ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ވޯޓު ނުދިން މައްސަލަ ޢަދާލަތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ވޯޓު ނުދިން މައްސަލަ ޢަދާލަތު ޕާޓީން ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އދ. އިން އިނާޔަތްތައް ދިނުމާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ގަރާރަކަށް ރާއްޖެ އިން ވޯޓް ނުދިނުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިވޯޓާއި ގުޅިގެން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އިއާދު ހަމީދު ވީނިއުސްގައި ވިދާޅުވެވައި ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް އެ ދިން މެސެޖުން އަންގައިދެނީ އެއް ޖިންސުން ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ އދ.ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް ދިވެހިން ދެކޮޅު ނޫން ކަން ކަމުގަ އެވެ.

"ސަރުކާރުގެ މިސްޓޭންޑްގެ ސަބަބުން މުސްލިމް ދިވެހި ރައްޔިތުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް،" އިއާދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ބިނާވާންޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނާ ދިވެހިން ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކުގައި މަތީގައި އަދި ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު އިސްކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި ދީނާ ބީރަށްޓެހި ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދެވޭ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްނުވުމުން މިފަދަ ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ ރައްކާތެރިކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ފާޙިޝް ޢަމަލު ހުއްޓުވުމާއި ދެކޮޅަށް 80 ގައުމަކުން ވޯޓް ދިންއިރު، މި ގަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި އިސްލާމީ ޤައުމު ތައް ގުޅިގެން ޖުމްލަ 43 ގައުމުންނެވެ. މިވޯޓުގައި 37 ގައުމަކުން ބައިވެރި ނުވާއިރުު ރާއްޖެ ހިމެނެނީ މި ކެޓަގަރީގައެވެ.

ގުޅުންހުރި

15 ޚިޔާލު

 1. ޝޭކު އިމްރާން މޮޔަވީތަ ؟ އިސާލާމް ދީނުގަ ހަރާން ކަމެއް އެއީ ލިވާތުކުރުން ؟ ނުޖެހޭ ކާފަރުން ބާއްވާ އެކަހަލަ ސައިތާނީ އެއްވުންތަކުގަ ބައިވެރިވާކަށެއް ؟؟؟؟؟؟؟ ރީލޯޑް ؟ އިމްރާން ކަލޭދޭ ބޯއީކޮޅުން ގޮވައިގެން އޭގަ ބައިވެރިވާން ޝޭކު !!!!!!!!!!!!!

 2. އިލްމުވެރިންނަށް އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަށް ހަދައިގެން ދައުލަތް ހިންގަން އުޅޭ ސަރުކާރެއް، އިލްމުވެރިންނަށް އޮޅުވާލައިގެން އެކި އެކި ޤާނޫނު ހަދައިގެން މިމީހުންގެ ސިޔާސަތު ތަކާއި ޔަހޫދީ އެޖެންޑާ ތަންފީޒުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާބަޔެއް!

 3. e vote ga baiveri nuvumakee emme buddiveri goith mee muslim gaumeh massala akee eh jinsun kaiveni kurun

 4. adhaalathun rangalhah visnaala bala adhi eh faharu vote gai baiveriveema ebunevenee eh jinsun golhun hingun ok ey
  emeehunah inaayathey nudheyn v aneh bayaku ebunanee inayath dhey shey mee muslimun nah baiveri veveyne voteh tha alhe

 5. އިސްލާމް ދީނާއި ތައުލީމާއި އުގެނުމުގެ މަތިން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ފޫހި ކުރުވަން މިއަރަބިއްޔާ ސްކޫލްތެރެއިންވެސް ހާދަ މަސައްކަތެއް އެބަކުރެޔޭ މިސަރުކާރުން ގަސްތުގައި!

 6. 100% މުސްލިމް ގައުމަކުން ކާފަރުންގެ ތެރޭގައި އޮތްކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހެމުން އެއަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި އެއްޖިންސުން މީހުންނާއި އިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކާފަރުން މަޝްވަރާ ކުރާ ކުރުމެއްގެ ތެރެއަށް މުސްލިމުން ވަންނަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު.

 7. މީ ހަމަ މޮޅުސަރުކާރެއް ދެޖިމްސު ހަމަކުރަމުންގޮސް ފައިދިގި މަކުނާއި މިނިކާވަގުވެސް އެއްވަރުވެ ހަމަހަމަވެއްޖެއް!

 8. 40 ހަކަށް ސޭލްމަނުންގެ ކުޑަ ޝޮޕިން ސެންޓަރަކުން ގަންނަން ނުލިބޭ އެއްޗެއް ހުންނާނެބާ؟ މީ ހަމަ މޮޅުސަރުކާރެއް ދެޖިމްސު ހަމަކުރަމުންގޮސް ފައިދިގި މަކުނާއި މިނިކާވަގުވެސް އެއްވަރުވެ ހަމަހަމަވެއްޖެއް!

 9. ބައްލަވާ ރައިސު 99 އަހަރަށް ރިސޯޓް ކުއްޔަސް ދީގެން ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޠުގަޑުމެން ޒުވާނުން މަހުޖަނުންނަށް ހެދޭނީ، އަނެއްކާވެސް ހަމަ މުއްސަދިން މުއްސަދި ވާނެގޮތެއް ތިހެއްދެވީ!

 10. ޝަރީޢަތް ކުރަންވެސް މޮޅުބަޔެއް، ހަމަހަމަ ކުރަންހަދާއިގެން ޔަޢުޤޫގެ ފާނުންގެ ދަރިން ޔޫސުފުގެ ފާނުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ކަހަލަ ބޮޑުބުހުތާން ދޮގު ހުކުމެއްކޮށްފައި މިއޮތީ، ޔޫސުފު ވަގުކާލިކަމަށް ބުނެ ޔޫސުފުގެ ގަމީހަށް ލޭ އަޅައިގެން އައިސް ޔައުޤޫބުގެ ފާނަށް ދައްކާފަ ބުނީ ޔޫސު ވަގުކާލިޔޭ (جاءوا على قميصه بدم كذب) ނާޒިމްގެ ގެޔަށް ފިސްތޯލާއި ވަޒަން ވައްދާފަ ބުނީ އެއި ނާޒިމްގެ އެއްޗެއްސޯ އޭނާ އަވަހަށް ޖަލައްލާށޯ؟

 11. ކަންޑި އޮތީ މޮޔައެއްގެ އަތުގައި ކިތަންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ މީހާގައިގަވެސް ޖަހާނީ ހަމަކޮން އިރެއްގައިކަމެއް ނޭގޭނެ، ހޭލާ ތިބެންޖެހެނީ!

 12. ވަމަކަރޫ ވަމަކަރަﷲ ވަﷲ ޚައިރުލްމާކިރީން! އދ އިސްވެ އޮއެ ދުނިޔެ ފާހިޝް ކުރުމަށް އަޅަމުން ގެންދާ ނުބައި ފިޔަވަޅު ތަކާއި ނުބައި ޢަމަލާއި ދެކޮޅަށް އިސްލާމީ ޤައުމު ތަކުން ވިއްދި ކައްތިރި އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާގިވެރި ނުވިކަމީ އެ ފާހިޝް ޢަމަލަށް ދިވެހި ސަރުކާރު ރުހިގެން ހުރިކަން ދޭހަ ކޮށްދޭ ނިޝާނެކެވެ. އަދި މިއީ ނަން މުސްލިމު ޤައުމެއް ކަމުގައެވެ. އެއީ ތި މީހުން ހަދާ ފައިވާ ދިވެހި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވެސް އެމީހުން ބުނެފައިވާނެ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އެސުވާލައް ޖަވާބު ދިނުމުން އަމިއްލައަށް އެކަހެރި ވެއްޖެނަމަ އޭގެ މާނައަކީ އެއަށް އިޢުތިރާފު ވެވުނީ ކަމުގައެވެ. ޔާﷲ އެއީ ހަމަ އެފަދަ ނުބައި ބައެއްކަމުގައި ވަާނަމަ އެބައި މީހުންގެ ކިބައިން މި ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކޮށް ދެއްވާނދޭވެ! އާމީން!!!

 13. ނަންބަދަލު ވުމަކުން ކަމެއް ބަދަލެއްނުވޭ، ހަމަ ކޮންމެ ނަމެއްގައި ނެގިޔަސް ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެ އަގު އުފުލެނީ، ޓެކުސް ކިޔަސް ޑިއުޓީ ކިޔަސް މީހަމަ ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލަން ދަޅުބޭރުގައި މީ ލޮނު ލިޔާގޮތަށް ކަންކުރާބަޔެއްބާ؟

 14. މާތް ނަބިއްޔާ މަދީނާގައި މިސްކިތް ދޫކޮށްލާފައިގޮސް ހާމަތަނެއްގައި ފަރުޞު ނަމާދު ވަކި ޖަމާއަތެއް ހަދައޮގެން ކުރިކަމެއް އެންގިފަކާނެތް، އެހެންނޫން ޢީދު ނަމާފު އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކަށު ނަމާދު އެބަހުރި މައިދާން ފަދަ ހާމަތަން ތަނުގައިވެސް ކޮށްފައި. ފަރުޞު ނަމާދު މިސްކިތް ދޫކޮށްލާފައިގޮސް މައިދާނުގައި ޖަމާއަތްހަދައިގެން ކުރިކަން ސިޔަރަތުގެ އިލްވެރިންގެ ފޮތަކުން ފެނިފަކާނެތް!

 15. ބަދުރު ހަންގުރާމަ ހިންގީ ހިޖުރައިން 2 ވަނަ އަހަރު އޭގެ ފަހުން 9 ވަރަކަށް އަހަރުވަންދެކަ މާތް ނަބިއްޔާ މާދީނާގައި ހުންނެވި އިރު ދުވަހަކުވެސް، މައިދާނަކަށް ނިކުކެމެއް ބަދުރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ޝުކުރު އަދާކުރަން މައިދާނަށް ނިކުމެއް މިސްކިތާއި ޖަމާއަތް ދޫކޮޮށްލައި މައިދާނުގައި ވަކިޖަމާއަތެއް ހަދައިގެން ފަރުޞުނަމާދު ކޮށް ނަޢަމްސޫފި ކަތިލިކަމެއް ސީރަތުގެ އިލްމުވެރިން ނާއި ހަދީސުގެ އިލްމުވެރިންގެ ފޮތްތަކުން ފެންނާކަށެއް ނެތް!

Your email address will not be published. Required fields are marked *