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ބިދޭސީންނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން 24 ގަޑިއިރު ގުޅޭ ހެލްޕް ލައިނެއް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގުލަދޭޝްގެ ހައިކޮމިޝަނުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ބަންގުލަދޭޝްގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގުލަދޭޝްގެ ހައިކޮމިޝަނުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަމްބަރަކީ 3320859 ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ނަމްބަރުން 24 ގަޑިއިރުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ދިމާވަ ކަންކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން އެ ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށް ވެސް ހައިކޮމިޝަނުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ މީހުންނަށް ހަމަލާދޭ މައްސަލަ ބަންގުލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ބަންގާޅީން، އޮރިން، ބަބުރުން މީ ނޫސްވެރިންގެ ބަހުރުވަ؟ ސަހަރޯ…

  2. އިސްލާމީ ޝަރީއަތި މިހުންނަނީ ހުދޫދު ތަކާއި ތައުޒީރު ތަކެއް، ހައްދަކީ އޭގެ ކުށާއި އަދަބު ކަންޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވާކަންކަން، ތަޢުޒީރަކީ އަދަބާއި އަހުލާގާއި ހިލާފު ކަންކަމަށް ހާކިމާގެ ފަރާތުން ދެވޭ ތައުޒީރީ އެކި އަދަބު އޭގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާފަ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *